STT

Yli puo­let suo­ma­lai­sis­ta ei tee ta­lou­del­leen bud­jet­tia, sel­vi­ää OP-ryh­män teet­tä­mäs­tä ky­se­lys­tä. 46 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta te­kee bud­je­tin, mut­ta heis­tä vain noin kol­man­nes seu­raa bud­je­tin to­teu­tu­mis­ta.

Nai­set ovat ky­se­lyn pe­rus­teel­la mie­hiä ak­tii­vi­sem­pia suun­nit­te­li­joi­ta, sil­lä heis­tä vii­den­nes ker­too laa­ti­van­sa bud­je­tin ja myös nou­dat­ta­van­sa sitä. Mie­his­tä näin te­kee vain 11 pro­sent­tia.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la 18–24-vuo­ti­aat nuo­ret ovat ak­tii­vi­sim­pia bud­je­tin suun­nit­te­li­joi­ta, mut­ta lais­kim­pia seu­raa­jia. Elä­ke­läi­set ovat tar­kim­pia bud­je­toi­jia ja bud­je­tin seu­raa­jia.

Tark­ka bud­je­tin seu­raa­mi­nen on ylei­sem­pää pie­ni­tu­lois­ten jou­kos­sa.

– Tämä on ym­mär­ret­tä­vää, mut­ta eri­tyi­ses­ti näis­sä ta­lou­del­li­sis­sa ti­lan­teis­sa myös suu­ri­tu­loi­sem­man kan­nat­taa miet­tiä tu­lo­jaan ja me­no­jaan, sa­noo OP-ryh­män vä­hit­täis­pan­kin joh­ta­ja Har­ri Num­me­la tie­dot­tees­sa.

Num­me­lan mu­kaan iso osa suo­ma­lai­sis­ta elää vie­lä nol­la­kor­ko­jen maa­il­mas­sa, kun kor­koa ei ole tar­kas­tet­tu nous­sei­den kor­ko­jen ta­sol­le. Nyt jos kos­kaan oli­si Num­me­lan mie­les­tä hyvä het­ki laa­tia bud­jet­ti.

Ky­se­lyn pe­rus­teel­la mie­het us­ko­vat nai­sia sel­väs­ti use­am­min omaan ta­lou­so­saa­mi­seen­sa. Esi­mer­kik­si asun­to­lai­nan ko­ron muo­dos­tu­mi­sen sa­noo ym­mär­tä­vän­sä erit­täin hy­vin tai hy­vin 37 pro­sent­tia mie­his­tä, mut­ta nai­sis­ta al­le 20 pro­sent­tia. Inf­laa­ti­on sa­noo ym­mär­tä­vän­sä erit­täin hy­vin 27 pro­sent­tia mie­his­tä, 14 pro­sent­tia nai­sis­ta.

– Huo­les­tut­ta­vaa tu­lok­sis­sa on se, et­tä nuo­ret ar­vi­oi­vat osaa­van­sa huo­noi­ten ta­lous­ter­me­jä. Vaik­ka esi­mer­kik­si asun­to­lai­na kor­koi­neen ei ole heil­le vält­tä­mät­tä ajan­koh­tai­nen, he ovat hil­jat­tain käy­neet pe­rus­kou­lun, jos­sa ta­lout­ta ope­te­taan, Num­me­la sa­noo.

OP-ryh­mä teet­ti ky­se­ly­tut­ki­muk­sen Ta­lous­tut­ki­muk­sel­la. Verk­ko­pa­nee­liin vas­ta­si vä­hän yli 2 600 ih­mis­tä tam­mi­kuus­sa, ja ky­se­ly on val­ta­kun­nal­li­ses­ti edus­ta­va otos 18–79-vuo­ti­ais­ta. Vas­taus­ten vir­he­mar­gi­naa­li on enim­mil­lään 2,0 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.