Tek­ni­nen lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee Pih­la­van puis­to­to­rin yleis­suun­ni­tel­maa ko­kouk­ses­saan en­si tiis­tai­na. Yleis­suun­ni­tel­ma vie­dään ke­sä­kuus­sa kä­sit­te­lyyn va­paa-ajan lau­ta­kun­taan. Var­si­nai­set ra­ken­ta­mis­suun­ni­tel­mat laa­di­taan seu­raa­vis­sa suun­nit­te­lu­vai­heis­sa.

Pih­la­van puis­to­to­ri -hank­keel­le yleis­suun­ni­tel­man on val­mis­tel­lut Po­rin kau­pun­ki yh­teis­työs­sä Si­to­wi­se Oy:n kans­sa.

Suun­ni­tel­man läh­tö­koh­ta­na on alu­een muut­ta­mi­nen pel­käs­tä to­ris­ta eri käyt­tä­jä­ryh­miä eri ai­koi­na pal­ve­le­vak­si mo­ni­käyt­töi­sek­si ja viih­tyi­säk­si puis­to­mai­sek­si jul­ki­sek­si ti­lak­si. Sa­mal­la pa­ran­ne­taan pe­rin­teis­ten to­ri­toi­min­to­jen, ku­ten kau­pan­käyn­nin ja ta­pah­tu­mien edel­ly­tyk­siä. Mui­ta suun­nit­te­lun ylei­siä ta­voit­tei­ta ovat ol­leet Pih­la­van his­to­ri­an, vir­kis­tys­reit­tien ja luon­to­ar­vo­jen esiin nos­ta­mi­nen sekä es­teet­tö­myy­den, tur­val­li­suu­den ja eri ikä- ja käyt­tä­jä­ryh­mien huo­mi­oi­mi­nen.

Pih­la­van asuk­kai­ta on osal­lis­tet­tu mu­kaan suun­nit­te­lu­työ­hön muun mu­as­sa läh­tö­tie­to­ky­se­lyn, osal­lis­ta­van pop-up-tila Po­rik­sen sekä Pih­la­van tori elää ja soi -ta­pah­tu­man avul­la.