STT

Es­poo­lai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja Pia Kau­ma ker­toi tiis­tai­na aset­tu­van­sa eh­dol­le ko­koo­muk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si, jos ko­koo­muk­sen Uu­den­maan pii­ri an­taa tuen eh­dok­kuu­del­le. Ko­koo­muk­sen Ete­lä-Es­poon pai­kal­li­syh­dis­tys on pyy­tä­nyt Kau­maa eh­dol­le va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si.

Kau­ma on nel­jän­nen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja ja ko­koo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män en­sim­mäi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja. Hä­net va­lit­tiin vii­me ke­sä­nä Eu­roo­pan tur­val­li­suus- ja yh­teis­työ­jär­jes­tö Ety­jin par­la­men­taa­ri­sen yleis­ko­kouk­sen pu­heen­joh­ta­jak­si.

Ko­koo­muk­sen ny­kyi­sis­tä va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­nen sekä kun­ta- ja alu­e­mi­nis­te­ri An­na-Kai­sa Iko­nen ta­voit­te­le­vat jat­ko­kaut­ta. Sen si­jaan ul­ko­mi­nis­te­ri Eli­na Val­to­nen on jää­mäs­sä pois teh­tä­väs­tä.

Va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­ki­saan ovat il­moit­tau­tu­neet myös kan­sa­ne­dus­ta­jat Mia Lai­ho, Ka­ro­lii­na Par­ta­nen ja Jar­no Lim­nell.

Ko­koo­muk­sen joh­to va­li­taan uu­del­le kau­del­le ke­sä­kuun puo­lu­e­ko­kouk­ses­sa Tam­pe­reel­la.