STT–AFP, TT

Ruot­sin kes­kus­pank­ki Riks­bank on päät­tä­nyt nos­taa oh­jaus­kor­ko­aan kor­ke­am­mal­le kuin se on ol­lut 14 vuo­teen. Kes­kus­pank­ki il­moit­ti tä­nään nos­ta­van­sa oh­jaus­kor­ko­aan 0,75 pro­sent­tiyk­sik­köä niin, et­tä se nou­see 2,5 pro­sent­tiin. Muu­tos as­tuu voi­maan mar­ras­kuun lo­pus­sa. Maan kes­kus­pank­ki pyr­kii oh­jaus­ko­ron nos­tol­la hil­lit­se­mään kor­ke­al­le ko­hon­nut­ta inf­laa­ti­o­ta. Inf­laa­tio oli lo­ka­kuun lo­pus­sa nous­sut 9,3 pro­sent­tia vuo­den ta­kai­ses­ta.

Riks­ban­kin pää­joh­ta­ja Ste­fan Ing­ves ker­toi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa, et­tä kes­kus­pank­ki har­kit­see vie­lä uu­sia oh­jaus­kor­ko­jen nos­to­ja vuo­den 2023 alus­sa.

Oh­jaus­kor­ko voi nous­ta en­si vuon­na kol­men pro­sen­tin tun­tu­maan. Edel­li­sen ker­ran Ruot­sin kes­kus­pank­ki nos­ti oh­jaus­kor­ko­aan syys­kuus­sa.

Ve­nä­jän hyök­käys Uk­rai­naan on joh­ta­nut sii­hen, et­tä inf­laa­tio on Eu­roo­pas­sa kiih­ty­nyt ko­vem­mak­si kuin se on ol­lut vuo­si­kym­me­niin. Inf­laa­ti­o­ta hil­li­täk­seen mo­net maa­il­man kes­kus­pan­kit ovat nos­ta­neet oh­jaus­kor­ko­jaan kor­ke­am­mal­le kuin mitä ne ovat ol­leet vuo­si­kau­siin. Inf­laa­ti­o­ta on kiih­dyt­tä­nyt var­sin­kin ai­em­paa kal­liim­pi ener­gia.

Oh­jaus­kor­ko­jen nos­ton kään­tö­puo­le­na on se, et­tä ne voi­vat li­sä­tä ris­kiä ta­lou­den taan­tu­maan.

Uu­tis­toi­mis­to TT:n haas­tat­te­le­ma pää­e­ko­no­mis­ti An­ni­ka Winsth Ruot­sin Nor­de­as­ta ar­vi­oi, et­tä maan oh­jaus­ko­ron nos­to oli hie­man odo­tet­tua ag­g­res­sii­vi­sem­pi.

–  Mi­nus­ta se on lii­kaa, ruot­sa­lai­nen ta­lous tait­tuu nyt, Winsth sa­noo.