Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus tie­dot­taa, et­tä tänä vuon­na Sa­ta­kun­nas­sa pe­rus­kor­ja­taan Lep­pi­hal­meen sil­ta Kan­kaan­pääs­sä, Myr­rän sil­ta Po­ris­sa ja Son­ni­lan­jo­en sil­ta Ko­ke­mä­el­lä. Uu­sit­ta­via sil­to­ja ovat Pyö­län sil­ta Huit­ti­sis­sa, Lau­ha­lan sil­ta Ko­ke­mä­el­lä ja Säk­ki­jo­en sil­ta Kar­vi­as­sa. Näi­den li­säk­si Var­si­nais-Suo­men ELY-kes­kus uu­sii put­ki­sil­to­ja sekä te­kee myös pie­nem­piä sil­to­jen ra­ken­ne­o­sien kor­jauk­sia ja eri­lai­sia sil­toi­hin liit­ty­viä yl­lä­pi­to­töi­tä.

Kaik­ki­aan Sa­ta­kun­nan sil­to­jen uu­si­mi­siin ja kor­jauk­siin käy­te­tään vuon­na 2024 noin 3,1 mil­joo­naa eu­roa.

Kor­jat­ta­vis­ta koh­teis­ta Myr­rän sil­ta si­jait­see Po­ris­sa, maan­tiel­lä 2560 eli Noor­mar­kun­tiel­lä, vä­hän en­nen Suo­den­jär­ven­tien ris­teys­tä. Kor­jaus­työt al­ka­vat ke­vääl­lä ja kes­tä­vät lop­pu­syk­syyn. Töi­den ai­ka­na uu­si­taan sil­lan reu­na­pal­kit, ve­de­ne­ris­tys, pääl­lys­te ja kai­teet. Li­säk­si teh­dään mui­ta pie­niä kor­jaus- ja huol­to­töi­tä.

Sil­ta­töi­den ajak­si jou­du­taan toi­nen ajo­kais­ta sul­ke­maan. Täl­löin lii­ken­net­tä oh­ja­taan lii­ken­ne­va­loil­la. Ke­vy­el­le lii­ken­teel­le ei ky­e­tä jär­jes­tä­mään omaa ero­tel­tua reit­tiä. Lii­ken­ne­mää­rä Myr­rän sil­lal­la on noin 180 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Myrrän silta sijaitsee Noormarkuntiellä Porissa.

Myrrän silta sijaitsee Noormarkuntiellä Porissa.

Kuva: Varsinais-Suomen ELY-keskus

Lep­pi­hal­meen sil­lal­la kan­ta­tiel­lä 44 Kan­kaan­pääs­sä työt ovat al­ka­neet hel­mi­kuus­sa ja kes­tä­vät al­ku­syk­syyn saak­ka. Kor­jaus­töi­den ai­ka­na uu­si­taan sil­lan reu­na­pal­kit, ve­de­ne­ris­tys, pääl­lys­te ja kai­teet.

Sil­ta­töi­den ajan toi­nen ajo­kais­ta on sul­jet­tu. Täl­löin lii­ken­net­tä oh­ja­taan lii­ken­ne­va­loil­la, jois­sa on käy­tös­sä pu­nai­sen va­lon pi­tuu­des­ta il­moit­ta­vat se­kun­ti­las­ku­rit. Ajo­neu­vo­jen jo­no­tu­sa­jat py­ri­tään pi­tä­mään mah­dol­li­sim­man ly­hy­e­nä, mut­ta tien­käyt­tä­jien kan­nat­taa va­rau­tua ajoit­tai­seen jo­nou­tu­mi­seen ja va­ra­ta riit­tä­väs­ti mat­ka-ai­kaa. Kor­jaus­koh­teen vie­res­sä ole­va ke­vy­en lii­ken­teen sil­ta on käy­tös­sä koko kor­jaus­työn ajan. Lii­ken­ne­mää­rä Lep­pi­hal­meen sil­lal­la on noin 2 800 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

.

Son­ni­lan­jo­en sil­ta maan­tiel­lä 12804 Ko­ke­mä­el­lä pe­rus­kor­ja­taan, eli reu­na­pal­kit, ve­sie­ris­tys, pääl­lys­te ja kai­teet uu­si­taan. Työt al­ka­vat ke­vääl­lä ja kes­tä­vät lop­pu­syk­syyn. Töi­den ajan sil­lan toi­nen ajo­kais­ta on sul­jet­tu ja lii­ken­net­tä oh­ja­taan lii­ken­ne­va­loil­la. Kor­jaus­koh­teen vie­res­sä ole­va ke­vy­en lii­ken­teen sil­ta on käy­tös­sä koko kor­jaus­työn ajan. Lii­ken­ne­mää­rä Son­ni­lan­jo­en sil­lal­la on noin 2 300 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Säk­ki­jo­en sil­lan uu­si­mi­nen maan­tiel­lä 13313 Kar­vi­as­sa on jo al­ka­nut. Al­ku­syk­syyn saak­ka kes­tä­vien töi­den ajak­si sil­lan vie­reen ra­ken­ne­taan va­ra­sil­ta. Ran­ta­tie kat­kais­taan Säk­ki­jo­en sil­lan päis­tä, kun sil­ta­pai­kal­la aloi­te­taan huo­no­kun­toi­sen ja pai­no­ra­joi­te­tun puu­sil­lan pur­ku­työt.

Va­ra­sil­lal­la on käy­tös­sä yk­si kais­ta ja lii­ken­ne­va­lo-oh­jaus. Ajo­neu­vo­lii­ken­teen jo­no­tu­sa­jat py­ri­tään pi­tä­mään mah­dol­li­sim­man ly­hy­e­nä. Lii­ken­ne­mää­rä Säk­ki­jo­en sil­lal­la on noin 100 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Uu­si ra­ken­net­ta­va sil­ta on tyy­pil­tään te­räs­be­to­ni­nen ulo­ke­laat­ta­sil­ta ja sen myö­tä sil­lan pai­no­ra­joi­tus pois­tuu.

