Po­rin kau­pun­ki jär­jes­ti syk­syl­lä 2023 avoi­men kil­pai­lu­tuk­sen mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pal­ve­lui­den han­kin­nas­ta. Mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­toi­mis­to­pal­ve­lui­ta hyö­dyn­ne­tään sään­nöl­li­ses­ti eri­lais­ten si­säl­tö­jen ja kam­pan­joi­den sekä brän­diin liit­ty­vis­sä suun­nit­te­lu- ja to­teu­tus­töis­sä.

Syys­kuun alus­sa jul­kais­tu kil­pai­lu­tus ja­et­tiin kol­meen osa-alu­ee­seen, jol­la ha­et­tiin kump­pa­nei­ta niin vies­tin­tä­toi­mis­tois­ta, mark­ki­noin­ti- ja mai­nos­toi­mis­tois­ta kuin au­di­o­vi­su­aa­li­sis­ta toi­mi­jois­ta eri­lai­siin mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lu- ja to­teu­tus­tar­pei­siin. Edel­lä mai­ni­tut pal­ve­lut on kil­pai­lu­tet­tu vii­mek­si vuon­na 2019.

– Nyt to­teu­te­tul­la kil­pai­lu­tuk­sel­la ha­et­tiin eri­lai­sil­la pal­ve­luil­la va­rus­tet­tu­ja kump­pa­nei­ta niin vies­tin­nän, mark­ki­noin­nin kuin au­di­o­vi­su­aa­li­siin pal­ve­lu­tar­pei­siin koko kau­pun­gin hyö­dyn­net­tä­väk­si. Ai­kai­sem­min em­me ole kil­pai­lut­ta­neet pal­ve­lu­ja osa-alu­eit­tain, mut­ta ko­em­me, et­tä tar­peem­me ovat vuo­sien var­rel­la muut­tu­neet ja ke­hit­ty­neet. Tä­män vuok­si eri­lai­sel­le osaa­mi­sel­le ja pal­ve­luil­le on ky­syn­tää kau­pun­gin si­säl­lä, ja kil­pai­lu­tus hel­pot­taa pal­ve­lu­jen han­kin­taa tu­le­vi­na vuo­si­na, mat­kai­lu- ja mark­ki­noin­tiyk­si­kön pääl­lik­kö Tii­na Leh­to­nen taus­toit­taa.

Han­kin­nan koh­tee­na ole­vat pal­ve­lut on tar­koi­tet­tu kau­pun­gin toi­mi­a­lo­jen ja yk­si­köi­den käyt­töön sa­moin eh­doin. Myös kau­pun­gin kon­ser­niyh­ti­öil­lä on mah­dol­li­suus hyö­dyn­tää kil­pai­lu­tet­tu­ja kump­pa­nei­ta. Kil­pai­lu­tuk­sen val­mis­te­lus­ta vas­ta­si­vat yh­teis­työs­sä Po­rin kau­pun­gin han­kin­ta­pal­ve­lut, vies­tin­täyk­sik­kö ja mat­kai­lu- ja mark­ki­noin­tiyk­sik­kö.

Tar­jous­kil­pai­lun va­lin­ta­pe­rus­tee­na oli ko­ko­nais­ta­lou­del­li­nen edul­li­suus. Pal­ve­lun­tuot­ta­jien va­lin­ta muo­dos­tui stra­te­gi­sen sekä tuo­tan­nol­li­sen työn tun­ti­hin­nois­ta, kah­den re­fe­rens­si­työn ar­vi­oin­nis­ta sekä asi­a­kas­re­fe­rens­seil­le jär­jes­te­tys­tä pa­lau­te­ky­se­lys­tä.

Mää­rä­ai­kaan men­nes­sä tar­jouk­sen an­toi 56 eri ta­hoa kol­meen eri osa-alu­ee­seen. Kil­pai­lu­tuk­sen jäl­keen pal­ve­lun­tuot­ta­jik­si esi­te­tään seu­raa­via yri­tyk­siä ai­he­a­lu­eit­tain:

Vies­tin­tä­toi­mis­to­kump­pa­nit: El­lun Ka­nat Oy, Kai­ma­na Oy, Kump­pa­nia Oy.

Mark­ki­noin­ti- ja mai­nos­toi­mis­to­kump­pa­nit: El­lun Ka­nat Oy, Three­Fi­veE­ight Oy, Staart Oy, Ta­go­mo Oy.

Au­di­o­vi­su­aa­li­set kump­pa­nit: Vi­de­o­tii­vis­te Oy, Karu Films Oy, REC Fin­land Oy.

Po­rin kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee mark­ki­noin­ti- ja vies­tin­tä­kump­pa­nien va­lin­taa ko­kouk­ses­saan maa­nan­tai­na 4. jou­lu­kuu­ta.