Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Suo­men ylei­sin asun­to­lai­nan vii­te­kor­ko eli 12 kuu­kau­den eu­ri­bor las­ki ku­lu­neel­la vii­kol­la alim­mil­leen kol­meen kuu­kau­teen. Ke­hi­tys he­rät­tää toi­vei­ta sii­tä, et­tä suo­ma­lai­sia ko­ti­ta­louk­sia kur­mot­ta­va kor­kea kor­ko­ta­so voi­si ol­la vä­hi­tel­len hel­pot­ta­mas­sa.

Tors­tai­na ja per­jan­tai­na 12 kuu­kau­den eu­ri­bor oli noin 3,63 pro­sent­tia, kun se vie­lä huh­ti­kuun lop­pu­puo­lel­la liik­kui 3,7 pro­sen­tin ylä­puo­lel­la. Vii­me syk­sy­nä vuo­den eu­ri­bor kävi kor­keim­mil­laan yli 4,2 pro­sen­tis­sa.

OP-ryh­män se­ni­o­ri­mark­ki­na­e­ko­no­mis­tin Jari Hän­ni­käi­sen mu­kaan eu­ri­bo­rien vii­me­ai­kai­nen las­ku ker­too, et­tä mark­ki­nat us­ko­vat en­tis­tä vah­vem­min sii­hen, et­tä Eu­roo­pan kes­kus­pan­kin (EKP) ko­ron­las­kut lä­hes­ty­vät.

– Pi­tää ta­pah­tua jo­kin mer­kit­tä­vä yl­lä­tys, jot­ta kor­ko­ja ei las­ket­tai­si ke­sä­kuus­sa, Hän­ni­käi­nen sa­noo STT:lle.

Kah­den edel­li­sen vuo­den ai­ka­na EKP tiu­ken­si an­ka­ras­ti ra­ha­po­li­tiik­kaan­sa, kun se pyr­ki suit­si­maan ku­lut­ta­ja­hin­to­jen ra­jua nou­sua. Nyt inf­laa­tio on rau­hoit­tu­nut eu­ro­a­lu­eel­la lä­hel­le EKP:n kah­den pro­sen­tin ta­voi­tet­ta, jo­ten kes­kus­pank­ki pää­see vä­hi­tel­len löy­sää­mään kor­ko­ruu­via.

Hän­ni­käi­sen mu­kaan 12 kuu­kau­den eu­ri­bo­rin ke­hi­tys on ol­lut al­ku­vuon­na sii­nä mie­les­sä yl­lät­tä­vää, et­tä ko­rot ei­vät ole las­ke­neet niin pal­jon kuin vie­lä vuo­den­vaih­tees­sa aja­tel­tiin. Hän kui­ten­kin sa­noo, et­tä lop­pu­vuo­den ai­ka­na ko­rot ovat tu­los­sa sel­väs­ti alas­päin.

– Odot­tai­sin, et­tä ke­sä­kuun ko­ron­las­kun jäl­keen näh­dään vie­lä use­am­pi ko­ron­las­ku tä­män vuo­den ai­ka­na.

– EKP ei kos­kaan ha­lua teh­dä vain yh­tä kor­ko­lii­ket­tä, vaan sit­ten kun ko­ron­las­ku­syk­li aloi­te­taan, se on sel­vä sig­naa­li sii­tä, et­tä kes­kus­pank­ki nä­kee tar­vet­ta ko­ron­las­ku­jen jat­ku­mol­le.

Hän­ni­käi­sen mu­kaan EKP voi las­kea oh­jaus­kor­ko­jaan tänä vuon­na 0,75–1,0 pro­sent­tiyk­sik­köä. Hän ar­vi­oi, et­tä en­si vuo­den­vaih­tees­sa 12 kuu­kau­den eu­ri­bor voi­si liik­kua suun­nil­leen kol­men pro­sen­tin tun­tu­mas­sa.

Dans­ke Ban­kin pää­a­na­lyy­tik­ko Min­na Kuu­sis­to ar­vi­oi, et­tä ku­lu­neel­la vii­kol­la näh­ty vuo­den eu­ri­bo­rin las­ku liit­tyy enem­män Yh­dys­val­to­jen ta­lou­teen kuin eu­ro­a­lu­ee­seen.

Yh­dys­val­lois­sa työ­mark­ki­noi­den ke­hi­tys jäi huh­ti­kuus­sa odo­tet­tua vai­sum­mak­si, mikä Kuu­sis­ton mu­kaan tar­koit­taa, et­tä palk­ko­jen nou­su­pai­neet hel­pot­ta­vat ja myös Yh­dys­val­lois­sa inf­laa­tio osoit­taa hi­das­tu­mi­sen merk­ke­jä.

– Tämä vii­mei­sin lii­ke eu­ri­bor-ko­rois­sa ker­too, et­tä mark­ki­nat ovat vä­hän va­kuut­tu­neem­pia sii­tä, et­tä myös Yh­dys­val­lois­sa tul­laan tänä vuon­na las­ke­maan kor­ko­ja, Kuu­sis­to sa­noo STT:lle.

