Tuo­mas Sa­vo­nen / STT

Säh­kö­mark­ki­noi­den poik­keus­ti­lan­ne mar­ras­kuus­sa joh­tui in­hi­mil­li­ses­tä vir­hees­tä, sel­vi­ää Ki­nect Ener­gy Swe­den -yh­ti­ön sel­vi­tyk­ses­tä Ener­gi­a­vi­ras­tol­le. Vir­heen seu­rauk­se­na pörs­si­säh­kön tun­ti­hin­nat Suo­mes­sa oli­vat usei­den tun­tien ajan reip­paas­ti mii­nuk­sel­la.

Mai­nit­tu in­hi­mil­li­nen vir­he ai­heut­ti tuu­li­puis­toa kos­ke­van tuo­tan­to­en­nus­teen tu­hat­ker­tais­tu­mi­sen, min­kä seu­rauk­se­na Ki­nect Ener­gy toi­mit­ti poh­jois­mai­seen säh­kö­pörs­siin Nord Poo­liin va­ka­vas­ti vir­heel­li­sen myyn­ti­tar­jouk­sen.

Ener­gi­a­vi­ras­to toi­mit­ti Ki­nect Ener­gyn ja Nord Poo­lin sel­vi­tyk­set ta­pah­tu­nees­ta STT:lle per­jan­tai­na. STT:lle toi­mi­te­tuis­ta sel­vi­tyk­sis­tä on kui­ten­kin lii­ke­sa­lai­suuk­siin ve­do­ten pois­tet­tu run­saas­ti yk­si­tyis­koh­tia, mu­kaan lu­kien edel­lä mai­ni­tun in­hi­mil­li­sen vir­heen tark­ka syn­typ­ro­ses­si.

Suo­men säh­kön­ku­lu­tus nou­si mii­nus­merk­kis­ten hin­to­jen sii­vit­tä­mä­nä per­jan­tai­na 24. mar­ras­kuu­ta vuo­den en­nä­tys­ta­sol­le. Kos­ka sa­ma­na päi­vä­nä oli käyn­nis­sä kaup­po­jen suu­ri alen­nus­myyn­ti­ta­pah­tu­ma, ta­paus­ta alet­tiin kut­sua säh­kö­mark­ki­noi­den Black Fri­da­yk­si.

Ki­nect Ener­gy kir­ja­si köm­mäh­dyk­ses­tä jul­ki­suu­des­sa ol­lei­den tie­to­jen mu­kaan noin 50 mil­joo­nan eu­ron tap­pi­ot, min­kä li­säk­si myös muut mark­ki­na­toi­mi­jat me­net­ti­vät ra­haa.

Ener­gi­a­vi­ras­to il­moit­ti mar­ras­kuus­sa käyn­nis­tä­vän­sä sel­vi­tyk­sen säh­kö­pörs­siin an­ne­tus­ta vir­heel­li­ses­tä tar­jouk­ses­ta sekä sen vai­ku­tuk­sis­ta mark­ki­noi­den toi­min­taan.

Kauppaa kävi treidaajan sijainen

Sel­vi­tyk­ses­tä il­mi, et­tä tors­tai­na 23. mar­ras­kuu­ta Ki­nect Ener­gys­sä kaup­paa kävi niin sa­no­tun trei­daa­jan si­jai­nen. "Trei­daa­ja 1" oli toi­mit­ta­nut 22. mar­ras­kuu­ta Nord Poo­lil­le per­jan­tai­ta kos­ke­van alus­ta­van tar­jouk­sen. Seu­raa­va­na päi­vä­nä hä­nen si­jai­se­naan toi­mi­nut "Trei­daa­ja 2" toi­mit­ti Nord Poo­lil­le lo­pul­li­sen tar­jouk­sen, joka kor­va­si ai­em­man.

"Trei­daa­ja 2" ei kui­ten­kaan ol­lut tie­toi­nen tuu­li­puis­ton tuo­tan­to­en­nus­tee­seen liit­ty­nees­tä vir­hees­tä, jon­ka myö­tä myös Ki­nect Ener­gyn lo­pul­li­nen tar­jous oli va­ka­vas­ti vir­heel­li­nen.

Vir­heen vai­ku­tus ei myös­kään nä­ky­nyt trei­daa­jien käyt­tö­liit­ty­mäs­sä Ki­nec­tin kau­pan­käyn­ti­jär­jes­tel­mäs­sä.

Ki­nect Ener­gyn al­ku­pe­räi­se­nä tar­koi­tuk­se­na oli os­taa per­jan­tai­na 24. mar­ras­kuu­ta säh­köä mark­ki­noil­ta, mut­ta vir­heen seu­rauk­se­na yh­tiö tar­jo­si ky­sei­se­nä päi­vä­nä Suo­men tar­jou­sa­lu­eel­le säh­köä myy­tä­väk­si kes­ki­mää­rin 5 787 me­ga­wat­ti­tun­tia vuo­ro­kau­den jo­kai­se­na tun­ti­na.

