Ee­tu Ha­lo­nen / STT

Säh­kö­liit­to jär­jes­tää en­si vii­kol­la po­liit­ti­set työn­sei­sauk­set Ol­ki­luo­don ja Lo­vii­san ydin­voi­ma­lois­sa sekä useis­sa ve­si­voi­ma­lai­tok­sis­sa. Vuo­ro­kau­den pi­tui­set työn­sei­sauk­set jär­jes­te­tään kes­ki­viik­ko­na Lo­vii­san ja tors­tai­na Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­las­sa sekä per­jan­tai­na ve­si­voi­ma­lois­sa.

La­kon pii­ris­sä ovat per­jan­tai­na kaik­ki Ke­mi­jo­ki Oy:n, Poh­jo­lan Voi­man ja Tor­ni­on­laak­son Voi­man ve­si­voi­ma­lai­tok­set sekä For­tu­min Ou­lu­jo­en ve­si­voi­ma­lai­tos.

Lii­ton tie­dot­teen mu­kaan työn­sei­saus­ten pii­ris­sä ole­vien ydin­voi­ma­lai­tos­ten ja ve­si­voi­ma­loi­den yh­teen­las­ket­tu teho on noin 6 000 me­ga­wat­tia.

Tämä on en­sim­mäi­nen ker­ta, kun Säh­kö­liit­to ulot­taa vii­me syk­sy­nä al­ka­neet po­liit­ti­set työ­tais­te­lu­toi­men­sa laa­jas­ti säh­kön­tuo­tan­toon.

Liit­to vas­tus­taa la­koil­la Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia. La­kot ovat osa am­mat­ti­kes­kus­jär­jes­tö SAK:n Pai­na­va syy -työ­tais­te­lu­kam­pan­jaa.

Ai­em­min myös Te­ol­li­suus­liit­to ja Am­mat­ti­liit­to Pro ovat il­moit­ta­neet en­si vii­kol­le laa­jas­ta kol­mi­päi­väi­ses­tä la­kos­ta. Lak­ko on mää­rä jär­jes­tää Säh­kö­lii­ton la­kon ta­voin kes­ki­vii­kos­ta per­jan­tai­hin.

Te­ol­li­suus­lii­tos­ta työn­sei­sauk­sen pii­ris­sä on noin 60 000 te­ol­li­suu­den työn­te­ki­jää ja Pros­ta 7 000.

Jos la­kot to­teu­tu­vat, ne py­säyt­tä­vät suu­ren osan suo­ma­lais­ta te­ol­li­suut­ta. La­kot kos­ki­si­vat tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suut­ta, met­sä­te­ol­li­suut­ta, ke­mi­an­te­ol­li­suut­ta ja mui­ta alo­ja.

Säh­kö­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Sau­li Vänt­ti ker­too STT:lle, et­tä en­si vii­kol­le il­moi­te­tut työn­sei­sauk­set ei­vät aja voi­ma­lai­tos­ten säh­kön­tuo­tan­toa alas. La­kot vai­kut­ta­vat tuo­tan­toon vain sii­nä ta­pauk­ses­sa, jos lai­tok­siin tu­lee nii­den ai­ka­na vi­kaan­tu­mi­sia, Vänt­ti sa­noo.

Vän­tin mu­kaan lak­koi­hin osal­lis­tuu yh­teen­sä 500 Säh­kö­lii­ton jä­sen­tä, jot­ka työs­ken­te­le­vät lai­tos­ten tuo­tan­to-, huol­to- ja kun­nos­sa­pi­to­teh­tä­vis­sä.

– Kyl­lä täs­sä on ole­mas­sa mer­kit­tä­vä uh­ka, et­tä tuo­tan­toa voi­daan jou­tua aja­maan jos­sain mää­rin alas, Vänt­ti sa­noo.

– Jos voi­ma­lai­tok­sis­sa tu­lee la­kos­sa ole­vien työn­te­ki­jöi­den töi­hin liit­ty­viä vi­kaan­tu­mi­sia, täl­lai­sen vian kor­jaa­va tai eh­käi­se­vä hen­ki­lö­kun­ta puut­tuu.

Vänt­ti li­sää, et­tä Säh­kö­lii­tol­la on jat­kos­sa val­mius myös tätä jä­re­äm­piin työ­tais­te­lu­toi­miin, jos hal­li­tus ei pe­rään­ny suun­ni­tel­mis­taan ja ryh­dy neu­vot­te­le­maan pal­kan­saa­ja­puo­len kans­sa työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sis­ta.

– Vies­tim­me hal­li­tuk­sel­le on, et­tä nyt il­moi­te­tut la­kot ovat vä­hin­tään va­ka­va va­roi­tus, Vänt­ti sa­noo.

– Meil­lä on val­mius poh­tia vie­lä ko­vem­pia toi­mia, jot­ka ovat vai­ku­tuk­sil­taan sit­ten ihan eri luok­kaa.

Ener­gia-alan yri­tys­ten etu­jär­jes­tö Ener­gi­a­te­ol­li­suus pi­tää Säh­kö­lii­ton il­moit­ta­mia lak­ko­ja ydin­voi­ma­loi­hin ja ve­si­voi­ma­lai­tok­siin vas­tuut­to­mi­na.

Ener­gi­a­te­ol­li­suus sa­noo tie­dot­tees­saan, et­tä lak­ko­jen hin­ta­vai­ku­tuk­set ovat en­na­koi­mat­to­mia ja riip­pu­vat sääs­tä, ku­lu­tuk­ses­ta ja muus­ta tuo­tan­nos­ta. Myös Elin­kei­no­e­lä­män kes­kus­liit­to EK sa­noo vies­ti­pal­ve­lu X:ssä, et­tä lak­koil­moi­tus on "en­nen­kuu­lu­ma­ton" ja voi vaa­ran­taa ener­gi­an riit­tä­vyy­den.

Ener­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­mark­ki­na­joh­ta­ja Timo Yli-Koi­vis­to sa­noo STT:lle, et­tä lak­ko on käy­tän­nös­sä koh­den­net­tu säh­kön tuo­tan­toon ja ja­ke­luun.

– Lak­koil­moi­tuk­ses­sa säh­kön tuo­tan­toa ja ja­ke­lua ei ole ra­jat­tu la­kon ul­ko­puo­lel­le, Yli-Koi­vis­to ker­too.

– Säh­kö­liit­to­han on yleen­sä ai­na lak­koil­moi­tuk­set an­ta­es­saan ra­jan­nut ne ul­ko­puo­lel­le. Nyt näin ei ole teh­ty, jo­ten ei­kö täs­sä ta­pauk­ses­sa tuo­tan­to­kin ole la­kon pii­ris­sä.

Yli-Koi­vis­ton mu­kaan la­kon vai­ku­tuk­set säh­kön hin­taan ja tuo­tan­toon ovat "tuu­ris­ta kiin­ni". Kaik­ki riip­puu sii­tä, sat­tuu­ko voi­ma­loi­hin tu­le­maan vi­ko­ja la­kon ai­ka­na.

– Ener­gi­an tuo­tan­to ja ja­ke­lu voi­vat py­säh­tyä, mut­ta se riip­puu mah­dol­lis­ten häi­ri­öi­den ja vi­ko­jen laa­juu­des­ta sekä laa­dus­ta, hän to­te­aa.