STT

Vi­ra­no­mais­ten tie­toon tul­lei­den pari- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­ri­kos­ten mää­rä kas­voi 5 pro­sent­tia vii­me vuon­na, ker­too Ti­las­to­kes­kus. Ta­pauk­sis­sa oli yh­teen­sä yli 12 000 uh­ria. Eri­tyi­ses­ti alai­käis­ten uh­rien mää­rä kas­voi sel­väs­ti. Hei­tä oli vii­me vuon­na 3 100, mikä on 12 pro­sent­tia enem­män ver­rat­tu­na edel­lis­vuo­teen. Vi­ra­no­mais­ten tie­toon tul­lei­den ta­paus­ten uh­reis­ta enem­mis­tö oli nai­sia, 74 pro­sent­tia. Mie­suh­rien mää­rä kas­voi kui­ten­kin edel­lis­vuo­des­ta lä­hes 10 pro­sent­tia. Uh­reis­ta nai­sia oli 6 800 ja mie­hiä va­jaat 2 500.

Ai­kuis­ten pari- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta lä­hes puo­let oli avio- tai avo­puo­li­son te­ke­mää. Alai­käis­ten uh­rien ta­pauk­ses­sa vä­ki­val­lan­te­ki­jä oli suu­rim­mas­sa osas­sa ta­pauk­sis­ta uh­rin van­hem­pi.

Ti­las­to­kes­kuk­sen yli­ak­tu­aa­ri Kim­mo Haa­pa­kan­gas ar­vi­oi, et­tä ta­paus­ten kas­vun mää­rä joh­tuu osal­taan sii­tä, et­tä tie­toi­suus pari- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­ta on li­sään­ty­nyt.

– Pari- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta on ol­lut ai­em­paa enem­män esil­lä me­di­as­sa, mikä on kas­vat­ta­nut tie­toi­suut­ta asi­as­ta. Tämä on voi­nut myös osal­taan roh­kais­ta uh­re­ja il­moit­ta­maan ta­pauk­sis­ta, Haa­pa­kan­gas to­te­aa tie­dot­tees­sa.

Haa­pa­kan­gas muis­tut­taa, et­tä lä­hes­kään kaik­ki pari- ja lä­hi­suh­de­vä­ki­val­ta­ta­pauk­set ei­vät pää­dy vi­ra­no­mais­ten tie­toon. Eri­tyi­ses­ti seu­rus­te­lu­suh­de­vä­ki­val­ta ta­paus­ten mää­rä jää Haa­pa­kan­kaan mu­kaan pi­men­toon.