– Vir­heel­li­nen tar­jous joh­tui use­as­ta epä­on­ni­ses­ta ja poik­keuk­sel­li­ses­ta olo­suh­tees­ta, jot­ka yh­des­sä joh­ti­vat en­na­koi­mat­to­maan lop­pu­tu­lok­seen, Ki­nect Ener­gy kir­joit­taa sel­vi­tyk­ses­sään.

Massiivinen virhe

Ener­gi­a­te­ol­li­suus ry:n joh­ta­jan Pek­ka Sa­lo­maan mu­kaan Ki­nect Ener­gyn myyn­ti­tar­jouk­ses­sa ol­lut vir­he on ko­ko­luo­kal­taan huo­mat­ta­va, sil­lä kaik­kien Suo­men tuu­li­voi­ma­loi­den yh­teen­las­ket­tu säh­kön­tuo­tan­to on suu­rim­mil­laan ol­lut tänä tal­ve­na va­jaat 6 000 me­ga­wat­tia.

Suo­men ydin­voi­ma­loi­den yh­teen­las­ket­tu tuo­tan­to oli lau­an­tai­na il­ta­päi­väl­lä hie­man yli 4 300 me­ga­wat­tia tun­nis­sa.

Sa­lo­maa ei läh­de ar­vi­oi­maan tar­kem­min Ki­nect Ener­gy vir­heel­li­sen tar­jouk­sen syi­tä, mut­ta kiin­nit­tää huo­mi­o­ta tuu­li­puis­toa kos­ke­van tuo­tan­to­en­nus­teen tu­hat­ker­tais­tu­mi­seen.

– On­ko täs­sä men­nyt jos­sain vai­hees­sa ki­lo­wa­tit ja me­ga­wa­tit se­kai­sin? Sa­lo­maa poh­tii.

Nord Pool kieltäytyi

Ki­nect sai tie­don vir­heel­li­ses­tä tar­jouk­ses­ta, kun Nord Poo­lin työn­te­ki­jä ot­ti yh­teyt­tä Ki­nec­tiin pu­he­li­mit­se tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä ja ker­toi, et­tä Ki­nect oli ”yli­myy­nyt” Suo­mes­sa.

– Pu­he­lun ai­ka­na Ki­nect vä­lit­tö­mäs­ti ym­mär­si, et­tä tar­jous oli vir­heel­li­nen, Ki­nect kir­joit­taa sel­vi­tyk­ses­sään.

Rei­lut puo­li tun­tia pu­he­lun jäl­keen Ki­nect jul­kai­si muil­le mark­ki­na­toi­mi­joil­le suun­na­tun niin sa­no­tun kii­reel­li­sen mark­ki­na­vies­tin, jon­ka mu­kaan yh­ti­ön vir­heel­li­nen myyn­ti­tar­jous joh­tui sen si­säi­ses­tä jär­jes­tel­mä­vir­hees­tä.

– Työs­ken­te­lem­me mui­den mark­ki­na­o­sa­puol­ten kans­sa rat­kais­tak­sem­me tä­män ää­rim­mäi­sen ti­lan­teen, Ki­nect kir­joit­ti.

Ki­nect oli­si ha­lun­nut, et­tä Nord Pool jär­jes­täi­si per­jan­tai­ta kos­ke­van huu­to­kau­pan uu­del­leen tai muu­ten aut­tai­si kor­jaa­maan il­mei­sen vir­heen, mut­ta Nord Pool kiel­täy­tyi näis­tä toi­men­pi­teis­tä.

Ki­nec­tin ja Nord Poo­lin vä­lil­lä käy­tiin tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä il­mei­sen kiih­ke­ää nä­ke­mys­ten vaih­toa, sil­lä kaik­ki­aan yh­ti­öi­den vä­lil­lä käy­tiin 14 pu­he­lin­kes­kus­te­lua, min­kä li­säk­si yh­ti­öt vaih­toi­vat myös säh­kö­pos­ti­vies­te­jä.

Yh­tey­den­pi­to jat­kui myö­häi­seen il­taan, jol­loin yh­ti­öi­den vä­lil­lä jär­jes­tet­tiin Te­ams-ko­kous. Ko­kouk­ses­sa Nord Pool sa­noi, et­tä seu­raa­vaa päi­vää kos­ke­va vuo­ro­kau­si­mark­ki­noi­den huu­to­kaup­pa oli sul­jet­tu ei­kä sitä voi­tu enää ava­ta.

"Riskit jäivät toteutumatta"

Ki­nect kävi sel­vi­tyk­sen­sä mu­kaan kes­kus­te­lu­ja myös kan­ta­verk­ko­yh­tiö Fing­ri­din kans­sa lie­ven­tääk­seen vir­heel­li­sen tar­jouk­sen­sa ne­ga­tii­vis­ta vai­ku­tus­ta Suo­mes­sa.

