Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Sää­ty­ta­lol­la käy­tä­vät neu­vot­te­lut maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sis­tä ovat ole­tet­ta­vas­ti erit­täin vai­kei­ta, sil­lä neu­vot­te­luis­sa ole­vien puo­lu­ei­den maa­han­muut­to­lin­jauk­sis­ta on han­ka­laa löy­tää yh­dis­tä­viä te­ki­jöi­tä. Eri­tyi­ses­ti nä­ke­myk­set työ­pe­räi­ses­tä maa­han­muu­tos­ta ja ta­voit­teis­ta ko­tou­tu­mi­sen suh­teen ovat ol­leet osin päin­vas­tai­sia pe­rus­suo­ma­lais­ten ja mui­den puo­lu­ei­den vä­lil­lä.

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­le maa­han­muut­to on yli­pää­tään kes­kei­nen po­li­tii­kan osa-alue, ja puo­lue jul­kis­ti­kin al­ku­vuon­na laa­jan maa­han­muut­to­po­liit­ti­sen oh­jel­man. Sen kes­kei­nen vies­ti on, et­tä Suo­men pi­tää ki­ris­tää maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaan­sa, kos­ka tä­hän as­ti po­li­tiik­ka on ol­lut löy­sää ide­o­lo­gi­sis­ta syis­tä.

Muut puo­lu­eet ovat kä­si­tel­leet kan­to­jan­sa asi­aan esi­mer­kik­si ke­vääl­lä vaa­li­oh­jel­mis­saan.

Työ­pe­räi­seen maa­han­muut­toon pe­rus­suo­ma­lai­set vaa­tii oh­jel­mas­saan täy­del­lis­tä pa­ra­dig­man eli ajat­te­lu­ta­van muu­tos­ta. EU:n ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vaa työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa ei tu­li­si puo­lu­een mu­kaan pää­sään­töi­ses­ti sal­lia, el­lei kyse ole kou­lu­te­tuis­ta ih­mi­sis­tä kor­ke­an li­sä­ar­von työ­paik­koi­hin. EU:n ul­ko­puo­lel­ta tu­le­val­ta työn­te­ki­jäl­tä tu­li­si hei­dän mie­les­tään vaa­tia suo­ma­lais­ten me­di­aa­ni­an­si­oi­ta vas­taa­via tu­lo­ja, mikä tar­koit­taa noin 3 300:aa eu­roa kuu­kau­des­sa.

Opis­ke­lu­pe­rus­tei­sen maa­han­muu­ton por­saan­rei­kiä vaa­di­taan myös tu­kit­ta­vik­si muun mu­as­sa seu­raa­mal­la tar­kem­min opin­to­jen ete­ne­mis­tä ja riit­tä­vää toi­meen­tu­loa.

Esi­mer­kik­si RKP:n nä­ke­mys on jok­seen­kin päin­vas­tai­nen. Sen mu­kaan Suo­mi tar­vit­see ul­ko­mais­ta työ­voi­maa ja sik­si työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa on li­sät­tä­vä ja su­ju­voi­tet­ta­va. Puo­lue pois­tai­si ul­ko­mai­sen työ­voi­man tar­ve­har­kin­nan ja ot­tai­si käyt­töön 30 päi­vän ta­kuu­a­jan työ­lu­van kä­sit­te­lyyn.

Myös ko­koo­mus ha­lu­aa no­peut­taa kan­sain­vä­lis­tä rek­ry­toin­tia esi­mer­kik­si ke­ven­tä­mäl­lä by­rok­ra­ti­aa ja myön­tä­mäl­lä työ­lu­pia no­pe­as­ti. Erik­seen vaa­li­oh­jel­mas­sa mai­ni­taan pa­nos­ta­mi­nen hoi­ta­jien kan­sain­vä­li­seen rek­ry­toin­tiin.

Ko­koo­mus ha­lu­aa myös li­sä­tä kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den mää­rää toi­sel­la as­teel­la, ja kor­ke­a­kou­lu­tuk­ses­ta val­mis­tu­neil­le se an­tai­si kah­den vuo­den oles­ke­lu­lu­van työn­ha­kua var­ten. Jon­kin­lai­sen työ­lu­van oli­si val­mis an­ta­maan myös kris­til­lis­de­mok­raa­tit.

RKP puo­les­taan an­tai­si kol­man­sis­ta mais­ta tu­le­vil­le ja Suo­mes­sa kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­non suo­rit­ta­vil­le hen­ki­löil­le au­to­maat­ti­ses­ti py­sy­vän oles­ke­lu­lu­van.

Tur­va­pai­kan­ha­kuo­i­keut­ta pe­rus­suo­ma­lai­set ra­jai­si vain Eu­roo­pan si­säl­tä tu­le­viin. Se ra­jai­si myös tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den liik­ku­mi­soi­keut­ta, ly­hen­täi­si pää­tös­ten va­li­tu­sai­ko­ja ja leik­kai­si so­si­aa­lie­tuuk­sia.

Oles­ke­lu­lu­vis­sa se ha­lu­aa ot­taa käyt­töön kan­sain­vä­li­set mi­ni­mis­tan­dar­dit ja aset­taa py­sy­väl­le oles­ke­lu­lu­val­le lu­kui­sia edel­ly­tyk­siä.

