STT

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to on edel­leen poik­ki. Te­ol­li­suu­den voi­mas­ta (TVO) ker­rot­tiin aa­mu­päi­väl­lä STT:lle, et­tä tuo­reim­man ar­vi­on mu­kaan tuo­tan­non on mää­rä jat­kua kel­lo 14 al­ka­val­la tun­nil­la.

Ol­ki­luo­to 3 kyt­key­tyi ir­ti kan­ta­ver­kos­ta Fing­ri­din ei­len te­ke­män lä­hi­vi­ka­ko­keen seu­rauk­se­na. TVO:n mu­kaan Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi ei­len kel­lo 13.35. TVO ar­vi­oi vie­lä ei­len il­lal­la, et­tä tuo­tan­toa pääs­täi­siin jat­ka­maan en­nen vuo­ro­kau­den vaih­tu­mis­ta tors­taik­si.

Aa­mul­la puo­les­taan ar­vi­oi­tiin, et­tä tuo­tan­to jat­kui­si aa­mu­päi­vän ai­ka­na.

TVO:n mu­kaan asi­al­la ei ole ol­lut vai­ku­tus­ta ydin­tur­val­li­suu­teen. Ol­ki­luo­don kol­mes­ta re­ak­to­ris­ta kah­del­la säh­kön­tuo­tan­to on jat­ku­nut nor­maa­lis­ti.

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din säh­kö­jär­jes­tel­män toi­min­nas­ta vas­taa­van joh­ta­jan Tuo­mas Rau­ha­lan mu­kaan Ol­ki­luo­to 3 on toi­mi­nut ko­e­käyt­tö­jen ja vii­me ke­vää­nä al­ka­neen kau­pal­li­sen käy­tön ai­ka­na luo­tet­ta­vas­ti.

– Täl­lä tes­til­lä ha­lut­tiin vie­lä var­men­taa, et­tä lai­tos py­syy ver­kos­sa myös täl­lai­sen hie­man pi­dem­män jän­ni­te­kuo­pan yh­tey­des­sä, Rau­ha­la ker­toi ei­len.

Hä­nen mu­kaan­sa toi­vot­tu tes­ti­tu­los oli­si tie­ten­kin ol­lut, et­tä Ol­ki­luo­to 3 oli­si lä­hi­vi­ka­ko­keen ai­ka­na py­sy­nyt kan­ta­ver­kos­sa ja toi­mi­nut ver­kos­sa nor­maa­lis­ti.

Ol­ki­luo­to 3:n säh­kön­tuo­tan­to kes­key­tyi edel­li­sen ker­ran tois­sa vii­kon sun­nun­tai­na, kun tur­bii­ni­lai­tok­sel­la ol­lut vika py­säyt­ti au­to­maat­ti­ses­ti tuo­tan­non. Tuo­tan­to­kat­kos kes­ti tuol­loin muu­ta­man vuo­ro­kau­den.

Ol­ki­luo­to 3 on Suo­men ja poh­jois­mai­sen säh­kö­jär­jes­tel­män suu­rin yk­sit­täi­nen voi­ma­lai­to­syk­sik­kö.