Ans­si Ru­la­mo, An­ne Sa­lo­mä­ki / STT

Ruot­sin ku­nin­gas Kaar­le XVI Kus­taa on on­ni­tel­lut Suo­men tuo­ret­ta pre­si­dent­tiä Ale­xan­der Stub­bia ja kut­su­nut tä­män val­ti­o­vie­rai­lul­le Ruot­siin. Ku­nin­gas esit­ti kut­sun ku­nin­gas­huo­neen Ins­tag­ram-ti­lil­lä.

– As­tu­es­san­ne vir­kaan­ne Suo­men ta­sa­val­lan kol­man­te­na­tois­ta pre­si­dent­ti­nä lä­he­tän Teil­le sy­dä­mel­li­sim­mät on­nen­toi­vo­tuk­set it­se­ni ja Ruot­sin kan­san puo­les­ta, ku­nin­gas lau­sui.

Ku­nin­gas kut­sui Stub­bin ja tä­män puo­li­son Su­zan­ne In­nes-Stub­bin val­ti­o­vie­rai­lul­le 23.–24. huh­ti­kuu­ta.

– Kan­so­jem­me vä­lil­lä on vah­va yh­teen­kuu­lu­vuus, ja mai­dem­me his­to­ri­al­li­set suh­teet ulot­tu­vat mo­nien vuo­sien taak­se. Ku­nin­ga­tar ja minä muis­tam­me läm­möl­lä ja iloi­ten mo­net vie­rai­lum­me Suo­meen ja vii­mei­sim­män suo­ma­lai­sen val­ti­o­vie­rai­lun Ruot­sis­sa 2022.

Myös Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son on­nit­te­li Stub­bia pää­mi­nis­te­rin X-ti­lil­lä jul­kais­tus­sa vies­tis­sä. Hän kir­joit­ti vies­tis­sään, et­tä Suo­mi on ja py­syy Ruot­sin lä­him­pä­nä kump­pa­ni­na ja et­tä hän odot­taa mai­den lä­heis­tä yh­teis­työ­tä myös so­ti­las­liit­to Na­ton jä­se­ni­nä. Li­säk­si hän sa­noi Suo­men ja Ruot­sin ole­van nyt lä­hei­sem­piä kuin kos­kaan ai­em­min.

Vi­ron pre­si­dent­ti Alar Ka­ris niin ikään on­nit­te­li "ra­kas­ta kol­le­gaa" Stub­bia vies­ti­pal­ve­lu X:ssä. Hän ei esit­tä­nyt yh­tä konk­reet­tis­ta kut­sua kuin Ruot­sin ku­nin­gas mut­ta sa­noi toi­vo­van­sa, et­tä voi pian ta­va­ta Stub­bin Vi­ros­sa. Li­säk­si Ka­ris sa­noi odot­ta­van­sa in­nol­la Vi­ron ja Suo­men sy­ven­tä­vän yh­teis­työ­tään alu­eel­li­sen yh­te­näi­syy­den ja vau­rau­den puo­les­ta.

Ka­ris myös kiit­te­li Sau­li Nii­nis­töä vuo­sien ys­tä­vyy­des­tä ja yh­teis­työs­tä.

– Kii­tos Sau­li! Ai­täh Sul­le! hän kir­joit­ti X:ssä.