Lii­sa Ku­ja­la / STT

Me­tal­li­te­ol­li­suu­den ti­laus­ten nou­su kään­si koko te­ol­li­suu­den uu­sien ti­laus­ten ar­von nou­suun jou­lu­kuus­sa. Ti­las­to­kes­kus ker­too, et­tä te­ol­li­suu­den uu­sien ti­laus­ten ar­vo oli jou­lu­kuus­sa 1,3 pro­sent­tia suu­rem­pi kuin vuot­ta ai­em­min.

Ti­las­to­kes­kus kui­ten­kin ko­ros­taa, et­tä yri­tyk­set sai­vat jou­lu­kuus­sa uu­sia ti­lauk­sia vuo­den­ta­kais­ta enem­män vain me­tal­li­te­ol­li­suu­des­sa. Siel­lä uu­sien ti­laus­ten ar­vo oli jou­lu­kuus­sa 8,4 pro­sent­tia edel­lis­vuo­tis­ta suu­rem­pi.

Pa­pe­ri­te­ol­li­suu­des­sa ja ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­sa ti­lauk­set vä­he­ni­vät edel­leen. Pa­pe­rin sekä pa­pe­ri- ja kar­ton­ki­tuot­tei­den val­mis­tuk­sen toi­mi­a­lal­la ti­lauk­set las­ki­vat 7,6 pro­sent­tia ja ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­sa pe­rä­ti 23,4 pro­sent­tia vuot­ta ai­em­mas­ta.

Koko vii­me vuo­den ai­ka­na ti­lauk­set vä­he­ni­vät 10,9 pro­sent­tia edel­lis­vuo­des­ta. Vuo­si­ta­sol­la vä­he­ne­mis­tä ta­pah­tui kai­kil­la te­ol­li­suu­den pää­toi­mi­a­loil­la.

– Kai­kil­la te­ol­li­suu­den pää­toi­mi­a­loil­la uu­det ti­lauk­set oli­vat vä­hen­ty­neet en­nen jou­lu­kuu­ta yh­tä­jak­soi­ses­ti jo puo­len vuo­den ajan. Suu­rin­ta las­ku oli kai­kil­la toi­mi­a­loil­la kol­man­nel­la vuo­si­nel­jän­nek­sel­lä. Hei­nä-syys­kuus­sa ti­laus­ten ar­vot pie­nen­tyi­vät me­tal­li­te­ol­li­suu­des­sa ja pa­pe­ri­te­ol­li­suu­des­sa lä­hes vii­den­nek­sen ja ke­mi­an­te­ol­li­suu­des­sa noin nel­jän­nek­sen vuo­den­ta­kai­ses­ta, sa­noo Ti­las­to­kes­kuk­sen yli­ak­tu­aa­ri Pet­ri Koi­vis­to tie­dot­tees­sa.

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ris­ta ar­vi­oi­daan, et­tä te­ol­li­suu­den ti­las­to­lu­vut jou­lu­kuul­ta yl­lät­ti­vät ta­lou­den seu­raa­jat.

– Uu­sien ti­laus­ten kas­vu ei no­pe­as­ti vil­kais­tu­na vai­ku­ta hui­ke­al­ta, mut­ta se on roi­mas­ti pa­rem­paa kuin ku­kaan osa­si odot­taa. Taus­tal­la oli pit­kä las­ku­put­ki, joka yl­lät­tä­en kat­ke­si, sa­noo Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­rin pää­e­ko­no­mis­ti Juk­ka Ap­pelq­vist.

Ap­pelq­vist huo­maut­taa, et­tä myös vuon­na 2022 ti­lauk­sia oli jou­lu­kuus­sa saa­tu eri­no­mai­ses­ti. Näin ol­len oli hä­nen mu­kaan­sa täy­si yl­lä­tys, et­tä nous­tiin si­tä­kin kor­ke­am­mal­le pit­kän kui­van kau­den jäl­keen.

– Mie­li te­ki­si läh­teä to­ril­le juh­li­maan, mut­ta jou­lu­kuun ti­laus­lu­ku­jen tul­kin­nas­sa tar­vi­taan malt­tia.

Ap­pelq­vist ker­too, et­tä kuu­kau­si­ta­sol­la ti­lauk­set vaih­te­le­vat pal­jon. Hän ar­vi­oi­kin, et­tä vah­vo­jen lu­ku­jen taus­ta on to­den­nä­köi­ses­ti muu­ta­ma suu­ri ti­laus, jot­ka ovat osu­neet vuo­den lop­puun. Tä­män vuok­si ei vält­tä­mät­tä pu­hu­ta py­sy­väm­mäs­tä kään­tees­tä.

– Toi­saal­ta kaik­ki ti­lauk­set ovat ko­tiin päin, ja lie­vät­kin va­lon­pil­kah­duk­set ote­taan pit­kään jat­ku­neen synk­kyy­den jäl­keen ilol­la vas­taan, Ap­pelq­vist jat­kaa.

Ti­las­to­kes­kus ker­too myös, et­tä te­ol­li­suus­tuo­tan­to las­ki jou­lu­kuus­sa sekä edel­li­ses­tä kuu­kau­des­ta et­tä vuo­den ta­kai­ses­ta lä­hes kai­kil­la pää­toi­mi­a­loil­la. Kau­si­ta­soi­tet­tu te­ol­li­suus­tuo­tan­to vä­he­ni jou­lu­kuus­sa 2,7 pro­sent­tia edel­lis­kuu­kau­des­ta. Te­ol­li­suu­den työ­päi­vä­kor­jat­tu tuo­tan­to taas las­ki 6,8 pro­sent­tia ver­rat­tu­na vuo­den ta­kai­seen.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan te­ol­li­suus­tuo­tan­to kas­voi edel­lis­vuo­des­ta vain säh­kö-, kaa­su-, läm­pö- ja il­mas­toin­ti­huol­los­sa sekä elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­des­sa.

Kes­kus­kaup­pa­ka­ma­ri Ap­pelq­vis­tin mu­kaan tuo­tan­non su­pis­tu­mi­nen ei yl­lä­tä, kos­ka uu­sien ti­laus­ten ke­hi­tys on ol­lut heik­koa pit­kään.

– Edel­leen pä­tee, et­tä te­ol­li­suu­den tuo­tan­to­puo­li on sin­ni­tel­lyt yl­lät­tä­vän hy­vin vas­ta­tuu­les­ta huo­li­mat­ta. Pak­ko on sil­ti myön­tää, et­tä jou­lu­kuun tuo­tan­to­mää­rät oli­vat odo­tuk­si­a­kin hei­kom­pia.

Te­ol­li­suus­lu­ku­jen ko­ko­nai­suut­ta Ap­pelq­vist pi­tää­kin jos­sain mää­rin häm­men­tä­vä­nä. Hä­nen mu­kaan­sa lu­ku­jen va­los­sa ei pys­ty mää­rit­tä­mään sel­vää suun­taa te­ol­li­suu­den suh­dan­teel­le.

– Ku­lu­van vuo­den alun ti­laus­vir­ta rat­kai­se, saa­daan­ko li­sää tu­kea uu­sil­ta ti­lauk­sil­ta vai jat­kuu­ko tuo­tan­non ti­pu­tus.