Ee­tu Ha­lo­nen, Eli­as Pel­to­nen / STT

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tö Vos­to­kin vuo­si­juh­lis­sa Tam­pe­reel­la ta­pah­tui lau­an­tai­na häi­rin­tää, ker­too jär­jes­tön pu­heen­joh­ta­ja Sil­ja Kin­nu­nen STT:lle. Hän ei kui­ten­kaan ha­lua kom­men­toi­da tar­kem­min, min­kä­lai­ses­ta häi­rin­näs­tä on ol­lut kyse, kos­ka jär­jes­tö sel­vit­tää vie­lä häi­rin­nän ylei­syyt­tä ja luon­net­ta.

Vos­to­kin tä­nään jul­kai­se­mas­sa tie­dot­tees­sa sa­no­taan, et­tä häi­rin­tä­ta­pauk­sia on ol­lut juh­lis­sa usei­ta. Myös tie­dot­tees­sa to­de­taan, et­tei jär­jes­tö ha­lua kom­men­toi­da ta­pauk­sia vie­lä tä­män tar­kem­min.

– Ke­rääm­me par­hail­laan juh­lien osal­lis­tu­jil­ta tie­to­ja ko­e­tus­ta tai näh­dys­tä häi­rin­näs­tä, tie­dot­tees­sa sa­no­taan.

– Kä­sit­te­lem­me häi­rin­tä­ta­pauk­sia luot­ta­muk­sel­li­ses­ti hal­li­tuk­sem­me kes­ken ja ta­paam­me Treyn (Tam­pe­reen yli­op­pi­las­kun­nan) häi­rin­täyh­dys­hen­ki­löi­den kans­sa ai­heen tii­moil­ta tä­nään.

Ei­len tuli il­mi tie­to, et­tä Aa­mu­leh­den vas­taa­va pää­toi­mit­ta­ja Jus­si Tuu­len­suu oli­si käyt­täy­ty­nyt Vos­to­kin juh­lis­sa epä­a­si­al­li­ses­ti. Tuu­len­suu ker­toi asi­as­ta it­se Twit­te­ris­sä sun­nun­tai-il­ta­na.

– Käy­tök­se­ni tie­do­tu­so­pin ai­ne­jär­jes­tön Vos­to­kin hie­nos­sa 30-vuo­tis­juh­las­sa on ol­lut esil­lä myös so­mes­sa. Pa­hoit­te­len. Olen ol­lut yh­tey­des­sä ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jään. Ha­lu­an, et­tä kaik­ki sel­vi­te­tään asi­an­mu­kai­ses­ti, Tuu­len­suu kir­joit­ti.

STT ta­voit­ti Tuu­len­suun kom­men­toi­maan asi­aa sun­nun­tai-il­ta­na sekä maa­nan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä teks­ti­vies­tit­se lä­hes sa­man­si­säl­töi­sil­lä vies­teil­lä.

– Suh­tau­dun asi­aan va­ka­vas­ti ja ha­lu­an, et­tä se sel­vi­te­tään. Olen sel­vit­te­lyn ajan pois­sa toi­mi­tus­ten päi­vit­täi­ses­tä joh­ta­mi­ses­ta, minä ai­ka­na mi­nul­la on si­jai­set, hän vies­tit­ti maa­nan­tai­na.

Aa­mu­leh­ti ker­toi sun­nun­tai­na, et­tä Vos­tok oli­si saa­nut vuo­si­juh­lien jäl­keen yh­tey­de­not­to­ja, jois­sa Tuu­len­suun oli­si ker­rot­tu käyt­täy­ty­neen epä­so­pi­vas­ti juh­lail­lan ai­ka­na.

Jul­ki­suu­des­sa ei ole tois­tai­sek­si ker­rot­tu, min­kä­lai­ses­ta käy­tök­ses­tä on tar­kal­leen ot­ta­en ol­lut kyse. Tuu­len­suu ei ole it­se­kään ker­to­nut tar­kem­min, min­kä­lais­ta käy­tös­tään hän pa­hoit­te­lee.

Vos­tok on Tam­pe­reen yli­o­pis­ton jour­na­lis­tii­kan, ku­va­jour­na­lis­min ja vi­su­aa­li­sen jour­na­lis­min ai­ne­jär­jes­tö, joka viet­ti lau­an­tai­na 30-vuo­tis­juh­li­aan. Aa­mu­leh­ti oli yk­si Vos­to­kin vuo­si­juh­lien yh­teis­työ­kump­pa­neis­ta.

Aa­mu­leh­ti kuu­luu Sa­no­ma-kon­ser­niin, joka on STT:n suu­rin omis­ta­ja.