Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen, Las­si La­pin­tie / STT

Pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin (sd.) mat­kus­ti tors­tai­na Brys­se­liin, mis­sä hän vas­taa­not­ti Wo­men Po­li­ti­cal Le­a­ders -jär­jes­tön myön­tä­män Trailb­la­zer-pal­kin­non, ker­toi val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia.

Pal­kin­non vas­taa­not­ta­mi­sen yh­tey­des­sä Ma­rin piti pu­heen­vuo­ron Bel­gi­an par­la­men­tis­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä ti­lai­suu­des­sa.

– Ha­lu­an ko­ros­taa nais­puo­lis­ten roo­li­mal­lien tär­keyt­tä po­li­tii­kas­sa ja muil­la elä­mä­na­loil­la yh­teis­kun­nas­sa. Mo­ni­puo­li­suu­del­la on mer­ki­tys­tä, ja sen op­pi­tun­ti kai­kil­le eri taus­tois­ta tu­le­vil­le nuo­ril­le on se, et­tä joh­ta­jat voi­vat näyt­tää heil­tä, Ma­rin sa­noi pu­hees­saan.

Ma­rin pu­hui myös sii­tä, kuin­ka nais­ten suu­rim­mat suh­teel­li­set osuu­det yh­teis­kun­nan joh­ta­vil­ta pai­koil­ta löy­ty­vät Poh­jois­mais­ta. Kii­tos täs­tä kuu­luu hä­nen mu­kaan­sa näi­den mai­den vah­voil­le de­mok­raat­ti­sil­le ins­ti­tuu­ti­oil­le.

Ma­ri­nin oh­jel­mas­sa oli li­säk­si kah­den­vä­li­nen ta­paa­mi­nen so­ti­las­liit­to Na­ton pää­sih­tee­rin Jens Stol­ten­ber­gin kans­sa.

Val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­an ja Na­ton tie­dot­teis­sa ei ker­rot­tu Ma­ri­nin ja Stol­ten­ber­gin ta­paa­mi­sen asi­a­lis­tas­ta. Ma­rin ja Stol­ten­berg ei­vät pi­tä­neet ta­paa­mi­sen yh­tey­des­sä me­di­a­ti­lai­suut­ta.

Stol­ten­ber­gil­lä oli tors­tai­na ta­paa­mi­nen myös Ruot­sin ul­ko­mi­nis­te­rin To­bi­as Bil­lst­rö­min kans­sa.