Pori teki kun­ta­mark­ki­noin­nin sa­ral­la jo­tain, jo­hon mi­kään muu kun­ta ei ole ai­em­min yl­tä­nyt. Po­ri­suh­de-kam­pan­ja voit­ti kak­si Ef­fie -kul­taa sar­jois­sa Eri­kois­sar­ja sekä Tuot­teet ja pal­ve­lut -sar­ja. Li­säk­si koko kil­pai­lun pää­pal­kin­to Grand Ef­fie mat­ka­si Po­riin. Ef­fie Awards on maa­il­man laa­jin mark­ki­noin­nin te­hok­kuut­ta mit­taa­va kil­pai­lu.

Suu­ri kun­nia on­nis­tu­nees­ta kam­pan­jan­sa kuu­luu Joo­nas Nord­ma­nin luo­mal­le Po­ri­suh­de­neu­vo­ja Luuk­ko­sel­le. Ne­rok­kaas­ti kä­si­kir­joi­te­tut vi­de­ot yh­dis­tet­ty­nä am­mat­ti­tai­toi­seen tuo­tan­toon loi­vat ko­ko­nai­suu­den, joka erot­tuu ja jol­le an­ne­taan val­ta­kun­nal­lis­ta tun­nus­tus­ta.

– Odo­tim­me hy­vää, mut­ta suo­sio oli mas­sii­vi­nen. Kii­tos kuu­luu Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­sel­le, joka en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti an­toi lu­van to­teut­taa hah­mon, tuo­tan­to­yh­ti­ö­nä toi­mi­val­le Ko­jul­le, Staar­til­le sekä tie­tys­ti Po­rin kau­pun­gil­le. Vaik­ka Po­ris­ta olen­kin pois läh­te­nyt, olen ai­na sy­dä­mel­tä­ni po­ri­lai­nen ja tätä kam­pan­jaa on ol­lut ilo teh­dä, sa­noo Joo­nas Nord­man.

Staar­tin kek­si­mäs­tä Po­ri­suh­de-sa­nas­ta läh­te­nyt kam­pan­ja on niit­tä­nyt kun­ni­aa ai­em­min­kin, mut­ta ky­sei­nen tun­nus­tus on kun­ta­mark­ki­noin­nin sa­ral­la ai­nut­laa­tui­nen.

Tuo­ma­ris­to to­te­aa työs­tä seu­raa­vaa;

"Grand Ef­fien voit­ta­nut työ on poik­keuk­sel­li­sen roh­kea ja haas­toi täy­sin alan kon­ven­ti­ot. Sii­nä yh­dis­tyy huu­mo­ri, vah­va it­sei­ro­nia, luot­to omiin vah­vuuk­siin ja yk­sin­ker­tai­seen kon­sep­tiin. Työ sai an­sai­tus­ti val­ta­van val­ta­kun­nal­li­sen nä­ky­vyy­den ja erit­täin ko­vat tu­lok­set. On löy­det­ty uniik­ki tapa kom­mu­ni­koi­da, joka ei vain he­rä­tä mie­len­kiin­toa vaan ai­heut­taa pai­kal­li­sis­sa ja ex-po­ri­lai­sis­sa yl­pey­den tun­net­ta ko­ti­paik­ka­kun­taan­sa koh­taan. Kun­ta­mark­ki­noin­nil­ta on vai­kea toi­voa enem­pää!"

Maa­il­man laa­jin mark­ki­noin­nin te­hok­kuut­ta mit­taa­va kil­pai­lu Ef­fie Awards jär­jes­tet­tiin Suo­mes­sa nyt 21. ker­ran. Kil­pai­lu hui­pen­tui 9.2.2023 jär­jes­te­tys­sä gaa­las­sa, jos­sa pal­kit­tiin suo­ma­lai­sia mark­ki­noin­nin töi­tä yh­del­lä Grand Ef­fiel­lä, kah­del­la kul­tai­sel­la, kah­del­la ho­pei­sel­la ja kuu­del­la prons­si­sel­la Ef­fiel­lä. Ef­fie Awards Fin­lan­dia jär­jes­tää Mar­ke­ting Fin­land yh­teis­työs­sä Sa­no­ma Me­dia Fin­lan­din kans­sa.