Sa­ta­sai­raa­la tie­dot­taa, et­tä Sa­ta­kun­nan ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne on py­sy­nyt rau­hal­li­se­na. Ta­pauk­sia on nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin re­kis­te­rin mu­kaan kaik­ki­aan 415, tar­tun­ta­tau­ti-il­moi­tus­ten pe­rus­teel­la 396.

Il­maan­tu­vuus­lu­ku Sa­ta­kun­nas­sa on py­sy­nyt va­kaa­na ol­len nyt ko­ro­na­kar­tan mu­kaan 13,9 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk. Koko Sa­ta­kun­nan on epi­de­mi­o­lo­gi­ses­ti ar­vi­oi­tu ole­van kiih­ty­mis­vai­hees­sa, mut­ta ti­lan­ne lä­hes­tyy pe­rus­ta­soa.

Sa­ta­kun­nas­sa ei ole vii­me ai­koi­na ol­lut ta­pauk­sia, joi­den tar­tun­nan­läh­de oli­si ol­lut epä­sel­vä ja tar­tun­ta saa­tu Sa­ta­kun­nas­sa. Vii­kon­lop­pu­na tuli il­mi yk­si jouk­ko­al­tis­tus po­ri­lai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa, jon­ka seu­rauk­se­na 16 hen­ki­löä ase­tet­tiin ka­ran­tee­niin. Mui­ta jouk­ko­al­tis­tus­ti­lan­tei­ta ei ole vii­me ai­koi­na ol­lut.

Sa­ta­sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yk­si po­ti­las. Teho-osas­tol­la ei ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta.

Vii­kon­lo­pun li­sä­tut­ki­muk­sis­sa to­det­tiin kah­del­la Sa­ta­kun­taan ul­ko­mail­ta saa­pu­neel­ta hen­ki­löl­tä Bri­tan­ni­as­sa ylei­sen vi­rus­muun­nok­sen ai­heut­ta­ma in­fek­tio. Toi­nen hen­ki­löis­tä oli oi­ree­ton ja on jo pois­tu­nut maas­ta. Toi­sen po­ti­laan tar­tut­ta­vuu­sai­ka päät­tyy tä­nään. Ta­paus­ten lä­hi­kon­tak­tit (yh­teen­sä vii­si hen­ki­löä) oli heti ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­ti­on to­te­a­mi­sen jäl­keen ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Vi­rus­muun­nok­sen vuok­si ka­ran­tee­ni­ai­kaa pi­den­net­tiin. Vi­rus­kan­nan ei ar­vi­oi­da näi­hin ta­pauk­siin liit­ty­en le­vin­neen laa­jem­mal­le.

Ro­ko­tuk­set Sa­ta­kun­nan useim­mis­sa kun­nis­sa ovat al­ka­neet, sai­raa­las­sa ro­kot­ta­mi­nen ete­nee suun­ni­tel­lus­ti. Ro­ko­te­jär­jes­tyk­ses­sä nou­da­te­taan kan­sal­lis­ta oh­jeis­tus­ta ja täl­lä het­kel­lä ro­ko­te­taan ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­vaa hen­ki­lös­töä sekä ter­vey­den­huol­lon toi­min­nan kan­nal­ta kriit­ti­siä hen­ki­löi­tä. Li­säk­si py­ri­tään mah­dol­li­sim­man pian ro­kot­ta­maan myös ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van yk­si­köi­den iäk­käi­tä asuk­kai­ta ja hei­dän hoi­ta­ji­aan. Ro­ko­tus­ten ete­ne­mi­nen riip­puu sii­tä, mis­sä tah­dis­sa ro­kot­tei­ta saa­daan Sa­ta­kun­taan. 

Kos­ka ti­lan­ne voi no­pe­as­ti­kin huo­non­tua, on edel­leen tär­ke­ää, et­tä oi­rei­se­na jää­dään ko­tiin ja ha­keu­du­taan tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Lä­hi­kon­tak­tien mää­rän ra­joit­ta­mi­nen, etäi­syyk­sien pi­tä­mi­nen, kä­si­hy­gie­ni­an to­teut­ta­mi­nen ja mas­kin käyt­tö ovat avai­na­se­mas­sa. Suo­si­tel­laan edel­leen, et­tä yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien hen­ki­lö­mää­rä ra­jat­tai­siin kym­me­neen hen­keen ja mat­kus­te­lua le­vi­ä­mis­vai­hees­sa ole­vil­le alu­eil­le väl­tet­täi­siin.

Sa­ta­kun­nas­sa alu­eel­li­nen tar­tun­ta­tau­tien tor­jun­nan työ­ryh­mä suo­sit­te­li ko­kouk­ses­saan 7.1.2021 mas­kien käy­tön laa­jen­ta­mis­ta ylä­kou­lui­hin ta­voit­tee­na pyr­kiä var­mis­ta­maan kou­lu­jen lä­hi­o­pe­tus. THL kui­ten­kin laa­jen­si kiih­ty­mis­vai­heen mas­ki­suo­si­tus­ta 8.1.2021 kos­ke­maan 12-vuo­ti­ai­ta ja kuu­den­sia luok­kia. Näin ol­len kou­lu­jen mas­ki­suo­si­tuk­sen jär­jes­tä­mis­tä pun­ni­taan uu­del­leen seu­raa­vas­sa alu­eel­li­sen tar­tun­ta­tau­tien työ­ryh­män ko­kouk­ses­sa 14.1.2021.