Ii­ro-Mat­ti Nie­mi­nen / STT

Lii­ken­teen ve­ro­tuot­to­jen su­pis­tu­es­sa au­to­a­la on kiin­nit­tä­nyt huo­mi­o­ta sii­hen, et­tä säh­kö­au­to­jen myyn­ti tuo run­saas­ti ar­von­li­sä­ve­ro­tu­lo­ja val­ti­on kas­saan.

Au­to­a­lan mu­kaan uu­des­ta Suo­mes­sa re­kis­te­röi­tä­väs­tä säh­kö­au­tos­ta ker­tyy ar­von­li­sä­ve­ro­tu­lo­ja kes­ki­mää­rin 11 600 eu­roa. Vas­taa­vas­ti uu­des­ta ben­sii­ni­au­tos­ta ker­tyy ve­roa kes­ki­mää­rin 9 500 eu­roa, jos­ta noin 3 700 eu­roa on au­to­ve­roa ja noin 5 800 eu­roa ar­von­li­sä­ve­roa (alv). Täys­säh­kö­au­tot on va­pau­tet­tu au­to­ve­ros­ta.

Lii­ken­teen ve­ro­po­tin en­na­koi­daan pie­ne­ne­vän lä­hi­vuo­si­na laa­jal­la rin­ta­mal­la. Polt­to­ai­ne­ve­ro­jen ohel­la myös au­to­ve­ron ja ajo­neu­vo­ve­ron tuo­tot ovat vä­he­ne­mäs­sä.

Uu­sien au­to­jen ar­von­li­sä­ve­rot muo­dos­ti­vat vii­me vuon­na jo sel­väs­ti suu­rem­man ve­ro­tu­lo­e­rän kuin au­to­ve­ro, jon­ka tuot­to ro­mah­ti nel­jän­nek­sel­lä noin 380 mil­joo­naan eu­roon. Uu­sien hen­ki­lö­au­to­jen myyn­nis­tä ker­tyi vii­me vuon­na ar­vi­ol­ta 830 mil­joo­nan eu­ron alv-tu­lot, jois­ta noin 340 mil­joo­naa eu­roa ke­rät­tiin täys­säh­kö­au­tois­ta, au­to­a­la ker­toi maa­lis­kuus­sa.

– Pää­syy­nä ve­ro­tuot­to­jen kas­vuun oli säh­köis­ty­mi­nen, sil­lä uu­den säh­kö­au­ton kes­ki­hin­ta oli vii­me vuon­na 56 000 eu­roa, sa­noi toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Kal­lio Au­to­tuo­jat ja -te­ol­li­suus ry:stä tie­dot­tees­sa.

Au­to­a­la en­na­koi, et­tä vuo­si­kym­me­nen lop­puun men­nes­sä uu­sien hen­ki­lö­au­to­jen ar­von­li­sä­ve­ron tuot­to voi­si kas­vaa noin mil­jar­diin eu­roon vuo­des­sa. Au­to­a­lan pa­pe­reis­sa tämä kom­pen­soi­si au­to­ve­ron tuo­ton no­pe­an las­kun.

Säh­kö­au­to­jen myyn­nis­tä ker­ty­vis­tä ar­von­li­sä­ve­rois­ta ei kui­ten­kaan ole lii­ken­teen hu­pe­ne­van ve­ro­po­tin pe­las­ta­jak­si, il­me­nee val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön (VM) laa­ti­mas­ta ar­vi­os­ta.

– Au­toi­lun säh­köis­ty­mi­sel­lä ei ar­vi­oi­da ole­van mer­kit­tä­vää vai­ku­tus­ta ar­von­li­sä­ve­ron tuot­toon koko val­ti­on­ta­lou­den ta­sol­la, VM:stä ker­ro­taan säh­kö­pos­tit­se STT:lle.

Mi­nis­te­riö huo­maut­taa, et­tä au­ton han­kin­ta­hin­nas­sa mak­set­ta­va ar­von­li­sä­ve­ro on vain yk­si osa au­toi­luun liit­ty­väs­tä ar­von­li­sä­ve­rol­li­ses­ta ku­lu­tuk­ses­ta. Ar­von­li­sä­ve­roa mak­se­taan myös esi­mer­kik­si au­to­jen käyt­tä­mäs­tä ener­gi­as­ta, ku­ten polt­to­ai­neis­ta.

VM:n mu­kaan pi­tää myös huo­mi­oi­da, et­tä jos ko­ti­ta­lou­det käyt­tä­vät ai­em­paa pie­nem­män tai suu­rem­man sum­man ra­haa au­toi­luun, tämä to­den­nä­köi­ses­ti li­sää tai vä­hen­tää vas­taa­vas­ti muu­ta ku­lu­tus­ta. Ver­rat­tain kal­liin säh­kö­au­ton os­ta­mi­nen siis ker­ryt­tää val­ti­ol­le ison alv-po­tin, mut­ta se saat­taa joh­taa ko­ti­ta­lou­den muun ku­lu­tuk­sen vä­hen­ty­mi­seen, mikä se­kin vai­kut­tai­si osal­taan alv-ker­ty­mään.

VM to­te­aa­kin, et­tä au­toi­lun säh­köis­ty­mi­sen vai­ku­tus ar­von­li­sä­ve­ron ko­ko­nais­tuot­toon ei ole yk­si­se­lit­tei­nen.