STT

Luon­non­va­ra­kes­kus (Luke) en­nus­taa, et­tä ruu­an hin­nan­nou­su hi­das­tuu sel­väs­ti ja kään­tyy las­kuun tä­män vuo­den lo­pus­sa. Ar­vio löy­tyy Lu­ken tä­män vuo­den maa- ja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den suh­dan­ne­kat­sauk­ses­ta.

Lu­ken mu­kaan hin­to­jen mer­kit­tä­vä nou­su­pai­ne vii­me vuon­na joh­tui sii­tä, et­tä ruu­an tuot­ta­mi­seen tar­vit­ta­vien tuo­tan­to­pa­nos­ten hin­nat nou­si­vat jyr­käs­ti. Suu­rin elin­tar­vik­keen hin­nan­nou­su oli kah­vin kal­lis­tu­mi­nen yli 37 pro­sen­til­la.

Kak­kos­si­jal­la oli vii­me vuon­na va­jaan 32 pro­sen­tin nou­sul­la tuo­re kala ja kol­man­te­na jau­hot va­jaal­la 29 pro­sen­til­la. Tois­sa vuo­teen ver­rat­tu­na ruu­an hin­ta nou­si vii­me vuon­na kes­ki­mää­rin 10,5 pro­sent­tia, Lu­ken tie­dot­tees­sa ker­ro­taan.

Tänä vuon­na hin­nat ovat jat­ka­neet rei­pas­ta nou­su­aan, kun kus­tan­nus­pai­neet ovat tul­leet vii­veel­lä elin­tar­vik­kei­den hin­toi­hin. Luke kui­ten­kin en­nus­taa, et­tä hin­nat kään­ty­vät las­kuun tä­män vuo­den lop­pu­puo­lis­kol­la.

Suh­dan­ne­kat­sauk­ses­sa to­de­taan, et­tä vil­ja­sa­to oli vii­me vuon­na hyvä. Öl­jy- ja val­ku­ais­kas­vien vil­je­ly li­sään­tyi vii­me vuon­na, mikä joh­tui Lu­ken mu­kaan hy­vis­tä kes­ki­sa­dois­ta ja kas­va­neis­ta pin­ta-alois­ta.

Sekä li­han ku­lu­tus et­tä tuo­tan­to vä­he­ni­vät. Mo­lem­pien en­nus­te­taan vä­he­ne­vän myös tänä vuon­na. Hin­to­jen nou­sun vuok­si ku­lut­ta­jat os­ta­vat yhä enem­män elin­tar­vik­kei­ta hal­vem­mis­ta tuo­te­ryh­mis­tä. Ku­lu­tus oli vii­me vuon­na jyr­kim­mäs­sä las­kus­sa nau­dan­li­has­sa. Tuo­tan­nos­sa suu­rin las­ku taas oli si­an­li­has­sa.

Mai­don­tuo­tan­non ta­lous­ti­lan­ne on Lu­ken mu­kaan hei­lah­del­lut. Tois­sa vuon­na al­ka­nut kus­tan­nusk­rii­si jat­kui vii­me vuon­na, mut­ta vii­me vuo­den alus­sa al­koi tuot­ta­ja­hin­to­jen jyrk­kä nou­su, jon­ka an­si­os­ta mai­don ka­te­tuo­ton syök­sy tait­tui.

Suo­mes­sa tuo­tet­tiin vii­me vuon­na mai­toa kak­si pro­sent­tia vä­hem­män kuin tois­sa vuon­na. Luke ar­vi­oi, et­tä mai­don­tuo­tan­to jat­kaa las­ku­aan myös tänä vuon­na. Mai­don tuo­tan­nos­ta luo­pui Suo­mes­sa va­jaat 400 ti­laa vii­me vuon­na, joka oli jo toi­nen pe­räk­käi­nen voi­mak­kaan mai­don­tuo­tan­nos­ta luo­pu­mi­sen vuo­si.

Elin­tar­vik­kei­den vien­nin mää­rä las­ki Lu­ken mu­kaan vii­me vuon­na, mut­ta ra­hal­li­ses­ti elin­tar­vik­kei­ta ja nii­den raa­ka-ai­nei­ta vie­tiin Suo­mes­ta 1,8 mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta eli jopa 18 pro­sent­tia edel­lis­vuot­ta enem­män. Lu­ken mu­kaan nou­sua se­lit­tää elin­tar­vik­kei­den jyrk­kä hin­nan­nou­su maa­il­man­laa­jui­ses­ti.

Suo­meen tuo­tiin vii­me vuon­na elin­tar­vik­kei­ta yli 5,5 mil­jar­din eu­ron ar­vos­ta. Elin­tar­vi­ke­kau­pan ali­jää­mä siis laa­je­ni 3,7 mil­jar­diin eu­roon.

Suo­men elin­tar­vik­kei­den vien­nis­tä naa­pu­ri­mai­den osuus oli vä­hän yli 39 pro­sent­tia vii­me vuon­na. Kii­nan osuus oli yh­dek­sän pro­sent­tia ja Sak­san seit­se­män. Eni­ten elin­tar­vik­kei­ta tuo­daan Suo­meen edel­leen Sak­sas­ta.