Pori Ener­gia Oy yh­dis­tää yh­ti­ön ny­kyi­set, eril­li­set kau­ko­jääh­dy­tys­ver­kot toi­siin­sa vuo­den 2024 ai­ka­na. Ver­kot yh­dis­tä­vän kau­ko­jääh­dy­tys­lin­jan ra­ken­nus­työt al­ka­vat tou­ko­kuun puo­les­sa vä­lis­sä ja ura­kan on mää­rä val­mis­tua lo­ka­kuus­sa.

Ra­ken­nus­työt nä­ky­vät Po­rin ka­tu­ku­vas­sa töi­den ai­ka­na ja Pori Ener­gia Oy pa­hoit­te­lee ra­ken­nus­töis­tä ai­heu­tu­vaa hait­taa.

Pori Ener­gi­al­la on ny­kyi­sel­lään kak­si eril­lis­tä kau­ko­jääh­dy­tys­verk­koa. Kes­kus­tan kau­ko­jääh­dy­tys­verk­ko pal­ve­lee muun mu­as­sa kau­pun­gin­sai­raa­lan jääh­dy­tys­tar­pei­ta ja ulot­tuu Kar­hu­kort­te­lin kaut­ta ai­na kaup­pa­to­ril­le saak­ka. Tii­li­mä­en kau­ko­jääh­dy­tys­verk­ko pal­ve­lee Sa­ta­sai­raa­lan jääh­dy­tys­tar­pei­ta.

Kau­ko­jääh­dy­tys­ver­kot yh­dis­tä­mäl­lä vah­vis­te­taan kau­ko­jääh­dy­tyk­sen toi­mi­tus­var­muut­ta. Verk­ko­jen yh­dis­tä­mi­sen myö­tä voi­daan hyö­dyn­tää myös en­tis­tä te­hok­kaam­min Ra­dan­var­res­sa si­jait­se­vaa eko­lo­gis­ta poh­ja­ve­si­jääh­dy­tys­tä.

Ver­kot yh­dis­tä­vä lin­ja ra­ken­tuu Po­rin kes­kus­tan alu­eel­la rei­til­le, joka kul­kee Län­si­puis­tos­ta Lii­san­to­rin, Ota­van­ka­dun ja Han­sa­ka­dun kaut­ta Sa­ta­kun­nan­ka­dul­le. Ra­ta­pi­han ja Hel­sin­gin­tien ali­tuk­sen jäl­keen uu­si lin­ja yh­dis­tyy Tii­li­mä­en kau­ko­jääh­dy­tys­verk­koon.