Lou­nais-Suo­men po­lii­si on sel­vit­tä­nyt Po­ris­sa Sir­kus­to­rin lä­hei­syy­des­sä vii­kon si­säl­lä ta­pah­tu­neet kak­si kaup­pa­lii­ke­ryös­töä. Mo­lem­mis­ta ryös­töis­tä epäil­lään sa­maa hen­ki­löä, joka on esi­tut­kin­nas­sa myön­tä­nyt teot.

En­sim­mäi­nen ryös­töis­tä ta­pah­tui lau­an­tai-il­ta­na 3. ke­sä­kuu­ta puo­li seit­se­män ai­kaan il­lal­la. Epäil­ty ryös­tä­jä oli men­nyt Sir­kus­to­ril­la si­jait­se­vaan ki­os­kiin ja vaa­ti­nut myy­jäl­tä ra­ho­ja kas­sas­ta. Hän oli te­hos­ta­nut vaa­ti­mus­taan esit­tä­mäl­lä myy­jäl­le mu­ka­naan ol­lut­ta veis­tä. Ryös­tä­jä sai saa­lik­seen kä­teis­tä ra­haa.

Seu­raa­va­na maa­nan­tai­na hie­man en­nen il­ta­kym­men­tä epäil­ty ryös­tä­jä oli uhan­nut veit­sel­lä Sir­kus­to­ril­la si­jait­se­van mar­ke­tin kas­sa­työn­te­ki­jää. Ryös­tä­jä sai täl­lä­kin ker­taa mu­kaan­sa se­te­lei­tä kas­sas­ta. Kum­mas­sa­kin ta­pauk­ses­sa ryös­tä­jä sai saa­lik­seen muu­ta­man sa­dan eu­ron edes­tä kä­teis­tä ra­haa.

Po­lii­si epäi­lee mo­lem­mis­ta ta­pauk­sis­ta sa­maa hen­ki­löä, joka on esi­tut­kin­nas­sa myön­tä­nyt teot. Epäil­ty oli tut­kin­nan ai­ka­na pi­dä­tet­ty­nä, mut­ta hä­net on nyt va­pau­tet­tu.

Po­lii­si pää­si epäil­lyn jäl­jil­le omil­la tak­ti­sil­la tut­kin­ta­me­ne­tel­mil­lään. Seu­raa­vak­si esi­tut­kin­taa jat­ke­taan muun mu­as­sa asi­a­no­sais­ten vaa­ti­mus­ten sel­vit­tä­mi­sel­lä.

Läh­de: po­lii­si