Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PAM an­toi sun­nun­tai­na il­lal­la lak­ko­va­roi­tuk­sen. PAM ja työ­nan­ta­jia edus­ta­va Kau­pan liit­to ovat neu­vo­tel­leet al­ku­vuon­na alan pal­kois­ta ja työ­eh­dois­ta. PA­Min pu­heen­joh­ta­ja An­ni­ka Rön­ni-Säl­li­nen ko­kee, et­tä työ­nan­ta­jien toi­min­nan vuok­si neu­vot­te­lut pal­kois­ta ei­vät ole eden­neet. PA­Min hal­li­tus päät­ti vauh­dit­taa neu­vot­te­lu­ja lak­ko­va­roi­tuk­sel­la, joka kos­kee yli 185 toi­mi­paik­kaa, jois­sa työs­ken­te­lee noin 20 000 työn­te­ki­jää.

– Kau­pan liit­to on ol­lut edel­leen ha­lu­ton kes­kus­te­le­maan pal­kan­ko­ro­tuk­ses­ta, jol­la tur­vat­tai­siin työn­te­ki­jöi­den os­to­voi­ma. Toi­vom­me, et­tä lak­ko­va­roi­tus vauh­dit­taa nyt neu­vot­te­lu­ja, to­te­aa Rön­ni-Säl­li­nen ja on huo­lis­saan alan työn­te­ki­jöi­den toi­meen­tu­los­ta.

– Kau­pan alan yri­tyk­set te­ke­vät hy­vää tu­los­ta ja sa­maan ai­kaan nii­den työn­te­ki­jät jou­tu­vat sääs­tä­mään kai­kes­ta, jot­ta palk­ka riit­tää elä­mi­seen. Työn­te­ki­jät ovat oi­keu­tet­tu­ja kun­nol­li­seen pal­kan­ko­ro­tuk­seen.

PAM ta­voit­te­lee neu­vot­te­luis­sa Sak­san te­ol­li­suu­des­sa saa­vu­tet­tuun ta­soon ver­tau­tu­via pal­kan­ko­ro­tuk­sia. Kau­pan alan työn­te­ki­jöil­le tämä tar­koit­tai­si noin 200 eu­ron ko­ro­tus­ta kuu­kau­si­palk­kaan.

Jos rat­kai­suun ei pääs­tä, la­kot al­ka­vat maa­nan­tai­na 6.2.

Kau­pan alan la­kot al­ka­vat 25 va­ras­tos­sa maa­nan­tai­na 6.2. klo 5.00 ja päät­ty­vät tors­tai­na 9.2. klo 5.00 (tai sitä en­nen al­ka­nei­den vuo­ro­jen lo­put­tua).

La­kot jat­ku­vat yli 160 kau­pan alan toi­mi­pai­kas­sa tors­tai­na 9.2. klo 5.00 ja päät­ty­vät lau­an­tai­na 11.2. klo 5.00 (tai sitä en­nen al­ka­nei­den vuo­ro­jen lo­put­tua). La­kot kos­ke­vat kaik­kia lak­ko­koh­teis­sa työs­ken­te­le­viä PA­Min ja Kau­pan lii­ton neu­vot­te­le­mien työ­eh­to­so­pi­mus­ten pii­riin kuu­lu­via työn­te­ki­jöi­tä.

Yh­teen­sä lak­ko kos­kee yli 185 toi­mi­paik­kaa, jois­sa työs­ken­te­lee yh­teen­sä noin 20 000 työn­te­ki­jää.

Lak­ko Sa­ta­kun­nas­sa kos­ket­te­li­si to­teu­tu­es­saan K-Ci­ty­mar­ket Po­rin Puu­vil­laa ja Mik­ko­laa K-Ci­ty­mar­ket Rau­maa, Osuus­kau­pan Pris­mo­ja Mik­ko­las­sa, Län­si-Po­ris­sa ja Pris­maa Rau­mal­la.

Kau­pan lii­tos­ta kom­men­toi­tiin ta­pah­tu­nut­ta tuo­reel­taan.

– Neu­vot­te­lut oli­vat täy­sin kes­ken. Olim­me vas­ta kes­kus­tel­leet teks­tie­si­tyk­sis­tä puo­lin ja toi­sin. Seu­raa­va vai­he neu­vot­te­luis­sa oli­si ol­lut palk­ka­kes­kus­te­lu. Toi­sin kuin PAM väit­tää, Kau­pan liit­to oli lu­van­nut vas­ta­ta PA­Min pal­kan­ko­ro­tu­se­si­tyk­seen seu­raa­vas­sa so­vi­tus­sa ta­paa­mi­ses­sa tors­tai­na, Kau­pan lii­ton työ­mark­ki­na­joh­ta­ja An­na La­vik­ka­la sel­vit­tää.

– Kau­pan liit­to ha­lu­si us­koa vie­lä ny­kyi­seen neu­vot­te­lu­jär­jes­tel­mään. Kaik­ki vuo­den­vaih­teen ta­pah­tu­mat, yli 40 lai­ton­ta lak­koa ja nyt te­at­te­rik­si osoit­tau­tu­neet neu­vot­te­lut, saa­vat poh­ti­maan kriit­ti­ses­ti ny­ky­jär­jes­tel­män toi­mi­vuut­ta, muu­tos­tah­tia ja roh­keut­ta ke­hit­tää työ­e­lä­mää, La­vik­ka­la jat­kaa.