Lau­ha­lan sil­lal­la maan­tiel­lä 13293 Kan­kaan­pääs­sä ovat työt jo al­ka­neet ja ne kes­tä­vät al­ku­syk­syyn. Uu­si ra­ken­net­ta­va sil­ta on tyy­pil­tään te­räs­be­to­ni­nen ulo­ke­laat­ta­sil­ta.

Lau­ha­lan sil­ta jou­du­taan kat­kai­se­maan. Lii­ken­ne oh­ja­taan vii­toi­te­tul­le kier­to­tiel­le kt 44 – mt 13294 (Pa­ho­luo­man­tie) - mt 13293 (Jyl­lin­kos­ki) kaut­ta. Myös ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät jou­tu­vat käyt­tä­mään vaih­to­eh­toi­sia reit­te­jä. Kier­to­tien pi­tuus on noin 10 ki­lo­met­riä. Lii­ken­ne­mää­rä Lau­ha­lan sil­lal­la on noin 60 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Pyö­län sil­lan uu­si­mi­nen maan­tiel­lä 12823 Huit­ti­sis­sa aloi­te­taan ke­vään ai­ka­na ja työt kes­tä­vät lop­pu­syk­syyn. Pyö­län sil­ta jou­du­taan kat­kai­se­maan lii­ken­teel­tä. Lii­ken­ne oh­ja­taan vii­toi­te­tul­le kier­to­tiel­le Klaa­vo­lan­tie – Nan­hi­an­tie – Un­ton­mä­en­tie – Laut­ta­ky­län­ka­tu - Räi­kän­maan­tie. Myös ja­lan­kul­ki­jat ja pyö­räi­li­jät jou­tu­vat käyt­tä­mään vaih­to­eh­toi­sia reit­te­jä. Kier­to­tien pi­tuus on noin 11 ki­lo­met­riä. Lii­ken­ne­mää­rä Pyö­län sil­lal­la on noin 300 ajo­neu­voa vuo­ro­kau­des­sa.

Uu­si ra­ken­net­ta­va sil­ta on tyy­pil­tään jän­ni­tet­ty be­to­ni­nen ulo­ke­palk­ki­sil­ta. Ny­kyi­nen sil­ta on pai­no­ra­joi­tet­tu ja uu­den sil­lan myö­tä sil­lan pai­no­ra­joi­tus pois­tuu.

Vuo­si­na 2024–2025 to­teu­te­taan li­säk­si eril­li­nen put­ki­sil­to­jen uu­si­mi­su­rak­ka, jos­sa kuu­si put­ki­sil­taa uu­si­taan Sa­ta­kun­nas­sa.

Uu­sit­ta­vat put­ki­sil­ta­koh­teet ovat: Val­li­nin sil­ta, vt 8, Pori, On­nen­maan sil­ta, mt 13002, Pori, Su­si­lah­den sil­ta, mt 13069, Pori, Nar­vi­o­jan sil­ta, mt 210, Rau­ma, Vi­lo­ka­rin sil­ta, mt 1960, Rau­ma ja Kar­ju­sil­ta, mt 13219 Kan­kaan­pää

Koh­tei­den to­teu­tu­sai­ka­tau­lu ei ole vie­lä tie­dos­sa.

Put­ki­sil­lan uu­si­mi­nen kes­tää yleen­sä noin pari viik­koa. Put­ken vaih­don ajak­si lii­ken­ne jou­du­taan kat­kai­se­maan ja oh­jaa­maan kier­to­tiel­le. Jois­sain koh­teis­sa kier­to­tie ra­ken­ne­taan put­ki­sil­lan vie­reen. Pie­nem­mis­sä koh­teis­sa lii­ken­ne­kat­ko on yleen­sä pari päi­vää, mut­ta isom­mis­sa koh­teis­sa jopa viik­ko.

Kaik­ki­aan Sa­ta­kun­nan alu­eel­la on 700 sil­taa, jois­ta uu­den kun­to­luo­ki­tuk­sen mu­kai­ses­ti huo­no­kun­toi­sia on 55. Li­säk­si tyy­dyt­tä­väs­sä kun­nos­sa ole­via sil­to­ja on 269. Sil­to­jen kun­non heik­ke­ne­mi­nen on jat­ku­nut jo vuo­sia ja huo­no­kun­tois­ten sil­to­jen mää­rä kas­vaa joka vuo­si. Sa­ta­kun­nas­sa on usei­ta kor­jaus­kus­tan­nuk­sil­taan suu­ri­a­kin sil­ta­koh­tei­ta odot­ta­mas­sa kor­jaus­ra­hoi­tus­ta.

Huo­no­kun­tois­ten sil­to­jen ohel­la Sa­ta­kun­nas­sa on 32 pai­no­ra­joi­tet­tua sil­taa. Tämä on suh­tees­sa enem­män kuin muu­al­la maas­sa. ELY-kes­kus pyr­kii uu­si­maan muu­ta­mia pai­no­ra­joi­tet­tu­ja sil­to­ja vuo­sit­tain. Sil­lan kan­ta­vuus ja kun­to ei­vät kor­re­loi kes­ke­nään lä­hes­kään kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa. Kor­jaus­koh­tei­ta pri­o­ri­soi­daan muun mu­as­sa kii­reel­li­syy­den, koh­teen lii­ken­teel­li­sen mer­kit­tä­vyy­den ja käy­tet­tä­vis­sä ole­van ra­hoi­tuk­sen mu­kaan.