Esi­mer­kik­si per­hee­nyh­dis­tä­mi­nen ei pe­rus­suo­ma­lais­ten mu­kaan tue ko­tou­tu­mis­ta vaan vah­vis­taa maa­han­muut­ta­jien rin­nak­kai­syh­teis­kun­tien muo­dos­tu­mis­ta.

– Suo­mes­sa pi­tää tar­kas­ti seu­ra­ta, min­kä­lai­sia per­hee­nyh­dis­tä­mi­sen ra­joi­tuk­sia te­kee Ruot­sin oi­keis­to­hal­li­tus, jol­la on ta­voit­tee­na las­kea stan­dar­dit per­he­pe­rus­tei­sis­sa oles­ke­lu­lu­vis­sa EU- ja kan­sain­vä­li­sen oi­keu­den mi­ni­mi­ta­sol­le, oh­jel­mas­sa to­de­taan.

Pa­ko­lais­kiin­tiö on puo­les­taan pe­rus­suo­ma­lais­ten mie­les­tä jään­ne 1970–1980-lu­vuil­ta ja sii­tä pi­täi­si luo­pua.

RKP:n vaa­li­oh­jel­mas­sa taas mai­ni­taan erik­seen, et­tä kiin­ti­ö­pa­ko­lais­jär­jes­tel­mä on edel­leen tär­keä osa Suo­men kan­sain­vä­lis­tä vas­tuu­ta. Myös tur­va­pai­kan­ha­kup­ro­ses­siin puo­lue suh­tau­tuu hy­vin eri ta­val­la kuin pe­rus­suo­ma­lai­set. RKP ha­lu­aa, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­la on mah­dol­li­suus saa­da toi­mi­vaa oi­keu­sa­pua ja et­tä per­hee­nyh­dis­tä­misp­ro­ses­se­ja hel­po­te­taan. Puo­lue an­tai­si tur­va­pai­kan­ha­ki­joil­le myös oi­keu­den äi­tiys­pak­kauk­seen.

Ko­koo­mus esit­tää tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan päi­vit­tä­mis­tä niin, et­tä jär­jes­tel­män vää­rin­käyt­tö es­te­tään. Se te­hos­tai­si sekä tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyp­ro­ses­se­ja et­tä pa­lau­tuk­sia läh­tö­mai­hin sekä te­ki­si työn­te­os­ta ja kie­le­nop­pi­mi­ses­ta vel­voit­ta­vam­paa.

Myös kris­til­lis­de­mok­raa­tit nä­kee tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­mäs­sä uu­dis­ta­mi­sen tar­pei­ta. Ko­tou­tu­mi­seen esi­te­tään pork­ka­noi­ta, ku­ten työ­mark­ki­na­tu­en kie­li­li­sää, joka kan­nus­tai­si no­pe­aan suo­men tai ruot­sin kie­len op­pi­mi­seen.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten oh­jel­mas­ta löy­tyy myös ko­tou­tu­mi­seen liit­ty­viä kir­jauk­sia, joi­ta muut puo­lu­eet tus­kin voi­si­vat hy­väk­syä.

Ko­tou­tu­mi­ses­sa tu­li­si pe­rus­suo­ma­lais­ten mu­kaan esi­mer­kik­si luo­pua mo­ni­kult­tuu­ri­sis­ta käy­tän­teis­tä ja edel­lyt­tää maa­han­muut­ta­jil­ta Suo­men kie­len ja kult­tuu­rin omak­su­mis­ta.

Oh­jel­mas­sa vaa­di­taan myös luo­pu­mis­ta mus­li­mien eri­va­pauk­sis­ta, jol­lai­sik­si lu­e­tel­laan muun mu­as­sa las­ten va­paut­ta­mi­nen mu­sii­kin tai lii­kun­nan tun­neil­ta, nais­ten omat ui­ma­hal­li­vuo­rot ja ru­kous­het­ket työ­päi­vän ai­ka­na.

RKP:n vaa­li­oh­jel­mas­sa hen­ki on hy­vin toi­sen­lai­nen.

– Me em­me hy­väk­sy vi­ha­pu­het­ta em­me­kä ra­sis­mia. Me em­me ha­lua vas­tak­kai­na­set­te­lua ja po­la­ri­saa­ti­o­ta. Me ha­lu­am­me ra­ken­taa yh­teis­kun­taa osal­li­suu­den ja vuo­ro­pu­he­lun kaut­ta, sii­nä to­de­taan.

Kris­til­lis­de­mok­raa­tit to­te­aa omas­sa oh­jel­mas­saan vaa­li­van­sa suo­ma­lais­ta kult­tuu­ri­pe­rin­töä ja ar­vo­ja. Puo­lue kat­soo, et­tä hyvä maa­han­muut­to- ja ko­tout­ta­mis­po­li­tiik­ka tu­ke­vat so­pui­saa yh­tei­se­loa ja an­ta­vat Suo­meen muut­ta­vil­le eväi­tä ym­mär­tää suo­ma­lais­ta yh­teis­kun­taa.

– Vas­tak­kai­na­set­te­lua on py­rit­tä­vä vält­tä­mään ot­ta­mal­la huo­mi­oon yh­teis­kun­nan kan­to­ky­ky sekä tu­ke­mal­la eri taus­tois­ta tu­le­vien ja eri ta­val­la ajat­te­le­vien vä­lis­tä di­a­lo­gia ja esi­mer­kik­si us­kon­to­lu­ku­tai­toa.