Vii­vi Sal­mi­nen  / STT

Rau­ta­tie­a­lan Uni­o­nin (RAU) edus­ta­jis­to yrit­tää vie­lä tä­nään lä­hes­tyä työ­nan­ta­ja­puol­ta jol­la­kin rat­kai­sul­la, jot­ta ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien la­kot voi­tai­siin vält­tää. Asi­as­ta ker­too STT:lle RAUn pu­heen­joh­ta­ja Tero Pa­lo­mä­ki.

Li­säk­si val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja ker­too Twit­te­ris­sä kes­kus­te­le­van­sa ve­tu­ri­mies­teh­tä­viä kos­ke­van työ­rii­dan pää­neu­vot­te­li­joi­den kans­sa heti huo­men­na aa­mul­la. Tar­koi­tus on sel­vi­tel­lä mah­dol­li­suuk­sia saa­da ai­kaan so­vin­to en­nen maa­nan­tai­na al­ka­vaa lak­koa.

RAUn edus­ta­jis­to hyl­kä­si ai­em­min tä­nään ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien työ­eh­to­so­pi­muk­sen neu­vot­te­lu­tu­lok­sen tiu­kan ää­nes­tyk­sen jäl­keen. Ää­net ja­kaan­tui­vat 38–33.

RAUn hal­li­tus oli esit­tä­nyt neu­vot­te­lu­tu­lok­sen hy­väk­sy­mis­tä.

Jos so­puun ei pääs­tä en­nen maa­nan­tai­ta, koko ju­na­lii­ken­ne uh­kaa py­säh­tyä. Pa­lo­mä­en mu­kaan työ­nan­ta­ja­puo­li ja työn­te­ki­jä­puo­li ei­vät ole kui­ten­kaan ko­vin kau­ka­na toi­sis­taan.

RAUn hal­li­tus oli esit­tä­nyt neu­vot­te­lu­tu­lok­sen hy­väk­sy­mis­tä yk­si­mie­li­ses­ti.

Hie­man en­nen kel­lo viit­tä RAUn edus­ta­jis­ton ko­kous jat­kui edel­leen.

– Py­rim­me nyt omis­sa po­ru­kois­sa löy­tä­mään rat­kai­sun, mi­ten me pää­sem­me täs­tä ulos. Meil­lä on kui­ten­kin halu es­tää la­kot. Par­haam­me teem­me. Kat­so­taan, mitä työ­nan­ta­ja­puo­li sit­ten vas­taa, Pa­lo­mä­ki sa­noo.

Työ­nan­ta­ja­puol­ta edus­ta­va Pal­ta ker­too verk­ko­si­vuil­laan pi­tä­vän­sä kä­sit­tä­mät­tö­mä­nä, et­tä RAUn edus­ta­jis­to hyl­kä­si neu­vot­te­lu­tu­lok­sen. Pal­tan mu­kaan RAUn vas­tuu­ton toi­min­ta ai­heut­taa har­mia ta­val­li­sil­le ih­mi­sil­le vai­keut­ta­en hei­dän liik­ku­mis­taan ja ar­ke­aan.

– RAU jat­kaa häi­käi­le­mä­tön­tä pai­nos­tus­taan, jon­ka ai­noa tar­koi­tus on saa­da yh­del­le hen­ki­lös­tö­ryh­mäl­le alan mui­ta työn­te­ki­jä­ryh­miä pa­rem­pi työ­eh­to­so­pi­mus. On kä­sit­tä­mä­tön­tä, et­tä sen si­jaan, et­tä yri­tet­täi­siin yh­des­sä ha­kea ta­sa­pai­nois­ta rat­kai­sua, kei­no­na käy­te­tään la­koil­la uh­kai­lua ja luo­daan epä­var­muut­ta ih­mis­ten mat­ka­suun­ni­tel­miin, Pal­tan neu­vot­te­lu­joh­ta­ja Pasi Vuo­rio sa­noo tie­dot­tees­sa.

Työ­nan­ta­ja­puo­li ker­too yrit­tä­neen­sä ha­kea eri­lai­sia vaih­to­eh­to­ja ti­lan­teen rat­kai­se­mi­sek­si, muun mu­as­sa esit­tä­mäl­lä työ­hy­vin­voin­ti­han­ket­ta, jol­la on py­rit­ty vas­taa­maan RAUn vaa­ti­muk­seen työs­sä­jak­sa­mi­sen edis­tä­mi­ses­tä.

– Li­säk­si on ha­et­tu rat­kai­sua per­he­va­pai­siin ot­ta­en huo­mi­oon rau­ta­tie­a­lan työn­te­ki­jä­ryh­mien ta­sa­puo­li­nen koh­te­lu. Muis­sa rau­ta­tie­a­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sis­sa, ku­ten esi­mer­kik­si RAUn toi­ses­sa rau­ta­tie­a­lan työ­eh­to­so­pi­muk­ses­sa, on ky­et­ty asia rat­kai­se­maan, Pal­ta kat­soo.

Jos rat­kai­sua ei löy­de­tä tä­män vii­kon ai­ka­na, ve­tu­rin­kul­jet­ta­jien lak­ko al­kaa maa­nan­tai­na ja on voi­mas­sa tois­tai­sek­si.

Al­ka­val­le la­kol­le ei ole siis il­moi­tet­tu päät­ty­mis­päi­vää.

RAU ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä RAUn am­mat­ti­o­sas­to­jen edus­ta­jat hyl­kä­si­vät rat­kai­sun, sil­lä sii­nä kaik­ki työ­hy­vin­voin­tiin liit­ty­vät ta­voit­teet jäi­vät työ­ryh­mien va­raan.

RAUn mu­kaan ai­em­mat huo­not ko­ke­muk­set työ­ryh­mä­työs­ken­te­lys­tä ovat ra­paut­ta­neet luot­ta­muk­sen näi­hin.

VR on ker­to­nut, et­tä la­kon to­teu­tu­es­sa kaik­ki kau­ko- ja lä­hi­ju­nat pe­rut­tai­siin.

– Vies­tim­me la­kon to­teu­tu­es­sa lip­pu­jen muu­tos- ja pe­ruu­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta, VR sa­noo tie­dot­tees­saan.

Alun pe­rin la­kon piti al­kaa vii­me vii­kol­la, mut­ta val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan esi­tyk­ses­tä työ­mi­nis­te­ri Tuu­la Haa­tai­nen (sd.) siir­si sitä kah­del­la vii­kol­la eteen­päin.

RAU on ai­em­min hy­län­nyt val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan so­vin­to­eh­do­tuk­sen. Nyt hy­lät­ty rat­kai­su oli kui­ten­kin neu­vot­te­lu­tu­los, jos­ta neu­vot­te­li­jat oli­vat jo pääs­seet yh­tei­sym­mär­ryk­seen.

Jo ai­em­min on pääs­ty so­puun osas­ta rau­ta­tie­a­lan työ­eh­to­so­pi­muk­sis­ta.