Jou­ni Lam­pi­nen on va­lit­tu Po­rin YH-Asun­not Oy:n uu­dek­si toi­mi­tus­joh­ta­jak­si. Yh­ti­ön hal­li­tus va­lit­si Lam­pi­sen teh­tä­vään yk­si­mie­li­ses­ti ja hän aloit­taa toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­väs­sä maa­lis­kuun alus­ta.

Lam­pi­nen siir­tyy yh­ti­ön pal­ve­luk­seen Po­rin kau­pun­gin ra­hoi­tus­joh­ta­jan teh­tä­väs­tä, jos­sa hän on vas­tan­nut kau­pun­gin ra­hoi­tuk­ses­ta, va­rain­hal­lin­nas­ta ja omis­ta­ja­oh­jauk­ses­ta. En­nen ny­kyis­tä teh­tä­vään­sä Po­rin kau­pun­gil­la Lam­pi­nen on työs­ken­nel­lyt muun mu­as­sa Pre­tax/Ac­coun­tor Group Oy:ssä sekä muun mu­as­sa pank­ki­sek­to­rin ja va­kuu­tu­syh­ti­ön pal­ve­luk­ses­sa.

Lam­pi­nen ker­too aloit­ta­van­sa in­nol­la uu­det teh­tä­vät Po­rin YH-Asun­to­jen pal­ve­luk­ses­sa.

– Yh­tiö on hoi­ta­nut hy­vin kau­pun­gin­val­tuus­ton hy­väk­sy­mää stra­te­gis­ta teh­tä­vään­sä mo­ni­puo­li­sen ja kil­pai­lu­ky­kyi­sen vuok­ra-asun­to­mark­ki­nan säi­lyt­tä­mi­ses­tä kau­pun­gin alu­eel­la. Täs­tä on hyvä jat­kaa yh­ti­ön ke­hit­tä­mis­tä edel­leen yh­des­sä osaa­van hen­ki­lös­tön kans­sa.

Po­rin YH-Asun­to­jen pit­kä­ai­kai­nen toi­mi­tus­joh­ta­ja Ilk­ka Träs­ke­lin jää eläk­keel­le. Träs­ke­lin on toi­mi­nut yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vuo­des­ta 2002.