Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Eu­roo­pan säh­kö­mark­ki­noil­la on me­neil­lään iso muu­tos, kun kau­pan­käyn­ti on siir­ty­mäs­sä ny­kyi­sis­tä tun­nin jak­sois­ta 15 mi­nuu­tin jak­soi­hin. Kyse on en­si­si­jai­ses­ti säh­kön tuk­ku­mark­ki­noi­den muu­tok­ses­ta, mut­ta myös suo­ma­lais­ten ko­ti­ta­louk­sien voi pian ol­la mah­dol­lis­ta os­taa pörs­si­säh­köä vart­ti­hin­noil­la.

Kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din mark­ki­na­rat­kai­sut-yk­si­kön pääl­lik­kö Maa­rit Uu­si­ta­lo ker­too, et­tä Eu­roo­pas­sa säh­kön vuo­ro­kau­si­mark­ki­nat siir­ty­vät 15 mi­nuu­tin jak­soi­hin en­si vuo­den tam­mi­kuus­sa.

Sii­tä eteen­päin säh­kön hin­ta mää­räy­tyy ai­na 15 mi­nuu­tin jak­sois­sa seu­raa­val­le vuo­ro­kau­del­le Nord Poo­lis­sa eli poh­jois­mai­ses­sa säh­kö­pörs­sis­sä. Nord Poo­lin päi­vit­täi­siin spot-hin­toi­hin poh­jau­tu­vat myös suo­ma­lais­ten mak­sa­mat pörs­si­säh­kön hin­nat.

Uu­si­ta­lo pi­tää mah­dol­li­se­na, et­tä ko­ti­ta­louk­sil­le oli­si jo vuo­den pääs­tä tar­jol­la pörs­si­säh­köä vart­ti­hin­noil­la.

– En tie­dä, on­ko näin, mut­ta ai­na­kin pe­ri­aat­tees­sa se oli­si mah­dol­lis­ta, Uu­si­ta­lo sa­noo STT:lle.

Avai­na­se­mas­sa on, mitä säh­kön­myyn­tiy­ri­tyk­set te­ke­vät. Alan etu­jär­jes­tön Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den ener­gi­a­mark­ki­nois­ta vas­taa­va joh­ta­ja Pek­ka Sa­lo­maa us­koo, et­tä ku­lut­ta­jil­le tu­lee tar­jol­le vart­ti­hin­toi­hin pe­rus­tu­via pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­sia, kun 15 mi­nuu­tin hin­nat ovat tul­leet Nord Poo­liin.

Hän ar­ve­lee, et­tä ai­na­kin jon­kin ai­kaa tar­jol­la on sekä tun­ti­hin­toi­hin et­tä vart­ti­hin­toi­hin pe­rus­tu­via so­pi­muk­sia.

Sa­lo­maa pi­tää to­den­nä­köi­se­nä, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa suu­ri osa pörs­si­säh­kö­so­pi­muk­sis­ta pe­rus­tuu vart­ti­hin­toi­hin.

– Voi­sin ku­vi­tel­la, et­tä sii­hen vart­tiin ai­ka lail­la siir­ryt­täi­siin, mut­ta tämä riip­puu var­maan­kin sii­tä, mitä asi­ak­kaat ha­lu­a­vat, Sa­lo­maa sa­noo STT:lle.

Jos ku­lut­ta­ja ha­lu­aa seu­ra­ta pörs­si­säh­kön hin­to­ja, nii­tä on jat­kos­sa 24 hin­nan si­jaan 96 hin­taa vuo­ro­kau­des­sa, ha­vain­nol­lis­taa Sa­lo­maa.

Hä­nen mu­kaan­sa ku­lut­ta­jan ei vält­tä­mät­tä tar­vit­se tie­tää muu­tok­ses­ta mi­tään.

