Po­rin maa­ui­ma­la avaa oven­sa suun­ni­tel­lus­ti tal­viu­i­ma­reil­le maa­nan­tai­na 21. syys­kuu­ta. Maa­ui­ma­lan käyt­tä­jil­tä odo­te­taan eri­tyis­tä vas­tuul­li­suut­ta, jot­ta toi­min­taa voi­daan yl­lä­pi­tää tur­val­li­ses­ti. Ra­joi­tuk­sia nou­da­te­taan ja esi­mer­kik­si sau­no­jen hen­ki­lö­mää­rää ra­joi­te­taan ke­sä­kau­den mu­kai­ses­ti.

– Ti­lan­net­ta seu­ra­taan jat­ku­vas­ti ja tar­vit­ta­es­sa käy­tän­tö­jä muu­te­taan, ker­too lii­kun­ta- ja nuo­ri­so­yk­si­kön pääl­lik­kö Pet­te­ri Lah­ti.

Tal­vi­kau­del­la ui­ma­rei­den tu­lee myös ot­taa huo­mi­oon muut­tu­vat olo­suh­teet. Pi­meä tu­lee ai­kai­sin ja säi­den vii­len­ty­es­sä maa­ui­ma­lan kul­ku­rei­tit voi­vat ol­la liuk­kai­ta.

– Yk­sin ei myös­kään vält­tä­mät­tä kan­na­ta läh­teä ui­maan, var­sin­kaan myö­hem­min il­mo­jen kyl­men­ty­es­sä, kun kont­ras­ti sau­nan ja kyl­män ve­den vä­lil­lä on iso, neu­voo lii­kun­ta­sih­tee­ri Jo­han­na Kuu­sis­to.

Maa­ui­ma­la on tal­vi­kau­del­la 21.9.2020–2.4.2021 avoin­na maa­nan­tai­na, kes­ki­viik­ko­na ja per­jan­tai­na klo 15.00–20.00. Tar­kem­mat tie­dot ja oh­jeet löy­ty­vät maa­ui­ma­lan net­ti­si­vuil­ta https://www.pori.fi/lii­kun­ta­pai­kat/maa­ui­ma­la