San­na Ni­ku­la / STT

Pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen laa­jen­ta­mis­ta kos­ke­va esi­tys on jäl­leen yk­si hal­li­tu­soh­jel­maan poh­jau­tu­va työ­e­lä­män muu­tos, jon­ka val­mis­te­lu ete­nee eri­pu­rai­se­na. Kaik­ki työn­te­ki­jä­jär­jes­töt ovat STT:n tie­to­jen mu­kaan jät­tä­neet yh­tei­sen eri­ä­vän mie­li­pi­teen kol­mi­kan­tai­sen työ­ryh­män mie­tin­töön. Työ­nan­ta­jia edus­ta­vat Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to (EK) ja Suo­men Yrit­tä­jät ovat eh­do­tuk­seen pää­o­sin tyy­ty­väi­siä, mut­ta Yrit­tä­jät­kään ei­vät kui­ten­kaan ihan täy­sin.

– Sii­nä on asi­oi­ta, ku­ten toi­sin so­pi­mi­sen oi­keu­den puut­tu­mi­nen, jo­hon me­kään em­me si­nän­sä ole tyy­ty­väi­siä, mut­ta us­kon kyl­lä et­tä tämä nyt me­nee eteen­päin, sa­noo Suo­men Yrit­tä­jien toi­mi­tus­joh­ta­ja Mi­ka­el Pen­ti­käi­nen STT:lle.

Toi­sin so­pi­mi­sen oi­keus tar­koit­taa mah­dol­li­suut­ta so­pia yri­tyk­ses­sä yh­des­sä pai­kal­li­ses­ti toi­sin kuin työ­eh­to­so­pi­muk­seen on kir­jat­tu.

– Tä­hän tu­lee mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää kai­kis­sa yri­tyk­sis­sä työ­eh­to­so­pi­muk­sen tar­jo­a­mia jous­to­ja ja mah­dol­li­suuk­sia, mut­ta ei siis mah­dol­li­suut­ta so­pia toi­sin kuin työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa on so­vit­tu. Se jää tu­le­vien hal­li­tuk­sien hoi­det­ta­vak­si. Sää­ty­ta­los­sa hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa teh­tiin po­liit­ti­nen komp­ro­mis­si, jon­ka seu­rauk­se­na toi­sin so­pi­mi­nen pu­to­si pois, Pen­ti­käi­nen sa­noo.

Ai­em­man, Juha Si­pi­län (kesk.) hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen laa­jen­ta­mi­ses­ta Suo­men Yrit­tä­jät kaa­toi. Täs­sä eh­do­tuk­ses­sa Yrit­tä­jiä sil­loin hier­tä­nyt niin sa­not­tu luot­ta­mus­mies­luk­ko on pois­tet­tu.

Eh­do­tus on läh­te­mäs­sä tors­tai­na lau­sun­noil­le, ja hal­li­tuk­sen esi­tys on mää­rä an­taa edus­kun­nal­le en­nen ju­han­nus­ta. La­kien on tar­koi­tus tul­la voi­maan en­si vuo­den alus­sa.

Työ­eh­to­so­pi­muk­set ovat eri­lai­sia, mut­ta useil­la aloil­la ne mah­dol­lis­ta­vat pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen muun mu­as­sa eri­lais­ten li­sien ja ker­ty­mien kor­vaa­mi­ses­ta va­paal­la, kes­ki­mää­räi­sen työ­a­jan muut­ta­mi­ses­ta ja työ­ai­ka­pan­kin käyt­töö­no­tos­ta.

Kes­kei­nen muu­tos hal­li­tuk­sen eh­do­tuk­ses­sa on, et­tä myös jär­jes­täy­ty­mät­tö­mil­lä työ­pai­koil­la eli yri­tyk­sis­sä, jot­ka ei­vät kuu­lu työ­nan­ta­ja­liit­toon, sai­si so­vel­taa yleis­si­to­van työ­eh­to­so­pi­muk­sen pai­kal­li­seen so­pi­mi­seen kel­puut­ta­via mää­räyk­siä. Täl­lä het­kel­lä se on mah­dol­lis­ta vain liit­toon kuu­lu­vil­le työ­nan­ta­jil­le. Li­säk­si yri­tys­koh­tai­sil­la työ­eh­to­so­pi­muk­sil­la voi­si so­pia vas­te­des sa­mois­ta jous­tois­ta kuin val­ta­kun­nal­li­sil­la­kin.

