Kai­su Suo­pan­ki, Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tö on kiit­tä­nyt Twit­te­ris­sä suo­mek­si, ruot­sik­si ja eng­lan­nik­si jul­kais­tus­sa lau­sun­nos­saan kaik­kia 30 Na­ton jä­sen­maa­ta sii­tä, et­tä nämä ovat ra­ti­fi­oi­neet Suo­men jä­se­nyy­den liit­to­kun­nas­sa. Nii­nis­tö jul­kai­si kii­tok­sen­sa sen jäl­keen, kun Tur­kin par­la­ment­ti hy­väk­syi Suo­men Nato-jä­se­nyy­den.

– Ha­lu­an kiit­tää (Nato-mais­ta) jo­kais­ta nii­den osoit­ta­mas­ta luot­ta­muk­ses­ta ja tu­es­ta. Suo­mes­ta tu­lee vah­va ja ky­vy­käs liit­to­lai­nen, joka on si­tou­tu­nut liit­to­kun­nan tur­val­li­suu­teen, Nii­nis­tö sa­noi.

Pre­si­dent­ti ei unoh­ta­nut naa­pu­ri­val­ti­o­ta, jon­ka jä­se­nyyt­tä Turk­ki ei ole vie­lä hy­väk­sy­nyt.

– Suo­mi on nyt val­mis liit­ty­mään Na­toon. Odo­tam­me, et­tä saam­me Ruot­sin rin­nal­lem­me jä­se­nek­si niin pian kuin mah­dol­lis­ta, hän jat­koi.

Myös pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin (sd.) kiit­ti mai­ta tu­es­ta kol­mel­la kie­lel­lä.

– Kii­tos kai­kil­le mail­le tu­es­ta pro­ses­sin ai­ka­na. Liit­to­lai­si­na saam­me ja an­nam­me tur­vaa. Puo­lus­tam­me toi­si­am­me, hän sa­noi.

Pää­mi­nis­te­ri muis­tut­ti niin ikään Suo­men tu­es­ta Ruot­sil­le.

– Suo­mi sei­soo nyt ja tu­le­vai­suu­des­sa Ruot­sin rin­nal­la ja maan jä­sen­ha­ke­muk­sen tu­ke­na.

Myös puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Kaik­ko­nen yh­tyi kiit­te­li­jöi­den jouk­koon.

– Kii­tos kai­kil­le. 30/30. Vii­mei­set as­ke­leet jä­se­nyys­po­lul­la otam­me ai­van pian. Hie­no het­ki, hän kir­joit­ti.

Ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.) muis­te­li tai­val­ta, joka ra­ti­fi­oin­tia on edel­tä­nyt.

– Tä­nään ta­ka­na pit­kä, yli 10 kuu­kau­den urak­ka. Nato-jä­se­nyyt­tä ha­et­tiin 17.5.2022. En­sim­mäi­set ra­ti­fi­oin­nit saa­tiin Ka­na­dal­ta ja Tans­kal­ta, Haa­vis­to kir­joit­ti Twit­te­ris­sä.

– Nyt Tur­kin par­la­ment­ti teki pää­tök­sen­sä. Ele­tään his­to­ri­al­li­sia päi­viä, hän jat­koi.

Vii­mei­sek­si jää­neen jä­sen­maa Tur­kin par­la­ment­ti hy­väk­syi yk­si­mie­li­ses­ti Suo­men jä­se­nyy­den tors­tai­na hie­man en­nen vuo­ro­kau­den vaih­tu­mis­ta. Par­la­men­tin pää­tös ete­nee vie­lä Tur­kin pre­si­den­tin Re­cep Ta­yyip Er­do­ga­nin hy­väk­syt­tä­väk­si.

Na­ton pää­sih­tee­ri Jens Stol­ten­berg sa­noi Tur­kin par­la­men­tin ää­nes­tys­tu­lok­sen ol­leen ter­ve­tul­lut.

