Po­rin Kar­ja­ran­nas­sa si­jait­se­van Pal­ve­lu­ta­lo Jo­ki­hel­men A-ta­lon ve­si­joh­to­ve­des­tä teh­dyis­sä tut­ki­muk­sis­sa on löy­ty­nyt Le­gi­o­nel­la-bak­tee­ria. Sai­ras­ta­pauk­sia ei ole il­men­nyt ja tor­jun­ta­toi­men­pi­tei­siin on ryh­dyt­ty vä­lit­tö­mäs­ti.

Po­rin ter­veys­val­von­ta on ot­ta­nut ti­lois­ta kuu­si näy­tet­tä 27. hel­mi­kuu­ta. Tu­lok­sis­sa nel­jäs­sä näyt­tees­sä on to­det­tu Le­gi­o­nel­la-bak­tee­ria yli toi­men­pi­de­ra­jan (1000 pmy/l). Ky­sei­set näyt­teet on otet­tu kyl­mäs­tä ve­si­joh­to­ve­des­tä vä­häl­lä käy­töl­lä ole­vis­ta ve­si­pis­teis­tä ti­lois­sa, jois­sa ei hoi­de­ta asuk­kai­ta.

Ti­lan­teen kar­toit­ta­mi­sek­si 13. maa­lis­kuu­ta otet­tiin 8 li­sä­näy­tet­tä asuk­kai­den käy­tös­sä ole­vis­ta ve­si­pis­teis­tä kyl­mäs­tä ve­si­joh­to­ve­des­tä. Alus­ta­vat tu­lok­set val­mis­tu­vat en­si vii­kol­la.

Le­gi­o­nel­la-bak­tee­rin tor­ju­mi­sek­si on aloi­tet­tu laa­jat tor­jun­ta­toi­men­pi­teet. Läm­pi­män ve­si­joh­to­ve­den läm­pö­ti­laa on nos­tet­tu, vet­tä juok­su­te­taan ja suih­ku­ti­lo­jen suih­ku­päi­hin on asen­net­tu ve­den­suo­dat­ti­mia. Ve­si­joh­to­jär­jes­tel­mä tul­laan de­sin­fi­oi­maan.

Po­rin kau­pun­gin ter­veys­val­von­nan mu­kaan ve­si­joh­to­ve­den juo­mi­nen Pal­ve­lu­ta­lo Jo­ki­hel­mes­sä on kui­ten­kin tur­val­lis­ta, sil­lä tar­tun­taa ei voi syn­tyä ma­ha­suo­li­ka­na­van kaut­ta. Jos hen­ki­löl­lä on mer­kit­tä­viä nie­le­mis­vai­keuk­sia ja ris­ki­nä on niel­les­sä ve­den jou­tu­mi­nen hen­gi­tys­tei­hin, suo­si­tel­laan var­muu­den vuok­si pul­lo­ve­den käyt­töä ve­si­joh­to­ve­den ase­mas­ta. Hen­ki­lö­kun­ta ar­vi­oi tar­peen asu­kas­koh­tai­ses­ti.

Läh­de: Po­rin ter­veys­val­von­ta