Je­ca­te­ri­na Mant­si­nen / STT

Poh­jois-Kar­ja­lan kä­rä­jä­oi­keus an­taa tä­nään tuo­mi­on nel­jä­vuo­ti­aan lap­sen kuo­le­maan liit­ty­vis­tä syyt­teis­tä. Pa­hoin­pi­del­ty lap­si kuo­li ko­to­naan Jo­en­suus­sa vii­me ke­sä­kuus­sa.

Syyt­tä­jä vaa­tii äi­dil­le ran­gais­tus­ta ta­pos­ta ja isä­puo­lel­le mur­has­ta. Lap­sen isä käyt­ti asi­a­no­mis­ta­jan tois­si­jais­ta syy­te­oi­keut­taan ja vaa­tii myös äi­dil­le ran­gais­tus­ta mur­has­ta. Isä­puo­li ja äi­ti kiis­tä­vät syyt­teet.

Syyt­tä­jän mu­kaan isä­puo­li ai­heut­ti lap­sel­le ta­hal­li­ses­ti laa­jo­ja pa­lo­vam­mo­ja to­den­nä­köi­ses­ti höy­ry­mo­pil­la tai muu­ten kuu­mal­la höy­ryl­lä. Lap­sen kuo­le­man ai­heut­ti­vat syyt­tä­jän mu­kaan kas­vois­sa ja ylä­var­ta­los­sa ol­leet toi­sen as­teen pa­lo­vam­mat. Syyt­tä­jän mu­kaan äi­ti oli hoi­ta­nut kuu­mees­ta ja ki­vuis­ta kär­si­vää poi­kaa lä­hin­nä ki­pu­lääk­keil­lä ja kyl­mä­hoi­dol­la. Lap­si kuo­li seu­raa­va­na yö­nä.

Esi­tut­kin­nan mu­kaan poi­ka oli ai­em­min sa­ma­na vuon­na otet­tu kii­reel­li­ses­ti huos­taan. So­si­aa­li­huol­lon mu­kaan ko­din olo­suh­teet ei­vät so­vel­tu­neet lap­sel­le. Poi­ka oli pa­lan­nut asu­maan äi­tin­sä ja isä­puo­len­sa kans­sa muu­ta­ma kuu­kau­si en­nen kuo­le­maan­sa.

Ta­pauk­ses­sa on kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta se, et­tä vain päi­viä en­nen lap­sen kuo­le­maa päi­vä­ko­dis­sa oli huo­mat­tu täl­lä ole­van suu­ria mus­tel­mia koko ot­san alu­eel­la. Nii­den syyk­si poi­ka oli sa­no­nut, et­tä "isi" kiu­saa. Päi­vä­ko­din työn­te­ki­jän mu­kaan lap­si oli jos­sain vai­hees­sa sa­no­nut isä­puol­taan isik­si.

Päi­vä­ko­dis­sa mus­tel­mat ku­vat­tiin ja nii­den syn­nys­tä ky­syt­tiin äi­dil­tä. Äi­ti oli sa­no­nut mus­tel­mien tul­leen pot­ku­lau­tail­les­sa, ja lap­si pääs­tet­tiin ta­kai­sin ko­tiin. Päi­vä­ko­din työn­te­ki­jä yrit­ti soit­taa las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jäl­le ja kun tämä ei vas­tan­nut, hän lä­het­ti vies­tin: "Soi­tat­ko (lap­sen) asi­aan. Ju­tel­tiin äi­din kans­sa." Esi­tut­kin­nas­sa kuul­lun las­ten­suo­je­lun työn­te­ki­jän mu­kaan hän ei kii­reen ta­kia eh­ti­nyt re­a­goi­da vies­tiin.

– Saa­ma­ni teks­ti­vies­ti päi­vä­ko­dil­ta ei he­rät­tä­nyt mi­nus­sa mi­tään huol­ta, en­kä ym­mär­tä­nyt, et­tä oli­si ol­lut kyse kii­rei­ses­tä asi­as­ta, hän sa­noi.

Kes­kus­ri­kos­po­lii­si (KRP) sel­vit­tää, on­ko lap­sen asi­ois­ta päät­tä­nei­tä vi­ra­no­mai­sia syy­tä epäil­lä lai­min­lyön­neis­tä. Esi­sel­vi­tys on yhä kes­ken.

Lap­si­a­si­a­val­tuu­tet­tu Eli­na Pek­ka­ri­sen mu­kaan lap­siin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa tai vä­ki­val­lan ris­kiä ei osa­ta riit­tä­väs­ti tun­nis­taa. Hän us­koo, et­tä vä­ki­val­lan tun­nis­ta­mis­ta tai sii­hen puut­tu­mis­ta ei ope­te­ta tar­peek­si esi­mer­kik­si neu­vo­loi­den, muun ter­vey­den­huol­lon tai var­hais­kas­va­tuk­sen kou­lu­tuk­sis­sa. Ei, vaik­ka ku­ri­tus­vä­ki­val­lan tie­de­tään ole­van Suo­mes­sa yhä suh­teel­li­sen yleis­tä.

– Pa­hoin­pi­te­ly on yl­lät­tä­vän yleis­tä suo­ma­lais­per­heis­sä, sitä ei vain ha­lu­ta tun­nus­taa.

Pek­ka­ri­nen huo­maut­taa, et­tä kai­kis­ta las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sis­ta vain 2–3 pro­sent­tia tu­lee päi­vä­ko­deis­ta.

