Ant­ti Haa­vis­to / STT

Suu­rem­paan asun­toon vaih­ta­vat hyö­ty­vät nyt asun­to­jen hin­to­jen las­kus­ta, ar­vi­oi­vat OP-ryh­män eko­no­mis­tit tuo­rees­sa asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­ses­saan.

Isom­paan vaih­ta­mi­ses­sa tar­vit­ta­va vä­li­ra­ha, eli pie­nem­män asun­non myyn­ti­hin­nan ja suu­rem­man asun­non os­to­hin­nan vä­li­nen ero, on OP:n mu­kaan pie­nen­ty­nyt ko­ro­na­vuo­siin ver­rat­tu­na. Tä­hän on vai­kut­ta­nut suur­ten asun­to­jen ko­ko­nais­hin­nan las­ke­mi­nen enem­män suh­tees­sa pie­niin asun­toi­hin.

Toi­saal­ta myös pien­ten asun­to­jen jäl­leen­myyn­ti­ar­vo on las­ke­nut, jol­loin asun­toa vaih­ta­es­sa voi jou­tua käyt­tä­mään enem­män sääs­tö­jään. Ai­em­min yk­si­ön ar­von­nou­sul­la pys­tyi jois­sain ta­pauk­sis­sa kat­ta­maan esi­mer­kik­si kol­mi­os­ta mak­se­tun oma­ra­hoi­tu­so­suu­den.

OP-ryh­män eko­no­mis­tit ar­vi­oi­vat las­kus­sa ol­lei­den asun­to­jen hin­to­jen kään­ty­vän vuo­den jäl­ki­puo­lis­kol­la nou­suun ja nou­se­van en­si vuon­na 2 pro­sent­tia. Jos ti­lan­net­ta ver­taa vii­me vuo­siin, asun­toa vaih­ta­van kan­nal­ta on OP:n mu­kaan otol­li­nen het­ki vaih­taa nyt pie­nes­tä suu­rem­paan.

Asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen esi­merk­ki­las­kel­mien mu­kaan hel­sin­ki­läi­syk­si­ös­tä ke­hys­kau­pun­gin oma­ko­ti­ta­loon muut­ta­va jou­tui­si nyt mak­sa­maan vä­li­ra­haa lä­hes 20 000 eu­roa vä­hem­män kuin kak­si vuot­ta sit­ten. Myös esi­mer­kik­si Jy­väs­ky­läs­tä yk­si­ös­tä Hel­sin­kiin per­he­a­sun­toon muut­ta­van asun­nos­taan mak­sa­man vä­li­ra­han mää­rä on las­ke­nut pa­rin vuo­den ta­kai­ses­ta suun­nil­leen sa­man ver­ran.