La­kia esi­te­tään muu­tet­ta­vak­si myös si­ten, et­tä työn­te­ki­jöi­den so­pi­ja­o­sa­puo­li voi ol­la liit­toon kuu­lu­va luot­ta­mus­mies tai hen­ki­lös­tön kes­kuu­des­taan va­lit­se­ma luot­ta­mus­val­tuu­tet­tu tai koko hen­ki­lös­tö.

​Esi­tyk­ses­sä eh­do­te­taan, et­tä työ­eh­to­so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la va­lit­tu luot­ta­mus­mies edus­tai­si jär­jes­täy­ty­mät­tö­mil­lä työ­pai­koil­la pai­kal­li­sis­sa neu­vot­te­luis­sa vain nii­tä työn­te­ki­jöi­tä, jot­ka ovat voi­neet osal­lis­tua hä­nen va­lin­taan­sa eli toi­sin sa­no­en vain am­mat­ti­liit­toon kuu­lu­via työn­te­ki­jöi­tä.

Tämä muun mu­as­sa on huo­les­tut­ta­nut työn­te­ki­jä­jär­jes­tö­jä. Sen on ar­vel­tu te­ke­vän so­pi­mi­ses­ta se­ka­vaa.

STT:n nä­ke­män esi­tys­luon­nok­sen mu­kaan eh­do­te­tut muu­tok­set voi­vat vai­kut­taa ar­vi­ol­ta 500 000–700 000 pal­kan­saa­jaan, mikä vas­taa noin 20–30 pro­sent­tia kai­kis­ta pal­kan­saa­jis­ta.

Pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen työl­li­syys­vai­ku­tuk­sis­ta ei ole ole­mas­sa näyt­töä. Esi­tys­luon­nok­ses­sa ar­vi­oi­daan, et­tä pit­käl­lä ai­ka­vä­lil­lä pa­ran­tu­nut tuot­ta­vuus voi joh­taa joko työn hin­nan tai työl­li­syy­den nou­suun.

– Mi­kä­li pa­ran­tu­nut tuot­ta­vuus ulos­mi­ta­taan pal­kan­ko­ro­tuk­sil­la, työl­li­syys­vai­ku­tuk­set jää­vät vä­häi­sik­si, luon­nok­ses­sa to­de­taan.

Esi­tys­luon­nok­ses­sa on nos­tet­tu esiin OECD:n ar­vio, jon­ka mu­kaan pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen on Poh­jois­mais­sa pa­ran­ta­nut tuot­ta­vuut­ta, nos­ta­nut palk­ka­ta­soa sekä vä­hen­tä­nyt ei-va­paa­eh­tois­ten epä­tyy­pil­lis­ten työ­suh­tei­den osuut­ta. Var­si­nais­ta työl­li­syys­vai­ku­tus­ta sil­lä ei kui­ten­kaan ole ha­vait­tu.

Luon­nok­ses­sa to­de­taan myös, et­tä esi­tyk­sel­lä ei voi­da kat­soa ole­van vä­li­tön­tä vai­ku­tus­ta kan­san­ta­lou­teen, kos­ka tuot­ta­vuu­den ko­hen­tu­mi­nen on kiin­ni sii­tä, mi­ten työ­mark­ki­na­jär­jes­töt ja neu­vot­te­luo­sa­puo­let työ­pai­koil­la muu­tok­seen re­a­goi­vat.

Ris­kik­si ar­vi­oi­daan muun mu­as­sa se, et­tä pal­kan­saa­ja­puo­li saat­tai­si vaa­tia pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen mah­dol­li­suu­den pois­ta­mis­ta työ­eh­to­so­pi­muk­ses­ta vas­ta­lau­see­na sii­tä, et­tä so­pi­muk­sen voi teh­dä muun kuin luot­ta­mus­mie­hen kans­sa.

Työn­te­ki­jöi­tä edus­ta­vis­sa SAK:ssa, STTK:ssa ja Aka­vas­sa on pe­lät­ty muu­tos­ten joh­ta­van muun mu­as­sa sii­hen, et­tä suo­ma­lais­ten työ­eh­dot heik­ke­ne­vät, so­pi­mi­ses­ta tu­lee se­ka­vaa ja työ­nan­ta­ja­y­ri­tys­ten jär­jes­täy­ty­mi­sen kan­nus­teet hei­ken­ty­vät.