– Mut­ta jos hän ha­lu­aa tark­kaan oh­ja­ta ku­lu­tus­taan kaik­kein edul­li­sim­mil­le ajan­koh­dil­le, niin hä­nen kan­nat­taa kiin­nos­tua sii­tä sii­nä vai­hees­sa, kun muu­tos tu­lee voi­maan, Sa­lo­maa sa­noo.

Kun pörs­si­säh­kön hin­nat vaih­tu­vat ny­kyis­tä ti­he­äm­pään tah­tiin, se tar­jo­aa ko­ti­ta­louk­sil­le li­sää mah­dol­li­suuk­sia hyö­tyä säh­kön­ku­lu­tuk­sen ajoit­ta­mi­ses­ta hal­vem­piin het­kiin. Sa­mal­la au­to­maa­ti­on mer­ki­tys ku­lu­tuk­sen op­ti­moin­nis­sa ko­ros­tuu.

– Se, et­tä on­ko aa­mun tun­neil­la en­sim­mäi­nen vart­ti hal­vem­pi kuin vii­mei­nen vart­ti, voi ol­la ai­ka stres­saa­vaa kä­si­pe­lil­lä seu­rat­ta­vak­si, Uu­si­ta­lo to­te­aa.

Uu­si­ta­lon mu­kaan ku­lut­ta­ja voi juu­ri­kin au­to­maa­ti­on avul­la par­hai­ten hyö­dyn­tää vuo­ro­kau­den hal­vim­pia hin­to­ja esi­mer­kik­si asun­non tai käyt­tö­ve­den läm­mi­tyk­seen.

Sa­lo­maa us­koo muu­tok­sen pai­not­ta­van au­to­maa­ti­on käyt­töä niil­le, jot­ka ha­lu­a­vat "hi­fis­tel­lä" säh­kön­ku­lu­tuk­sen ajoit­ta­mi­sel­la. Hä­nen mu­kaan­sa vaih­to­eh­to­na on, et­tä ku­lut­ta­ja toi­mii niin sa­no­tus­ti suu­rin piir­tein.

– Jos on esi­mer­kik­si oh­jan­nut läm­min­ve­si­va­raa­jan läm­mi­tyk­sen al­ka­maan vaik­ka kel­lo 22 tai 01, niin sii­hen kan­nat­ta­vuu­teen tämä (vart­ti­hin­to­jen tulo) ei vält­tä­mät­tä ai­heu­ta ko­vin suur­ta muu­tos­ta, Sa­lo­maa sa­noo.

– Ja jos käyt­tää vaik­ka kän­ny­kän so­vel­lus­ta sii­hen, et­tä ajoit­taa säh­kö­au­ton la­taus­ta mah­dol­li­sim­man edul­li­sil­le ajan­koh­dil­le, niin kan­nat­taa vain tar­kis­taa, et­tä te­kee­hän se sa­man hom­man vart­ti­ta­sol­la kuin se te­kee nyt tun­ti­ta­sol­la.

Sa­lo­maa ei ha­lua lii­oi­tel­la vart­ti­hin­toi­hin siir­ty­mi­sen vai­ku­tuk­sia ku­lut­ta­jil­le.

– Tämä on enem­män­kin säh­kö­jär­jes­tel­män tar­peis­ta joh­tu­va muu­tos.

Vart­ti­hin­toi­hin siir­ty­mi­sen taus­tal­la on sääs­tä riip­pu­van tuu­li- ja au­rin­ko­voi­man li­sään­ty­mi­nen ja säh­kön­tuo­tan­non muut­tu­mi­nen en­tis­tä vaih­te­le­vam­mak­si. Täl­löin säh­kö­mark­ki­nat pys­ty­vät toi­mi­maan te­hok­kaam­min, kun kau­pan­käyn­ti­jak­so ly­he­nee tun­nis­ta 15 mi­nuut­tiin.

