Eli­as Pel­to­nen, Ilk­ka Hem­mi­lä / STT

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Mik­ko Sa­vo­lan (kesk.) mu­kaan Suo­mi on yh­teis­työs­sä mu­ka­na Le­o­pard 2 -tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jen lä­het­tä­mi­ses­sä Uk­rai­naan.

Sa­vo­la ei men­nyt tie­do­tus­ti­lai­suu­des­saan tar­kem­piin yk­si­tyis­koh­tiin sii­tä, lä­het­tää­kö Suo­mi omia Le­o­pard-vau­nu­jaan vai osal­lis­tu­taan­ko Le­o­pard-vau­nu­jen lä­het­tä­mis­toi­min­taan muil­la ta­voin.

Sak­san hal­li­tus ker­toi ai­em­min kes­ki­viik­ko­na lä­het­tä­vän­sä 14 kap­pa­let­ta Le­o­pard 2 -vau­nu­ja Uk­rai­naan ja an­ta­van­sa lu­van myös muil­le mail­le toi­mit­taa sak­sa­lais­val­mis­tei­sia pans­sa­ri­vau­nu­ja. Sa­vo­lan mu­kaan Sak­san pää­tös on mer­kit­tä­vä ja Le­o­pard-han­ke pää­see nyt liik­keel­le.

Sa­vo­la sa­noo Suo­men ole­van yh­teis­työs­sä mu­ka­na ja et­tä yh­teis­työn muo­dot sel­vi­ä­vät, mut­ta Suo­men pa­nos ei voi Suo­men puo­lus­tus­ky­vyn huo­mi­oon ot­ta­en ol­la ko­vin mit­ta­va.

–  Suo­men pa­nos ei voi ol­la ko­vin iso tai mit­ta­va Eu­roo­pan jän­nit­tei­sen tur­val­li­suus­ti­lan­teen vuok­si. Em­me voi tin­kiä omas­ta puo­lus­tuk­ses­tam­me, Sa­vo­la sa­noi.

Sa­vo­lan mu­kaan vau­nu­jen lä­het­tä­mi­nen vaa­tii esi­mer­kik­si myös huol­to-, kun­nos­sa­pi­to- ja kou­lu­tus­toi­min­taa. Sa­vo­la muis­tut­taa myös, et­tä Le­o­pard-vau­nut ovat vain yk­si osa Uk­rai­nan tar­vit­se­mas­ta tu­es­ta.

Suo­men osal­lis­tu­mis­ta Le­o­par­dien lä­het­tä­mi­seen val­mis­tel­laan Sa­vo­lan mu­kaan Puo­lus­tus­voi­mien kans­sa.

–  Yk­si­tyis­koh­tia ei voi täs­sä vai­hees­sa ava­ta, kun pää­tök­siä ei ole teh­ty. Val­ti­o­joh­to te­kee pää­tök­set, kun ne ovat mei­dän osal­tam­me val­mii­ta teh­tä­vik­si, Sa­vo­la ker­toi.

Häkkänen uskoo Puolustusvoimien valmistautuneen

Puo­lus­tus­va­li­o­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Häk­kä­sen (kok.) mu­kaan Sak­san pää­tös tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti ole­maan yk­si rat­kai­se­vim­pia pää­tök­siä län­nen ase­a­vus­sa Uk­rai­nal­le.

–  Tämä tar­koit­taa, et­tä Uk­rai­na tu­lee saa­maan tä­män vuo­den ai­ka­na toi­min­ta­ky­kyi­set tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­jou­kot, joil­la se pys­tyy maa­so­dan­käyn­nis­sä me­nes­ty­mään Itä-Uk­rai­nas­sa, Häk­kä­nen sa­noi toi­mit­ta­jil­le edus­kun­nas­sa.

Häk­kä­nen sa­noi odot­ta­van­sa pää­tök­siä vii­kois­sa. Hän piti sel­vä­nä, et­tä Puo­lus­tus­voi­mat on jo poh­ti­nut Suo­men osal­lis­tu­mis­ta omal­ta osal­taan.

–  Puo­lus­tus­voi­mat on ai­na va­rau­tu­nut. He pys­ty­vät en­na­koi­maan eri asi­at, ja tämä ei tule mi­nään yl­lä­tyk­se­nä heil­le, et­tä jos an­ne­taan ase­a­pua, niin saa­te­taan an­taa kou­lu­tus- tai va­ra­o­sa-apua. Var­mas­ti ovat miet­ti­neet Puo­lus­tus­voi­mis­sa, min­kä­lai­sia eri vaih­to­eh­to­ja on ja mi­ten se pys­ty­tään to­teut­ta­maan ole­mas­sa ole­vil­la re­surs­seil­la.

Häk­kä­sen mu­kaan tar­vit­tai­siin pari–kol­me­sa­taa vau­nua, jot­ta Uk­rai­na sai­si ka­sat­tua riit­tä­vän tu­li­voi­man maa­so­dan­käyn­tiin.

–  Us­kon, et­tä Uk­rai­na tu­lee saa­maan riit­tä­vän, us­kot­ta­van tais­te­lu­pans­sa­ri­vau­nu­tu­li­voi­man ka­sat­tua.