Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa tie­dot­ti tä­nään Pris­ma Rau­dan muu­tos­neu­vot­te­luis­ta. Pris­ma Rau­ta (ai­em­min Ko­din Ter­ra) ei ole toi­min­ta­vuo­sien­sa ai­ka­na saa­vut­ta­nut kan­nat­ta­vuus­ta­voit­tei­taan. Muu­tos­neu­vot­te­lut käy­tiin Pris­ma Rau­dan lii­ke­toi­min­nan jat­ka­mi­sen edel­ly­tys­ten sel­vit­tä­mi­sek­si.

Neu­vot­te­lui­den lop­pu­tu­lok­se­na Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa siir­tää osan Pris­ma Rau­dan tar­jon­nas­ta Pris­ma Mik­ko­lan yh­tey­teen, ja jat­kaa ny­kyi­ses­sä pai­kas­sa puu­tar­ha- ja kuk­ka­kaup­paa sekä lem­mik­kie­läin­tuo­te­kaup­paa. Osa ny­kyi­ses­tä toi­min­nas­ta lop­puu ko­ko­naan. Va­pau­tu­viin kiin­teis­tön ti­loi­hin ha­e­taan pit­kä­ai­kai­sia vuok­ra­lai­sia.

Pe­rus­si­sus­ta­mi­sen, maa­laa­mi­sen, työ­ka­lu­jen, työ­vaat­tei­den, säh­kö­työ­ka­lu­jen sekä kä­si­työ­ka­lu­jen va­li­koi­maa siir­re­tään suu­rel­ta osin Pris­ma Mik­ko­lan ko­ko­nai­suu­teen. Pris­ma Rau­dan ras­kaan ra­ken­ta­mi­sen va­li­koi­ma tul­laan lo­pet­ta­maan lop­pu­vuo­den ai­ka­na. Pris­ma Rau­dan lop­puun­myyn­ti käyn­nis­tyy tors­tai­na 21.9.2023.

− Ko­din Ter­ra (ny­kyi­nen Pris­ma Rau­ta) avat­tiin Po­riin vuon­na 2009. S-ryh­män rau­ta­kaup­pa­kon­sep­tia on ke­hi­tet­ty pit­kä­jän­tei­ses­ti, mut­ta lii­ke­toi­min­ta ei ole saa­vut­ta­nut ta­voi­tel­tua kan­nat­ta­vuut­ta. Pris­ma Rau­ta Po­rin eri­no­mai­sen si­jain­nin ja yk­si­kös­sä ole­van puu­tar­ha-alan huip­puo­saa­mi­sen vuok­si tu­lim­me sii­hen tu­lok­seen, et­tä puu­tar­ha- ja kuk­ka­myyn­tiä sekä lem­mik­kie­läin­tuo­te­myyn­tiä pys­tym­me kan­nat­ta­vas­ti jat­ka­maan Tik­ku­las­sa. Siir­räm­me val­ta­o­san ny­kyi­ses­tä si­sus­ta­mi­sen ja re­mon­toin­nin tar­jon­nas­ta Pris­ma Mik­ko­lan yh­tey­teen syk­syn ai­ka­na. Toi­saal­ta pää­tös tar­koit­taa ns. ras­kaan rau­dan tuo­te­a­lu­ei­den tar­jon­nan lo­pet­ta­mis­ta, jos­ta toki olen ää­rim­mäi­sen har­mis­sa­ni. Vas­tuul­li­seen osuus­toi­min­taan kui­ten­kin kuu­luu, et­tä kan­nat­ta­ma­ton­ta lii­ke­toi­min­taa ei voi lo­put­to­miin jat­kaa, pe­rus­te­lee pää­tös­tä Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pan toi­mi­a­la­joh­ta­ja Jus­si Kaar­ti­nen.

Muu­tos­neu­vot­te­lut kos­ki­vat Pris­ma Rau­dan koko va­ki­tuis­ta hen­ki­lö­kun­taa, yh­teen­sä 43 työn­te­ki­jää. Jo­kai­sen kans­sa käy­dään hen­ki­lö­koh­tai­set kes­kus­te­lut vaih­to­eh­toi­sis­ta rat­kai­suis­ta. Kai­kil­le neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tu­neil­le tul­laan tar­jo­a­maan töi­tä Sa­ta­kun­nan Osuus­kau­pan muis­ta toi­mi­pai­kois­ta.

Sa­ta­kun­nan Osuus­kaup­pa ha­kee lop­pu­vuo­den ai­ka­na tyh­je­ne­väl­le kiin­teis­tön osal­le uu­sia käyt­tä­jiä. Au­to­jen mo­ni­merk­ki­huol­to Kar­la ja Char­mia-keit­ti­ö­myyn­ti jat­ka­vat ny­kyi­sis­sä ti­lois­sa. Lo­pe­tet­ta­vien tuo­te­a­lu­ei­den lop­puun­myyn­nin ar­vel­laan kes­tä­vän mar­ras-jou­lu­kuul­le 2023.