Nina Tör­nudd / STT

Pa­ni­mo- ja vir­voi­tus­juo­ma­te­ol­li­suus­liit­to jat­kaa al­ko­ho­li­lain muu­to­se­si­tyk­sen ar­vos­te­lua. Liit­to moit­tii la­kie­si­tys­tä sii­tä, et­tä se koh­te­lee eri ta­voin val­mis­tet­tu­ja vah­vo­ja lon­ke­roi­ta eri ta­val­la.

Kä­sit­te­lys­sä ole­va esi­tys tar­koit­taa, et­tä käy­mis­teit­se val­mis­te­tut 5,5–8 ti­la­vuusp­ro­sen­tin lon­ke­rot pää­si­si­vät myyn­tiin 4 600 vä­hit­täis­kaup­paan, mut­ta se­koit­ta­mal­la val­mis­te­tut jäi­si­vät vain Al­kon myy­mä­löi­hin. Lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Tuu­la Loik­ka­nen en­na­koi, et­tä la­ki­muu­tos toi­si var­mas­ti kaup­poi­hin li­sää käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­ja al­ko­ho­li­juo­ma­se­koi­tuk­sia.

– Jon­kin ver­ran on tul­lut vas­taan sel­lai­sia vir­heel­li­siä kä­si­tyk­siä, et­tä kaik­ki vah­vat lon­ke­rot ja al­ko­ho­li­juo­ma­se­koi­tuk­set jäi­si­vät Al­kon myyn­tiin, mut­ta näin­hän asia ei to­si­aan ole. Käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu lon­ke­ro ei ole ka­don­nut min­ne­kään mark­ki­noil­ta, Loik­ka­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Käy­mis­teit­se val­mis­tet­tu­ja juo­mia koh­del­laan eri ta­voin myös ve­ro­tuk­ses­sa, jos­sa käy­mis­teit­se val­mis­te­tun juo­man vero on ma­ta­lam­pi.

– Verk­ko­kaup­po­ja se­laa­mal­la voi huo­ma­ta, et­tä täl­lä ve­ro­e­rol­la on mer­ki­tys­tä myyn­ti­hin­taan. On hie­man eri­kois­ta, et­tä vain nämä ma­ta­lam­man ve­ro­tuk­sen tuot­teet va­pau­te­taan laa­jem­paan myyn­tiin, Loik­ka­nen huo­maut­taa.

Val­mis­tus­ta­van mu­kaan erot­te­le­mi­ses­sa on myös tek­ni­set haas­teen­sa. Val­vi­ran mu­kaan val­mis­tus­ta­van val­von­ta on pe­rus­tu­nut kol­men al­ko­ho­lin käy­misp­ro­ses­sis­sa syn­ty­vän yh­dis­teen mää­ri­tyk­seen. Näi­den yh­dis­tei­den mää­ril­le ei kui­ten­kaan ole ase­tet­tu­ja raja-ar­vo­ja, ja nii­den li­sää­mi­nen tuot­tee­seen on mah­dol­lis­ta.