Juk­ka Sil­vast

Kris­ta Vir­ta­nen oli viet­tä­mäs­sä va­paa-ai­kaa 19. elo­kuu­ta ra­vi­ra­dal­la – hy­väs­sä seu­ras­sa, ku­ten hän il­mai­si.

– Vie­tim­me ai­kaa ul­ko­ti­lois­sa, oli mu­ka­vaa.

Sa­mal­la hän täyt­ti ja jät­ti ar­pa­ku­pon­gin, jol­la voi voit­taa uu­den Da­cia San­de­ron. Ja vain yh­den ku­pon­gin hän jät­ti.

– Hy­vin vä­hän käyn ra­veis­sa, mut­ta nyt eh­kä kiin­nos­tus he­rä­si – kävi niin hyvä tuu­ri, hän hy­myi­li maa­nan­tai­na ha­kies­saan mie­hen­sä Sami Olej­nic­za­kin kans­sa ajo­kin.

Ensinäkemältä sisustus miellytti voittajaa. "Tuoksuu uudelta autolta", hän tuumasi.

Ensinäkemältä sisustus miellytti voittajaa. "Tuoksuu uudelta autolta", hän tuumasi.

Vir­ta­nen myön­tää, et­tei hän heti oi­kein us­ko­nut to­dek­si, kun Po­rin Ra­vit Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jes­se Laak­so­nen soit­ti. Hän epäi­li aluk­si, et­tä omat lap­set jo­tain pi­lai­li­vat ai­heel­la.

– Tosi on­nel­li­nen olen. Ja yl­lät­ty­nyt pal­kin­nos­ta.

Sami Olejniczak lupasi ajaa auton kotipihaan raviradan suojista.

Sami Olejniczak lupasi ajaa auton kotipihaan raviradan suojista.

Au­to on noin 15 000 eu­ron ar­voi­nen San­de­ro, ben­sii­ni­moot­to­ril­la va­rus­tet­tu. Jes­se Laak­so­nen ker­too, et­tä ku­pon­ke­ja jä­tet­tiin tu­han­sia, joi­den jou­kos­ta nos­tet­tu ar­von­ta­li­pu­ke suo­si Vir­tas­ta.

Me­nee­kö ny­kyi­nen ajo­neu­vo vaih­toon?

– En ole vie­lä miet­ti­nyt asi­aa lain­kaan, Vir­ta­nen kom­men­toi maa­nan­tai­na.

Ar­pa­li­put oli­vat täy­tet­tä­vis­sä ra­dal­la 11.3. 2022 al­ka­en.