San­na Ni­ku­la / STT

SAK jat­kaa vii­kol­la ai­em­min maa­lis­kuus­sa al­ka­nei­ta po­liit­ti­sia lak­ko­ja. Ne jat­ku­vat kes­key­tyk­set­tä. SAK:n hal­li­tus päät­ti asi­as­ta tä­nään ko­kouk­ses­saan.

Seu­raa­van ker­ran SAK:n hal­li­tus ar­vi­oi ti­lan­net­ta ja työ­tais­te­lu­toi­mien jat­koa pää­si­äi­sen jäl­keen.

SAK:n pu­heen­joh­ta­jan Jark­ko Elo­ran­nan mu­kaan am­mat­ti­lii­toil­la on val­mius kos­ka ta­han­sa kes­keyt­tää la­kot, jos maan hal­li­tus osoit­taa ym­mär­rys­tä työn­te­ki­jöi­den huo­lil­le.

– Hal­li­tus on kyl­mä­sy­dä­mi­nen ja ko­va­kor­vai­nen ta­val­lis­ten ih­mis­ten huo­lil­le. En­sim­mäi­nen päi­vä huh­ti­kuu­ta as­tu­vat voi­maan seu­raa­vat ra­jut so­si­aa­li­tur­van hei­ken­nyk­set. Nii­den ja mui­den leik­kaus­ten seu­rauk­se­na köy­hyys Suo­mes­sa li­sään­tyy 100 000 ai­kui­sel­la ja 17 000 lap­sel­la, Elo­ran­ta sa­noo tie­dot­tees­sa.

Laa­jat po­liit­ti­set la­kot jat­ku­vat nyt jo kol­mat­ta viik­koa. Ay-lii­ke aloit­ti ne vas­ta­lau­see­na hal­li­tuk­sen ta­voit­te­le­mil­le työ­mark­ki­na­toi­mil­le, joil­la puu­tu­taan muun mu­as­sa lak­ko-oi­keu­teen ja palk­ka­neu­vot­te­lui­hin.

La­kos­sa on yh­teen­sä noin 7 000 Te­ol­li­suus­lii­ton, Au­to- ja Kul­je­tu­sa­lan Työn­te­ki­jä­lii­ton AKT:n, Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­lii­ton PA­Min, Ra­ken­nus­lii­ton, Jul­kis­ten ja hy­vin­voin­ti­a­lo­jen lii­ton JHL:n ja Säh­kö­lii­ton työn­te­ki­jää.

Nes­te il­moit­ti ei­len tiis­tai­na, et­tä la­kon pit­kit­ty­mi­nen on al­ka­nut ai­heut­taa häi­ri­öi­tä polt­to­ai­nei­den ja­ke­luun sen ase­mil­le ja et­tä ti­lan­ne pa­he­nee lak­ko­jen pit­kit­ty­es­sä.