Fing­ri­din Uu­si­ta­lon mu­kaan uu­dis­tus ei vält­tä­mät­tä näy pörs­si­säh­kön hin­nas­sa nou­su­na tai las­ku­na. Hä­nen mu­kaan­sa säh­kön­myyn­tiyh­ti­öi­den ris­kit voi­vat pie­nen­tyä, kun yh­ti­öt pys­ty­vät ai­em­paa tar­kem­min so­vit­ta­maan yh­teen ku­lut­ta­jil­le myy­män­sä ja tuk­ku­mark­ki­noil­ta os­ta­man­sa säh­kön.

– Jos ris­ki pie­ne­nee, sen pi­täi­si nä­kyä ku­lut­ta­jal­le te­hok­kuu­te­na ja pa­rem­pi­na hin­toi­na, Uu­si­ta­lo sa­noo.

Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den Sa­lo­maa en­na­koi muu­tok­sen ta­saa­van pörs­si­säh­kön hin­to­jen vaih­te­lua. Hän ker­too esi­merk­ki­nä, et­tä jos vaik­ka­pa aa­mul­la kel­lo 5–6 pörs­si­säh­kö mak­sai­si nel­jä sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta ja seu­raa­val­la tun­nil­la seit­se­män sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta, niin vart­ti­ta­sol­la hin­to­jen muu­tos ta­pah­tui­si luul­ta­vas­ti loi­vem­min.

– Se ei oli­si niin, et­tä kel­lo 6.00 hin­ta nou­see kol­mel­la sen­til­lä, vaan se to­den­nä­köi­ses­ti tu­li­si pie­nem­pi­nä hyp­päyk­si­nä tun­tien si­säl­lä, Sa­lo­maa ar­vi­oi.

Muu­tos tuo li­sää vaa­ti­muk­sia myös kiin­teis­tö­jen ener­gi­a­mit­tauk­sil­le, jot­ta to­teu­tu­nut­ta säh­kön­ku­lu­tus­ta pys­ty­tään seu­raa­maan vart­ti­ta­sol­la.

Osa ko­ti­ta­louk­sis­ta siir­tyi mit­tauk­sis­sa 15 mi­nuu­tin jak­soon jo vii­me vuo­den ke­vääl­lä, ja kaik­kien pi­tää ol­la vart­ti­mit­tauk­sen pii­ris­sä vuo­den 2028 lop­puun men­nes­sä.

Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja Ina Leh­to ker­too STT:lle, et­tä ko­ti­ta­louk­sien van­hat säh­kö­mit­ta­rit al­ka­vat tul­la käyt­töi­kän­sä pää­hän 2020-lu­vun ai­ka­na. Uu­sil­ta mit­ta­reil­ta vaa­di­taan, et­tä ne pys­ty­vät seu­raa­maan säh­kön­ku­lu­tus­ta vart­ti­ta­sol­la.

Uu­den säh­kö­mit­ta­rin asen­ta­mi­sen ai­ka­tau­lu riip­puu omas­ta ja­ke­lu­verk­ko­yh­ti­ös­tä. Osa yh­ti­öis­tä on jo tie­dot­ta­nut säh­kö­mit­ta­rien vaih­don al­ka­mi­ses­ta. Ha­lu­tes­saan ku­lut­ta­ja voi eril­lis­mak­sus­ta ti­la­ta mit­ta­rin vaih­don jo no­pe­am­mas­sa ai­ka­tau­lus­sa.

Li­säk­si osas­sa säh­kö­mit­ta­rei­ta pys­ty­tään etä­oh­jel­moin­nil­la ot­ta­maan vart­ti­mit­taus käyt­töön, jol­loin mit­ta­ria ei tar­vit­se vaih­taa.

Ener­gi­a­te­ol­li­suus ar­vi­oi, et­tä mer­kit­tä­vä mää­rä säh­kö­mit­ta­rei­ta vaih­de­taan vuo­si­kym­me­nen puo­li­vä­lin jäl­keen, suun­nil­leen vuo­si­na 2026 ja 2027.

– Var­mas­ti iso osa ko­ti­ta­louk­sia pää­see var­tin pii­riin muu­ta­man vuo­den si­sään, Leh­to ker­too.