Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Ant­ti Häk­kä­sen (kok.) mu­kaan Suo­mi seu­raa tar­kas­ti itä­ra­jan ti­lan­net­ta ja on val­mis myös li­sä­toi­miin.

– Tar­vit­ta­es­sa koko itä­ra­ja sul­je­taan. Suo­mi on nyt päät­tä­väi­nen sii­nä, et­tä tämä oh­jat­tu tur­va­pai­kan­ha­ku Suo­men ra­joil­le tul­laan lo­pet­ta­maan, kei­nol­la mil­lä hy­vän­sä, tie­tyis­sä lain­sää­dän­nön raa­meis­sa toki, hän sa­noi Ylen Yk­kö­saa­mus­sa lau­an­tai­na.

Häk­kä­nen ko­ros­ti, et­tä ti­lan­net­ta ym­mär­tääk­seen on tär­ke­ää näh­dä ti­lan­teen iso kuva ja "tur­val­li­suu­den suur­sää­ti­la". Tä­män vuok­si on tär­ke­ää re­a­goi­da riit­tä­vän päät­tä­väi­ses­ti heti al­ku­vai­hees­sa.

Hän sa­noi, et­tei val­ti­on­joh­to voi teh­dä pää­tök­siä esi­mer­kik­si yh­den ra­jal­la ol­leen rau­hal­li­sen yön pe­rus­teel­la.

– Jos kat­soo pel­käs­tään vaik­ka tuo­ta Nui­ja­maan tai Vaa­li­maan ti­lan­net­ta, et­tä on­pa rau­hal­lis­ta, niin sil­loin ei eh­kä ym­mär­rä, mis­tä täs­sä isos­sa ku­vas­sa on kyse kan­sain­vä­li­ses­sä ti­lan­tees­sa. Ve­nä­jä on suur­val­ta­pe­laa­ja.

Frontexilta pyydetty apua

Häk­kä­nen ker­toi haas­tat­te­lus­sa myös, et­tä itä­ra­jan ti­lan­teen vuok­si on pi­det­ty yh­teyt­tä Eu­roo­pan raja- ja me­ri­var­ti­o­vi­ras­to Fron­te­xiin ja siel­tä on pyy­det­ty apua. Hän kui­ten­kin ko­ros­ti, et­tä Suo­mel­la it­sel­lään on omat vah­vat ky­vyk­kyy­det hoi­taa eri­lai­sia konf­lik­te­ja ja erit­täin pit­käl­le­kin me­ne­viin ta­pah­tu­miin on va­rau­dut­tu.

– Ei me ol­la heti en­sim­mäi­se­nä sa­no­mas­sa, et­tä meil­tä ka­pa­si­teet­ti lop­puu. Mut­ta jos lop­puu, niin tot­ta kai eu­roop­pa­lai­set kol­le­gat, ys­tä­vät län­nes­sä, ovat val­mii­ta aut­ta­maan. Se on ihan sel­vä asia.

Hän li­sä­si, et­tä tii­vis yh­tey­den­pi­to Fron­te­xiin kuu­luu nor­maa­liin ta­paan.

– Se on vä­hän sama kuin Na­ton puo­lel­la. Jos jo­tain mei­dän ra­jal­la ta­pah­tuu, niin re­aa­li­ai­kai­ses­ti, sa­man tien, Na­ton esi­kun­ta tie­tää ja osaa ar­vi­oi­da ko­ko­nai­suut­ta. Kos­ka sa­maan ai­kaan ta­pah­tuu Eu­roo­pan muil­la ra­joil­la myös asi­oi­ta, jois­ta pi­tää ko­ko­nais­ku­va ky­e­tä muo­dos­ta­maan.

Ra­jal­le an­taa täl­lä het­kel­lä apua Puo­lus­tus­voi­mat. Häk­kä­sen mu­kaan kyse on lä­hin­nä ra­ja­tus­ta ka­lus­to­a­vus­ta.

– Puo­lus­tus­voi­mat on Suo­mes­sa erit­täin mer­kit­tä­väs­ti re­sur­soi­tu tur­val­li­suus­vi­ra­no­mai­nen, joka an­taa ihan nor­maa­lis­ti­kin po­lii­sil­le tai ra­jal­le eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa täl­lais­ta ma­te­ri­aa­lis­ta apua. Ei pu­hu­ta siis mis­tään voi­man­käyt­tö­ky­sy­myk­sis­tä.