Po­rin kau­pun­ki myön­tää ke­sä­työ­paik­ka­tu­kea työ­nan­ta­jil­le, jot­ka palk­kaa­vat ke­sä­töi­hin vuo­si­na 2003–2008 syn­ty­nei­tä po­ri­lai­sia kou­lu­lai­sia ja opis­ke­li­joi­ta.

Ke­sä­työ­paik­ka­tu­en haku al­kaa 1. hel­mi­kuu­ta. Tu­kea myön­ne­tään ha­ku­jär­jes­tyk­ses­sä mää­rä­ra­han puit­teis­sa tou­ko­kuun lop­puun saak­ka.

Tu­kea voi­daan myön­tää myös iäs­tä rip­pu­mat­ta opis­ke­luun liit­ty­vää har­joit­te­lua suo­rit­ta­val­le po­ri­lai­sel­le tai Po­ris­ta ko­toi­sin ole­val­le opis­ke­li­jal­le.

9. luok­ka­lai­sil­le po­ri­lais­nuo­ril­le puo­les­taan ja­e­taan hen­ki­lö­koh­tai­set ke­sä­se­te­lit. Ke­sä­se­te­lin avul­la kau­pun­ki kus­tan­taa osan nuo­ren palk­ka­ku­luis­ta. Ke­sä­se­te­lin avul­la nuo­ren voi pal­ka­ta yri­tys tai yk­si­tyi­nen hen­ki­lö, kun­han la­ki­sää­tei­set työ­nan­ta­ja­mak­sut mak­se­taan. Se­te­lin ar­vo on 90-180 eu­roa.

Näil­lä tu­ki­muo­doil­la kau­pun­ki ar­vi­oi ky­ke­ne­vän­sä tu­ke­maan noin 750 po­ri­lai­sen nuo­ren ke­sä­työl­lis­ty­mis­tä.

Lue li­sää ja hae ke­sä­työ­paik­ka­tu­kea Po­rin kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta.