Min­na Pul­li / STT

Pörs­si­säh­kön hin­ta on tä­nään Suo­mes­sa his­to­ri­al­li­sen al­hai­nen, ker­too kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din toi­mi­tus­joh­ta­ja Juk­ka Ruu­su­nen. Ky­sees­sä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun säh­kön vuo­ro­kau­den kes­ki­hin­ta on Suo­mes­sa mii­nuk­sel­la.

– Kes­ki­hin­ta on hiuk­sen­hie­nos­ti mii­nuk­sel­la: -0,1, mut­ta on kui­ten­kin. Päi­vän ai­ka­na on plus­hin­to­ja ja mii­nus­hin­to­ja, mut­ta muu­tok­set ovat to­del­la pie­niä suun­taan ja toi­seen. Tämä on his­to­ri­al­li­nen het­ki, Ruu­su­nen sa­noo STT:lle.

Hin­ta­ke­hi­tyk­seen ylei­ses­ti ovat hä­nen mu­kaan­sa vai­kut­ta­neet teh­dyt in­ves­toin­nit, mut­ta tä­män päi­vän poik­keuk­sel­li­sen ti­lan­teen taus­tal­la on en­nen kaik­kea tul­va­kau­si.

– Kun on ko­vat tul­vat, ei ve­si­voi­maa voi­da sää­tää alas­päin. Kaik­ki vesi täy­tyy pai­naa voi­ma­lai­tok­sis­ta läpi, jot­ta tul­vaa voi­daan hal­li­ta.

Säh­kön­tuo­tan­to on par­hail­laan suur­ta muis­sa­kin Poh­jois­mais­sa. Myös Kes­ki-Eu­roo­pas­ta tu­lee nyt Ruu­su­sen mu­kaan vä­lil­lä hal­vem­paa säh­köä. Li­säk­si ti­lan­tee­seen vai­kut­taa vuo­de­nai­ka.

– Olem­me ai­ka lail­la ke­sän ta­sol­la sekä läm­pö­ti­las­sa et­tä säh­kön­ku­lu­tuk­ses­sa.

For­tum ker­toi jo ei­len, et­tä Lo­vii­san voi­ma­lai­tok­sen mo­lem­pien yk­si­köi­den te­hoa sää­de­tään alas­päin, kos­ka säh­kön­tuo­tan­to on niin suur­ta Poh­jois­mais­sa.

Se, mi­ten säh­kö­hin­nan pai­nu­mi­nen mii­nuk­sel­le nä­kyy ku­lut­ta­jal­le, riip­puu so­pi­muk­ses­ta. Ruu­su­sen mu­kaan so­pi­muk­sis­sa on esi­mer­kik­si voi­tu aset­taa säh­kön­hin­nan ra­jak­si nol­la.

Tal­vel­la Suo­mes­sa jän­ni­tet­tiin sekä säh­kön riit­tä­vyyt­tä et­tä sitä, mi­hin lu­ke­miin säh­kön­hin­ta voi ko­ho­ta. Moni suo­ma­lai­nen ryh­tyi­kin toi­miin säh­kön­ku­lu­tuk­sen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Ruu­su­nen ei us­ko, et­tä säh­köä py­ri­tään enää sa­mal­la ta­val­la sääs­tä­mään eten­kin, kun esi­mer­kik­si läm­mi­tys­tä ei enää vält­tä­mät­tä tar­vit­se pi­tää pääl­lä. Hän myös us­koo, et­tä säh­kön­hin­nan ke­hi­tys vies­tii nyt sel­ke­äs­ti ku­lut­ta­jil­le, et­tä säh­köä on saa­ta­vil­la ja sitä kan­nat­taa käyt­tää. Yl­lä­tyk­sel­li­se­nä tä­män päi­vän hin­taa Ruu­su­nen ei pidä.

– Ete­lään ke­vät­tä ja tul­va­kaut­ta. Ei tämä ti­lan­ne tule ha­maan tu­le­vai­suu­teen jat­ku­maan, mut­ta ei tämä yl­lä­tys ol­lut.

Uk­rai­nan so­dan ai­heut­ta­ma ener­gi­a­po­liit­ti­sen ti­lan­teen muu­tos oli Ruu­su­sen mu­kaan dra­maat­ti­nen, mut­ta hän us­koo, et­tä Suo­mes­sa on nyt pääs­ty säh­kön suh­teen so­taa edel­tä­neel­le ural­le.