Maa­rit Kaut­to

Hal­li­tus­ka­dun, Poh­jois­kaup­pa­to­rin, Poh­jois­puis­ton ja Sa­ta­kun­nan­ka­dun py­sä­köin­ti­ra­joi­tuk­siin on tul­lut maa­lis­kuun lo­pul­la muu­tok­sia. Muu­tos­ten ta­voit­tee­na on muun mu­as­sa pa­ran­taa lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta, hel­pot­taa kun­nos­sa­pi­toa ja jouk­ko­lii­ken­teen kul­ke­mis­ta, es­tää vää­rin­py­sä­köin­tiä sekä su­ju­voit­taa py­sä­köin­nin­val­von­taa.

Hal­li­tus­ka­dun vi­no­py­sä­köin­ti­ruu­dut vä­lil­lä Yr­jön­ka­tu-An­tin­ka­tu on muu­tet­tu vii­me vii­kol­la kah­dek­san tun­nin ai­ka­ra­joi­te­tuik­si pai­koik­si ai­em­man 24 tun­nin ra­joi­tuk­sen si­jaan.

– Aja­tuk­se­na on, et­tä vi­no­py­sä­köin­nin au­toi­hin saa­tai­siin enem­män vaih­tu­vuut­ta, tie­mes­ta­ri Jyr­ki Kar­tas­ten­pää to­te­aa.

Poh­jois­kaup­pa­to­rin An­tin­ka­dun puo­lei­ses­sa pääs­sä taas on­gel­ma­na on ol­lut, et­tä au­to­ja on voi­nut py­sä­köi­dä lii­an lä­hel­le ris­teys­tä ja ne ovat hai­tan­neet muu­ta lii­ken­net­tä. Nyt Py­sä­köin­ti­kel­to on muu­tet­tu py­säyt­tä­mis­kiel­lok­si, eli au­toa ei voi py­säyt­tää tä­hän koh­taan edes het­kek­si. Näin ris­tey­sa­lu­een lii­ken­net­tä rau­hoi­te­taan ja tur­val­li­suut­ta pa­ran­ne­taan.

Poh­jois­puis­ton län­si­reu­nal­la vä­lil­lä Gal­len-Kal­le­lan­ka­tu-Val­ta­ka­tu on jat­kos­sa kah­den tun­nin ai­ka­ra­joi­tus ny­kyi­sen yh­den tun­nin si­jaan.

– Tämä on hyvä asia yri­tys­ten kan­nal­ta, kos­ka asi­ak­kai­den py­sä­köin­ti­ai­ka pi­te­nee.

Li­säk­si Sa­ta­kun­nan­ka­dul­la Ta­va­ra­tien ete­lä­puo­lel­la ole­va kah­den tun­nin ai­ka­ra­joi­tet­tu py­sä­köin­ti­tas­ku on nyt tar­koi­tet­tu ai­no­as­taan hen­ki­lö­au­to­jen py­sä­köin­tiin.

– Täs­sä on­gel­ma­na ovat ol­leet re­kat, jot­ka ovat jat­ku­vas­ti käyt­tä­neet py­sä­köin­ti­tas­kua ja hai­tan­neet mer­kit­tä­väs­ti ris­tey­sa­lu­een nä­ky­vyyt­tä, Kar­tas­ten­pää sum­maa.

Py­sä­köin­ti­ra­joi­tus­ten muu­tok­set jat­ku­vat vie­lä myö­hem­min ke­vääl­lä, kun Kou­lu­ka­dun ete­lä­reu­naan vä­lil­le An­tin­ka­tu-Rau­ta­tien­puis­to­ka­tu, Lii­san­ka­dul­le vä­lil­le Ka­ta­rii­nan­ka­tu-Va­pau­den­ka­tu sekä Vä­hä­uu­si­ka­tu 11 B:n ete­lä­reu­naan si­sää­na­jon koh­dal­le tu­lee py­sä­köin­ti­kiel­lot.

– Kou­lu­ka­dun ete­lä­reu­nas­sa on ol­lut vä­li­ai­kai­nen py­sä­köin­ti­kiel­to jo koko tal­ven ajan yk­sin­ker­tai­ses­ti sii­tä syys­tä, et­tä katu on lii­an ka­pea mo­lem­min­puo­li­seen py­sä­köin­tiin. Il­man py­sä­köin­ti­kiel­toa esi­mer­kik­si lu­mi­töi­tä oli­si ol­lut mah­do­ton teh­dä. Nyt py­sä­köin­ti­kiel­los­ta tu­lee py­sy­vä. Sama ka­dun ka­peu­son­gel­ma on myös Lii­san­ka­dul­la vä­lil­lä Ka­ta­rii­nan­ka­tu-Va­pau­den­ka­tu.

– Vä­hä­uu­si­ka­tu 11 B:n osal­ta taas on ol­lut on­gel­mia ajaa si­sä­pi­hal­le, kos­ka au­to­ja on voi­nut py­sä­köi­dä lii­an lä­hel­le port­tia, Kar­tas­ten­pää ker­too.