Juk­ka Sil­vast

Sa­ta­kun­nan ko­koo­mus on jo ha­ke­nut uut­ta ni­meä maa­kun­ta­liit­to­jen Brys­se­lin mat­kal­la hu­ma­la­ko­hus­sa ry­vet­ty­neen Samp­sa Ka­ta­jan ti­lal­le. Ka­ta­ja on jo ve­täy­ty­nyt edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kuu­des­ta.

Puo­lu­een pii­rin pu­heen­joh­ta­ja Samu Vah­te­ris­to sa­noo, et­tä pii­rin joh­don ja Ka­ta­jan neu­von­pi­dos­sa pää­dyt­tiin rat­kai­suun, et­tä Ka­ta­ja päät­ti ve­täy­tyä eh­dok­kuu­des­ta.

Sa­ta­kun­nan Kan­sa -leh­ti ker­toi ai­em­min maa­nan­tai­na, et­tä Ka­ta­jan käy­tös mat­kal­la joh­ti häi­rin­täil­moi­tuk­seen.

Ka­ta­ja oli ko­rot­ta­nut ään­tään ja työn­tä­nyt toi­mis­ton har­joit­te­li­jaa. Ka­ta­jan käy­tök­seen mat­kan ai­ka­na liit­tyy myös päih­ty­nee­nä esiin­ty­mis­tä.

Ko­koo­mus­pii­ri on jo et­si­nyt ni­meä po­ri­lai­sen Ka­ta­jan ti­lal­le.

– Ha­lu­am­me tä­män rat­kais­ta no­pe­as­ti. Nimi tuo­daan jul­ki täl­lä vii­kol­la kes­ki­viik­ko­na tai tors­tai­na.

Vah­te­ris­to sa­noo, et­tä lis­ta on vah­va Ka­ta­jan jät­tä­mäs­tä au­kos­ta huo­li­mat­ta. Lo­vea puo­lu­een ää­ni­saa­lii­seen en­na­koi­daan suu­rek­si.

Voi­ko Samp­sa Ka­ta­ja jat­kaa esi­mer­kik­si Sa­ta­kun­nan alu­e­val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na, sii­hen pii­ri­joh­ta­ja vain sa­noo, et­tä tai­te­koh­ta uu­del­lee­nar­vi­oin­nil­le on edus­kun­ta­vaa­lit maa­lis-huh­ti­kuun tait­tees­sa. Po­ri­lai­nen on myös Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­lii­ton hal­li­tuk­sen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja Po­rin kau­pun­gin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen 1. va­ra­pu­heen­joh­ta­ja.

– Käy­dään edus­kun­ta­vaa­lit en­sin niin voi­daan kes­kit­tyä mui­hin asi­oi­hin, Vah­te­ris­to kom­men­toi.

– Luot­ta­mus­pai­koil­la ole­vat ih­mi­set jou­tu­vat ai­ka ajoin ai­na ar­vi­oi­ta­vak­si. Näin teh­dään Samp­san­kin koh­dal­la. Ar­vio teh­dään ke­vään ai­ka­na, Vah­te­ris­to jat­kaa.

Vah­te­ris­to sa­noo, et­tei Ka­ta­jan ase­mas­ta muis­sa luot­ta­mus­por­tais­sa ole vie­lä kes­kus­tel­tu.