Sel­vi­tyk­sen­sä mu­kaan Ki­nect os­ti tors­tai-il­las­ta al­ka­en päi­vän­si­säi­sil­lä mark­ki­noil­la niin pal­jon säh­köä kuin se pys­tyi kat­taak­seen vir­heel­li­sen tar­jouk­sen­sa.

Ki­nec­tin mu­kaan yh­tiö teki kaik­ki mah­dol­li­set ja tar­vit­ta­vat toi­men­pi­teet lie­ven­tääk­seen vir­heel­li­sen tar­jouk­sen vai­ku­tus­ta mark­ki­noil­le ja täyt­tääk­seen lain­sää­dän­nöl­li­set vel­voit­teen­sa ja vas­tuun­sa mark­ki­noil­la.

– Kos­ka Ki­nect sai os­tet­tua vaa­di­tun mää­rän säh­köä lä­hes ko­ko­naan, Suo­men säh­kö­mark­ki­noi­ta uhan­nut säh­kö­va­je ja säh­kö­jär­jes­tel­män va­kau­teen koh­dis­tu­neet ris­kit jäi­vät on­nek­si to­teu­tu­mat­ta. Ki­nec­tin suo­rit­ta­mil­la toi­men­pi­teil­lä oli si­ten olen­nai­nen mer­ki­tys säh­kö­mark­ki­noi­den toi­min­nan ja säh­kö­jär­jes­tel­män va­kau­den osal­ta sen jäl­keen, kun vir­heel­li­nen tar­jous oli va­li­tet­ta­vas­ti otet­tu mu­kaan Nord Poo­lin huu­to­kaup­paan, Ki­nect kir­joit­taa sel­vi­tyk­ses­sään.

– Var­mis­taak­seen, et­tei sa­man­kal­tais­ta vir­het­tä ta­pah­tui­si enää tu­le­vai­suu­des­sa, Ki­nect on huo­lel­li­ses­ti ar­vi­oi­nut ja lä­pi­käy­nyt si­säi­siä pro­ses­se­jaan ja ot­ta­nut käyt­töön uu­sia toi­men­pi­tei­tä, jot­ka es­tä­vät vir­heel­lis­ten tar­jous­ten toi­mit­ta­mi­sen säh­kö­mark­ki­noil­le, yh­tiö ker­too.

Euroopan kallein tarjousvirhe?

Uu­tis­si­vus­to Mon­tel ker­toi ai­em­min täl­lä vii­kol­la, et­tä Nord Pool ai­koo ot­taa käyt­töön me­ka­nis­min, jol­la ra­joi­te­taan yk­sit­täis­ten säh­kön­myy­jien- ja os­ta­jien te­ke­miä tar­jouk­sia pörs­sis­sä.

Uu­sien ra­joi­tus­ten myö­tä esi­mer­kik­si säh­kön­myy­jät ei­vät voi­si tar­jo­ta huu­to­kau­pas­sa enem­pää säh­köä kuin hei­dän hal­lin­noi­man­sa tuo­tan­to­port­fo­lio si­säl­tää.

Tar­jous­ra­joi­tus­ten tar­koi­tuk­se­na on vält­tää ti­lan­teet, jois­sa pörs­si­säh­kön hin­taan tu­lee suu­ria muu­tok­sia tar­jous­vir­hei­den vuok­si.

Nord Poo­lin on mää­rä ot­taa uu­det ra­joi­tus­me­ka­nis­mit käyt­töön vuo­den toi­sel­la nel­jän­nek­sel­lä.

Mon­tel viit­taa uu­ti­ses­saan Ki­nect Ener­gyn te­ke­mään tar­jous­vir­hee­seen. Mon­te­lin mu­kaan ky­sees­sä saat­taa ol­la kal­leim­mak­si käy­nyt tar­jous­vir­he eu­roop­pa­lais­ten säh­kö­mark­ki­noi­den his­to­ri­as­sa.

-----

Ju­tus­sa käy­te­tyt vir­heel­li­set säh­kön te­ho­yk­si­köt on kor­jat­tu 25.2. klo 15.43:. Ki­nect Ener­gy -yh­ti­ön myyn­ti­tar­jouk­sen yh­tey­des­sä käy­tet­ty "me­ga­wat­tia tun­nis­sa vuo­ro­kau­den jo­kai­se­na tun­ti­na" -muo­toi­lu on kor­jat­tu muo­toon "me­ga­wat­ti­tun­tia vuo­ro­kau­den jo­kai­se­na tun­ti­na". Tuu­li­voi­ma­loi­den yh­teen­las­ke­tun tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin yh­tey­des­sä käy­tet­ty "me­ga­wat­tia tun­nis­sa" -il­mai­su on kor­jat­tu muo­toon "me­ga­wat­tia".