Äs­sien mah­dol­li­suu­det kuu­den par­haan jouk­koon, eli suo­raan pu­do­tus­pe­li­paik­kaan ovat käy­tän­nös­sä men­neet. Eroa kuu­den­te­na ole­vaan HIFK:hon on jo tois­ta­kym­men­tä pis­tet­tä. Ei­kä se­kään ole kir­kos­sa kuu­lu­tet­tu, et­tä Äs­sät yl­tää kym­me­nen sak­kiin eli pu­do­tus­pe­li­kar­sin­toi­hin.

Äs­sien on­gel­ma on ta­sa­pai­non löy­tä­mi­nen hyök­kää­mi­sen ja puo­lus­tuk­sen vä­lil­lä. Maa­lin­te­ko on ol­lut koko kau­den nih­ke­ää. Kun sit­ten maa­le­ja al­koi syn­tyä ja rat­kai­si­joi­ta tul­la laa­jal­ta rin­ta­mal­ta, pet­ti puo­lus­tus­pe­li. Vas­tus­ta­ja sai ai­van lii­an hal­po­ja maa­le­ja. Eten­kin en­nen niin tii­vis oman maa­lie­dus­tan suo­je­le­mi­nen jäi pa­has­ti va­jaak­si. Asen­net­ta ei löy­ty­nyt ja sik­si pe­laa­mi­nen oman maa­lin edes­sä oli va­ja­vais­ta.

Maa­li­vah­ti Ni­kas Ru­bi­nia ei voi maa­leis­ta syyt­tää. Hän on koko kau­den otan­nal­la eh­kä sar­jan pa­ras maa­li­vah­ti, ai­na­kin par­hai­den jouk­ku­een hän kuu­luu.

Kuo­pi­os­sa lop­pu­vii­kos­ta Äs­sil­tä näh­tiin oi­va ryh­ti­lii­ke. 2–4 voit­toa nou­su­kun­toi­ses­ta Kal­Pas­ta ta­sa­pai­noi­sel­la esi­tyk­sel­lä oli lu­pauk­sia an­ta­va. Jos tuo vire säi­lyy lo­puis­sa ot­te­luis­sa, ei kym­me­nen sak­kiin yl­tä­mi­ses­sä ole hä­tää.

Pi­tää muis­taa, et­tä pa­him­mat kymp­pi­sa­kin kil­pai­li­jat, Koo­Koo ja TPS ovat pe­lan­neet Äs­siä enem­män.

Suo­ra pu­do­tus­pe­li­paik­ka vai­kut­ti Äs­sil­le täy­sin mah­dol­li­sel­ta vie­lä tam­mi­kuun alus­sa. Mut­ta ei enää. Eten­kin Mik­ke­lin Ju­ku­rit ja Lah­den Pe­li­cans sot­ke­vat nyt sar­jan kär­ki­ryh­män jär­jes­tys­tä van­koil­la esi­tyk­sil­lään. Myös Kär­pät ja vih­doin myös HIFK al­ka­vat te­räs­täy­tyä. Rau­man Lu­kon pi­tää on­nis­tua to­del­la hy­vin lo­puis­sa run­ko­sar­jan ot­te­luis­sa, jos se ai­koo nous­ta seit­se­män­nel­tä si­jal­ta kuu­den jouk­koon. Hyvä, et­tä siel­lä oli­si ai­na­kin toi­nen sa­ta­kun­ta­lais­jouk­kue.

Äs­sien har­mi­na ovat ol­leet louk­kaan­tu­mi­set. Toki nii­tä on kai­kil­la jouk­ku­eil­la. Äs­sil­lä on kui­ten­kin sik­si ka­pea ma­te­ri­aa­li kär­jen osal­ta, et­tä jo kah­den, kol­men pe­laa­jan pois­sa­o­lo nä­kyy pe­laa­mi­ses­sa. Äs­sien lop­pu­ru­tis­tuk­seen an­taa toi­vei­ta se, et­tä esi­mer­kik­si Will Gra­ber osuu jo maa­li­tolp­pien vä­liin, ja Da­vids­so­nin vel­jek­set pa­ran­ta­vat esi­tys­tään. Eten­kin te­ho­ja po­ri­lai­set kai­paa­vat jat­kos­sa­kin. Maa­le­ja on syn­ty­nyt tä­hän as­ti kol­man­nek­si vä­hi­ten sar­jas­sa. Omiin sen si­jaan on teh­ty vä­hi­ten maa­le­ja koko Lii­gas­sa.

Pau­li Uu­si-Kil­po­nen

Leh­dis­tö­neu­vos, Eu­ra­jo­ki