San­na Ni­ku­la / STT

Pre­si­dent­ti Mart­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­muis­to­merk­ki­kil­pai­lun en­sim­mäi­sen pal­kin­non on voit­ta­nut Har­ri Pa­ka­ri­sen te­o­seh­do­tus Au­tu­as. Te­ok­sen idea pe­rus­tuu Raa­ma­tun lau­see­seen "Au­tu­ai­ta ovat rau­han­te­ki­jät". Hau­ta­muis­to­mer­kin läh­tö­koh­ta on rau­han sym­bo­li­na jo an­tii­kin ai­ka­na tun­net­tu olii­vin­leh­ti, joka tun­ne­taan myös YK:n tun­nuk­ses­ta ja rau­han­kyyh­kyn no­kas­ta.

Eh­do­tuk­sen poh­jal­ta on tar­koi­tus to­teut­taa pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­dan hau­ta­muis­to­merk­ki Hie­ta­nie­men hau­taus­maal­le Hel­sin­kiin. Muis­to­merk­ki on mää­rä pal­jas­taa Mar­tin päi­vä­nä 10. mar­ras­kuu­ta, vuo­si pre­si­den­tin hau­ta­jais­ten jäl­keen.

Val­ti­o­neu­vos­ton kans­lia te­kee eril­li­sen so­pi­muk­sen to­teu­tet­ta­vas­ta te­ok­ses­ta kuul­tu­aan asi­as­sa en­sin pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren omai­sia.

Kil­pai­luun jä­tet­tiin mää­rä­ai­kaan men­nes­sä 171 hy­väk­syt­tyä te­o­seh­do­tus­ta. Kil­pai­lus­sa ja­et­tiin kol­me pal­kin­to­si­jaa ja yk­si kun­ni­a­mai­nin­ta.

Tu­lok­sis­ta päät­ti pal­kin­to­lau­ta­kun­ta, jo­hon kuu­lu­vat pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren hau­ta­muis­to­merk­ki­toi­mi­kun­nan jä­se­net sekä kak­si Suo­men tai­tei­li­ja­seu­ran ni­me­ä­mää tai­tei­li­ja­jä­sen­tä.

Pal­kin­to­lau­ta­kun­nan ar­vi­on mu­kaan kil­pai­lun voit­ta­nut teos on pel­kis­tet­ty ja vai­kut­ta­van koo­kas. Ylä­maan vih­re­äs­tä gra­nii­tis­ta veis­tet­ty yk­sin­ker­tai­nen muis­to­merk­ki ot­taa le­ve­än hau­ta­pai­kan hy­vin hal­tuun.

– Ma­te­ri­aa­lil­taan ja il­meel­tään teos on hy­vin ai­kaa kes­tä­vä ja rau­hal­li­nen, mut­ta sen il­mi­a­sus­sa on myös vah­va ja kos­ket­ta­van konk­reet­ti­nen kan­na­not­to rau­han puo­les­ta, pal­kin­to­lau­ta­kun­ta pe­rus­te­lee.

En­sim­mäi­nen pal­kin­to on suu­ruu­del­taan 12 000 eu­roa. Suun­nit­te­lu­kil­pai­luun saa­tu­ja eh­do­tuk­sia on esil­lä näyt­te­lys­sä Kan­sal­li­sar­kis­tos­sa 14.–28. tou­ko­kuu­ta.

Pal­kin­to­lau­ta­kun­nan mu­kaan kaik­ki kil­pai­lu­eh­do­tuk­set huo­mi­oi­vat hy­vin pre­si­den­tin hau­ta­muis­to­merk­kiin liit­ty­vän ar­vok­kuu­den, mut­ta sa­mal­la niis­sä tun­nis­tet­tiin muis­to­mer­kin hen­ki­lö­koh­tai­suu­den mer­ki­tys. Pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren elä­män­työ rau­han­vä­lit­tä­jä­nä oli mo­nen tai­tei­li­jan suun­nit­te­lu­työn läh­tö­koh­ta.

Mart­ti Ah­ti­saa­ri toi­mi pre­si­dent­ti­nä vuo­si­na 1994–2000. Hän kuo­li vii­me vuon­na 16. lo­ka­kuu­ta. Jo­kai­sen en­ti­sen ta­sa­val­lan pre­si­den­tin hau­dal­le on to­teu­tet­tu hau­ta­muis­to­merk­ki.

Toi­sek­si si­joit­tui Alek­si Kraa­man te­o­seh­do­tus Rau­ha. Pal­kin­to on 7 000 eu­roa. Pal­kin­to­lau­ta­kun­nan mie­les­tä te­ok­sen pin­nan vaa­le­an ki­vi­laa­tan ge­o­met­ri­an taus­ta ja ta­ri­na tuo­vat löy­tä­mi­sen iloa ja vie­vät aja­tuk­set ti­laan ja ikui­suu­teen.

– Teos on ru­nol­li­ses­ti syn­ny­tet­ty kol­mes­ta kes­ki­pis­tees­tä läh­te­vis­tä aal­lois­ta, jot­ka koh­taa­vat toi­sen­sa, pal­kin­to­lau­ta­kun­ta ar­vi­oi.

Kol­man­nen, 4 000 eu­ron suu­rui­sen pal­kin­non sai Jo­a­kim Brei­tens­tei­nin Sä­vy­jä. Te­o­seh­do­tuk­ses­sa ra­ken­ne­taan käy­te­tyis­tä tii­lis­tä huo­koi­nen muu­ri. Ide­a­na on et­siä tii­let pre­si­dent­ti Ah­ti­saa­ren elä­män ja uran kan­nal­ta mer­ki­tyk­sel­li­sis­tä pai­kois­ta.

– Muo­don ja ma­te­ri­aa­lien kaut­ta te­ok­ses­sa voi näh­dä eri­lai­sia aja­tuk­sia kier­rät­tä­mi­ses­tä, tu­le­van ra­ken­ta­mi­ses­ta men­neel­le sekä voi­man ha­ke­mi­ses­ta mo­ni­nai­suu­des­ta. Eh­do­tus on har­vo­ja muo­dol­taan hy­vin poik­ke­a­vis­ta eh­do­tuk­sis­ta hau­ta­muis­to­mer­kik­si, pal­kin­to­lau­ta­kun­ta to­te­aa.

Pert­ti Kuk­ko­sen ja Pek­ka Oja­lam­min eh­do­tuk­sel­le Rau­haa koh­ti an­net­tiin 1 000 eu­ron suu­rui­nen kun­ni­a­mai­nin­ta. Mus­tas­ta gra­nii­tis­ta veis­tet­ty pu­hut­te­le­va vaa­ka­suun­tai­nen teos ku­vaa rau­han te­ke­mi­sen pro­ses­sia.