STT–AFP

Ve­nä­jän pre­si­dent­ti Vla­di­mir Pu­tin ei sul­ke­nut pois mah­dol­li­suut­ta, et­tä hän kes­kus­te­li­si Poh­jois-Ko­re­an joh­ta­jan Kim Jong-unin kans­sa myös so­ti­la­syh­teis­työs­tä.

Kun Pu­ti­nil­ta ky­syt­tiin, on­ko so­ti­laal­li­nen yh­teis­työ ta­paa­mi­sen asi­a­lis­tal­la, pre­si­dent­ti vas­ta­si, et­tä he pu­hu­vat kai­kis­ta asi­ois­ta vail­la kii­ret­tä, kos­ka ai­kaa on. Pu­tin ja Kim ta­paa­vat Ve­nä­jän Kau­koi­däs­sä si­jait­se­vas­sa Vos­totsh­nyin ava­ruus­kes­kuk­ses­sa.

Poh­jois-Ko­rea on Yh­dys­val­tain mu­kaan tu­ke­nut Ve­nä­jän hyök­käys­so­taa Uk­rai­nas­sa muun mu­as­sa oh­jus­toi­mi­tuk­sil­la. Yh­dys­val­lat va­roit­ti Poh­jois-Ko­re­aa ta­paa­mi­sen edel­lä, et­tä mikä ta­han­sa asei­den luo­vut­ta­mi­nen Ve­nä­jäl­le rik­koi­si usei­ta YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­ton pää­tös­lau­sel­mia.

Bri­tan­ni­an yleis­ra­di­oyh­tiö BBC:n mu­kaan Pu­tin ja Kim ovat ava­ruus­kes­kuk­sel­la ter­veh­ti­neet toi­si­aan. BBC poh­jaa tie­ton­sa ve­nä­läi­suu­tis­toi­mis­to Tas­siin. Pu­tin saa­pui ava­ruus­kes­kuk­sel­le al­le puo­li tun­tia en­nen Ki­miä.

– Olen iloi­nen näh­des­sä­ni si­nut, Pu­tin sa­noi Ki­mil­le, kun hän toi­vot­ti tä­män ter­ve­tul­leek­si, ker­too BBC.

– Tämä on uu­si ava­ruus­kes­kuk­sem­me, hän li­sä­si.

Ve­nä­jän hal­lin­non Te­leg­ram-ka­na­val­la jul­kais­tun vi­de­on mu­kaan Kim kiit­ti tä­män jäl­keen Pu­ti­nia kut­sus­ta.

Ve­nä­jä vah­vis­ti ai­em­min, et­tä Kim vie­rai­lee maas­sa pre­si­dent­ti Pu­ti­nin kut­sus­ta. Eri me­di­a­tie­to­jen mu­kaan Ki­min ja Pu­ti­nin ta­paa­mi­sen ai­hee­na ovat ase­kau­pat.

Ki­min ju­nan ker­rot­tiin ylit­tä­neen Ve­nä­jän vas­tai­sen ra­jan Pri­mor­jen alu­eel­le tiis­tai­na. Ki­min mu­ka­na mat­kus­taa maan kom­mu­nis­ti­sen puo­lu­een, hal­lin­non sekä ase­voi­mien joh­toa.

Poh­jois-Ko­re­an val­ti­on­me­di­as­sa näy­tet­tiin ku­vaa Ki­mis­tä, kun hän to­ti­sen nä­köi­se­nä vil­kut­ti ras­kaas­ti pans­sa­roi­dun ju­nan­sa ovel­la en­nen sen läh­töä Pjong­jan­gis­ta sun­nun­tai-il­ta­na.

Asi­an­tun­ti­jat ovat ar­vi­oi­neet uu­tis­toi­mis­to AFP:n mu­kaan, et­tä Ve­nä­jä ha­lu­ai­si hank­kia Poh­jois-Ko­re­al­ta muun mu­as­sa pans­sa­rin­tor­jun­ta­oh­juk­sia. Ki­min taas us­ko­taan ha­lu­a­van hank­kia Ve­nä­jäl­tä ke­hit­ty­nyt­tä tek­no­lo­gi­aa sa­tel­liit­te­ja ja ydin­su­kel­lus­ve­nei­tä var­ten.

Sa­mal­la Ki­min odo­te­taan pyy­tä­vän Ve­nä­jäl­tä ruo­ka-apua köy­hän Poh­jois-Ko­re­an tar­pei­siin.

Kim pois­tuu tiet­tä­väs­ti har­voin Poh­jois-Ko­re­as­ta. Hän ei tiet­tä­väs­ti ole mat­kus­ta­nut ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an alun jäl­keen ai­em­min ul­ko­mail­le.