– Päi­vä­ko­deis­sa on 80 pro­sent­tia mei­dän lap­sis­ta, mut­ta siel­tä tu­lee hä­vi­ä­vän pie­ni osa las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sis­ta.

Hän us­koo, et­tä päi­vä­ko­deis­sa näh­dään pal­jon sel­lais­ta, mi­hin oli­si syy­tä puut­tua ny­kyis­tä tiu­kem­min.

– Tut­ki­mus­ta il­moi­tus­ten vä­hyy­des­tä ei ole. Jon­kin ver­ran var­hais­kas­va­tuk­sen työn­te­ki­jät sa­no­vat, et­tä se luot­ta­mus lap­sen van­hem­piin on niin tär­keä ja he ko­ke­vat, et­tä he pys­ty­vät aut­ta­maan ja tu­ke­maan per­hei­tä var­hais­kas­va­tuk­sen kei­noin.

– Las­ten­suo­je­luil­moi­tuk­sen te­koa saa­te­taan ly­kä­tä, vaik­ka se on työn­te­ki­jöi­den vel­vol­li­suus.

Pek­ka­ri­nen nos­taa esil­le jo kah­dek­san­vuo­ti­aan Vil­ja Ee­ri­kan mur­han jäl­keen vuon­na 2013 an­ne­tut suo­si­tuk­set. Oi­keus­mi­nis­te­ri­ön tut­kin­ta­ryh­mä an­toi sel­vi­tyk­ses­sään vii­si eh­do­tus­ta, jot­ka Pek­ka­ri­sen mu­kaan oli­vat erit­täin toi­mi­via, mut­ta sil­ti edel­leen to­teut­ta­mat­ta. Yk­si eh­do­tus oli ni­me­no­maan las­ten pa­hoin­pi­te­lyn tun­nis­ta­mis­ta ja kä­sit­te­lyä kos­ke­van Käy­pä hoi­to -suo­si­tuk­sen laa­ti­mi­nen. Mui­ta suo­si­tuk­sia oli esi­mer­kik­si lap­sen kans­sa asu­vien ai­kuis­ten taus­tan sel­vit­tä­mi­nen.

– Ko­to­na saat­taa ol­la joku ai­kui­nen, joka on pa­to­lo­gi­ses­ti sai­ras tai jol­la on va­ka­va päih­de­on­gel­ma. Näi­den ai­kuis­ten taus­tat pi­tää sel­vit­tää ja kat­son, et­tä hei­dät pi­tää myös vel­voit­taa sii­hen lap­sen suo­je­lu­työ­hön.

Työ­ryh­mä suo­sit­ti myös pa­ran­ta­maan eri las­ten suo­je­lun toi­mi­joi­den, ku­ten las­ten­suo­je­lun, kou­lun, ter­vey­den­huol­lon, var­hais­kas­va­tuk­sen ja po­lii­sin yh­teis­työ­tä ja tie­don­kul­kua. Usein lap­siin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan tul­les­sa il­mi kat­seet kään­ty­vät las­ten­suo­je­luun, vaik­ka se ei ole ai­noa lap­sen ti­lan­tees­ta tie­tä­vä tai sii­tä vas­tuus­sa ole­va vi­ra­no­mai­nen.

Pek­ka­ri­nen sa­noo, et­tä las­ten­suo­je­lun krii­si ker­too myös mui­den per­heen tu­keen vai­kut­ta­vien pal­ve­lui­den, ku­ten mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn krii­sis­tä.

– Ei van­hem­man pit­kä­ai­kai­nen päih­de­on­gel­ma so­si­aa­li­työn­te­ki­jän pu­hut­te­lul­la pa­ra­ne. Sii­hen yh­teis­työ­hön tar­vi­taan A-kli­nik­kaa ja mui­ta mu­kaan. Tai van­hem­man psy­koo­si­sai­raus – ei so­si­aa­li­työn­te­ki­jä ole se, joka lääk­keet ja hoi­don sii­hen jär­jes­tää.

Mik­si las­ten­suo­je­lun krii­sis­tä pu­hu­taan hal­li­tus­kau­des­ta ja lap­sen vä­ki­val­tai­ses­ta kuo­le­mas­ta toi­seen, mut­ta var­si­nais­ta uu­dis­tus­ta ei saa­da ai­kai­sek­si? Pek­ka­ri­nen us­koo, et­tä päät­tä­jät kyl­lä ym­mär­tä­vät asi­an tär­key­den ja sen, et­tä jo­tain oli­si teh­tä­vä.

– Väit­täi­sin, et­tä kyse on niin haa­voit­tu­vas­sa ase­mas­sa ole­vis­ta lap­sis­ta, et­tä se lop­pu­pe­leis­sä jää mui­den asi­oi­den jal­koi­hin. Siel­lä ei ole päät­tä­jien omat lap­set ky­sees­sä, jos näin kyl­mäs­ti sa­non. Esi­mer­kik­si pal­jon huo­mi­o­ta saa­va pe­ru­so­pe­tus kos­kee kaik­kia, mut­ta tämä kos­kee pien­tä ryh­mää, joka on help­po unoh­taa.

Pek­ka­ri­sen mu­kaan las­ten­suo­je­lun ko­ko­nai­suu­dis­tus vaa­ti­si laa­jaa yh­teis­työ­tä sekä re­surs­se­ja kou­lu­tuk­seen ja oh­jauk­seen.

– Mi­kään ke­vyt teh­tä­vä las­ten­suo­je­lun ko­ko­nai­suu­dis­tus ei ole. Mut­ta olen sitä miel­tä, et­tä se täy­tyy teh­dä.