– Tämä tu­lee te­ke­mään koko Nato-per­heen vah­vem­mak­si ja tur­val­li­sem­mak­si.

Vi­ron pää­mi­nis­te­ri Kaja Kal­las iloit­si Suo­men puo­les­ta.

– Ra­kas Suo­mi, ter­ve­tu­loa Na­toon! Mei­dän alu­een tur­val­li­suus vaa­tii mei­dän yh­teis­toi­min­taa ja yh­teis­työ­tä. Jat­ke­taan eteen­päin tur­val­li­sen tu­le­vai­suu­den puo­les­ta, Kal­las kir­joit­ti suo­mek­si.

Hän jat­koi eng­lan­nik­si to­te­a­mal­la tä­män ole­van his­to­ri­al­li­nen het­ki Itä­me­ren alu­eel­le ja koko liit­tou­tu­mal­le. Kal­las esit­ti myös toi­veen, et­tä Un­ka­ri ja Turk­ki ra­ti­fi­oi­si­vat nyt Ruot­sin liit­ty­mi­sen pi­kai­ses­ti.

Myös Lat­vi­an ja Liet­tu­an pää­mi­nis­te­rit huo­mi­oi­vat Tur­kin ra­ti­fi­oin­ti­pää­tök­sen kom­men­teis­saan per­jan­tai­na.

Lat­vi­an pää­mi­nis­te­rin Kris­ja­nis Ka­rin­sin mu­kaan Na­tos­ta on tu­los­sa en­tis­tä­kin vah­vem­pi.

– Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tip­ro­ses­sin val­mis­tu­mi­nen on erit­täin ter­ve­tul­lut as­kel koh­ti yhä pa­rem­paa tur­val­li­suut­ta ja puo­lus­tus­val­miut­ta Poh­jois-At­lan­tin alu­eel­la, Ka­rins tviit­ta­si.

Liet­tu­an pää­mi­nis­te­ri Ing­ri­da Si­mo­ny­te sa­noi, et­tä Na­tos­ta on jo tul­lut ai­em­paa vah­vem­pi, kun kaik­ki Nato-maat ovat ra­ti­fi­oi­neet Suo­men jä­se­nyys­ha­ke­muk­sen. Hän sa­noi Liet­tu­an odot­ta­van myös Ruot­sin Nato-ra­ti­fi­oin­nin no­pe­aa val­mis­tu­mis­ta.

Nor­jan pää­mi­nis­te­ri Jo­nas Gahr Störe to­te­si kaik­kien Nato-mai­den ra­ti­fi­oi­neen Suo­men jä­se­nyy­den.

– Toi­vo­tam­me vah­van liit­to­lai­sen ter­ve­tul­leek­si, Störe kir­joit­ti Twit­te­ris­sä.

Myös Störe kii­reh­ti Ruot­sin pää­syä so­ti­las­lii­ton jä­se­nek­si. Stö­ren mu­kaan koko Poh­jois­mai­den alu­een liit­ty­mi­nen Na­toon pa­ran­taa liit­to­kun­nan tur­val­li­suut­ta.

– Sik­si Ruot­sin pi­täi­si ol­la pöy­dän ää­res­sä, kun Nato-joh­ta­jat ta­paa­vat Vil­nas­sa, Störe sa­noi vii­ta­ten Na­ton hei­nä­kui­seen huip­pu­ko­kouk­seen.

Ruot­sin ul­ko­mi­nis­te­ri To­bi­as Bil­lst­röm sa­noi, et­tä "tä­nään iloit­sem­me Suo­men kans­sa".

– Tämä on si­sar­maal­lem­me tär­keä edis­ty­sas­kel, ja se tu­kee sekä Suo­men et­tä Ruot­sin tur­val­li­suut­ta, et­tä heis­tä tu­lee nyt Na­ton jä­se­niä, Bil­lst­röm tviit­ta­si.