STT

Edus­kun­nas­sa käy­dään tä­nään val­ti­o­päi­vien avaus­kes­kus­te­lu, kun edus­kun­ta val­mis­tau­tuu aloit­ta­maan uu­den is­tun­to­kau­den var­si­nai­sen työn. Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) an­taa täy­sis­tun­non aluk­si pää­mi­nis­te­rin il­moi­tuk­sen hal­li­tuk­sen po­li­tii­kas­ta täl­le vuo­del­le ja esit­te­lee sii­nä kes­kei­siä edus­kun­nal­le an­net­ta­via esi­tyk­siä.

Il­moi­tuk­sel­le ja sii­tä käy­tä­väl­le kes­kus­te­lul­le on va­rat­tu kol­me tun­tia ai­kaa.

SDP:n pu­heen­joh­ta­jan Ant­ti Lindt­ma­nin mu­kaan puo­lue on ai­keis­sa jät­tää hal­li­tuk­sel­le vä­li­ky­sy­myk­sen, el­lei se muu­ta lin­jaan­sa työ­mark­ki­na­ky­sy­myk­sis­sä. Lindt­man ker­toi asi­as­ta vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.