– Saa­daan vah­vis­tus­ta sil­le ta­ri­nal­le, et­tä glo­baa­lis­ti inf­laa­tio on hi­das­tu­mas­sa, ja sit­ten kes­kus­pan­kit pää­se­vät las­ke­maan kor­ko­ja.

Eli kun Yh­dys­val­to­jen työ­mark­ki­nat ke­hit­ty­vät odo­tet­tua hei­kom­min, suo­ma­lai­nen asun­to­ve­lal­li­nen kiit­tää?

– Kyl­lä, näin voi sa­noa. Kyl­lä täs­sä kui­ten­kin nämä kak­si isoa ta­lou­sa­lu­et­ta me­ne­vät sen ver­ran käsi kä­des­sä, Kuu­sis­to sa­noo.

Eu­ro­a­lu­eel­la hin­ta­ke­hi­tys on Hän­ni­käi­sen mu­kaan men­nyt pa­rem­paan suun­taan kuu­kau­si kuu­kau­del­ta. Inf­laa­tio on pai­nu­nut 2,4 pro­sent­tiin, mikä Hän­ni­käi­sen mu­kaan an­taa jo EKP:lle ti­laa hen­git­tää.

– Inf­laa­ti­o­ku­va al­kaa näyt­tää muil­ta osin ai­ka mu­ka­val­ta, mut­ta pal­ve­lui­den hin­nat nou­se­vat edel­leen ai­ka reip­paas­ti, kos­ka pal­kan­ko­ro­tuk­set ovat ol­leet kor­kei­ta, Hän­ni­käi­nen sa­noo.

Kuu­sis­ton mu­kaan pal­ve­lu­hin­to­jen sit­keä nou­su ker­too, et­tä tais­te­lus­sa inf­laa­ti­o­ta vas­taan vii­mei­set met­rit ovat kaik­kein vai­keim­pia.

– Kes­kus­pan­kit te­ke­vät mie­les­tä­ni ihan oi­kein, kun ne ha­lu­a­vat var­mis­tua sii­tä, et­tä inf­laa­tio on to­del­la pa­laa­mas­sa sin­ne kah­teen pro­sent­tiin.

Dans­ke Bank odot­taa, et­tä EKP las­kee oh­jaus­kor­ko­ja tänä vuon­na kol­me ker­taa. En­si vuon­na oli­si lu­vas­sa nel­jä ko­ron­las­kua li­sää.

Kuu­sis­to ar­vi­oi, et­tä vuo­den pääs­tä ke­vääl­lä 12 kuu­kau­den eu­ri­bor voi­si ol­la vä­hän al­le kol­me pro­sent­tia.

Mo­nil­le suo­ma­lai­sil­le kor­ko­taa­kan ke­ven­ty­mi­nen toi­si sel­väs­ti li­sää ta­lou­del­lis­ta liik­ku­ma­va­raa ar­keen. Kuu­sis­to sa­noo, et­tä jos kor­ko­ta­so las­kee pro­sent­tiyk­si­kön ver­ran, esi­mer­kik­si 200 000 eu­ron asun­to­lai­nas­sa kor­ko­ku­lut pie­ne­ne­vät kar­ke­an las­kel­man mu­kaan noin 170 eu­rol­la kuu­kau­des­sa.

– Kyl­lä sitä hel­po­tus­ta asun­to­ve­lal­li­sil­le on tu­los­sa. Se vain ei tule ihan niin no­pe­as­ti kuin jos­sain vai­hees­sa oli odo­tet­tu.

Kuu­sis­to ko­ros­taa, et­tä eu­ri­bo­rien liik­kei­siin vai­kut­ta­vat ai­na pal­jon odo­tuk­set EKP:n tu­le­vas­ta kor­ko­ta­sos­ta. EKP:ltä odo­te­taan hy­vin laa­jas­ti ke­sä­kuun ko­ron­las­kua, jo­ten sen to­teu­tu­mi­nen ei enää pal­jon het­kaut­tai­si eu­ri­bo­re­ja.

– Niin kau­an kuin kes­kus­pank­ki te­kee odo­te­tun kal­tai­sia kor­ko­pää­tök­siä, eu­ri­bor-ko­rot ei­vät vält­tä­mät­tä edes hir­ve­äs­ti muu­tu. Ai­na kun tu­lee jo­tain, mikä muut­taa odo­tuk­sia, myös eu­ri­bor-ko­rot muut­tu­vat.

OP en­na­koi eu­ri­bo­rien va­kau­tu­van tu­le­vi­na vuo­si­na suun­nil­leen 2,5–3 pro­sen­tin haa­ruk­kaan.

– Ny­ky­tie­don va­los­sa eu­ri­bor-ko­rot tu­le­vat las­ke­maan sel­väs­ti ny­ky­ta­soil­ta, mut­ta pa­luu­ta ta­kai­sin nol­la­kor­ko­ai­kaan ei ole nä­kö­pii­ris­sä, Hän­ni­käi­nen sa­noo.