STT

Op­po­si­ti­o­puo­lue SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­man vaa­tii muu­tos­ta hal­li­tuk­sen työ­mark­ki­na­po­li­tii­kal­le. Lindt­ma­nin mu­kaan hal­li­tuk­sen esit­tä­mät muu­tok­set työ­mark­ki­noil­la edus­ta­vat työ­nan­ta­ja­puo­len toi­vei­ta, mikä hei­ken­tää osa­puol­ten vä­lis­tä luot­ta­mus­ta.

Hän esit­ti pu­hees­saan SDP:n puo­lu­e­val­tuus­tos­sa niin sa­not­tua kät­tä pääl­le -so­pi­mus­ta, jos­sa val­tio luo kan­nus­tei­ta mo­lem­mil­le työ­mark­ki­nan osa­puo­lil­le. Muun mu­as­sa kor­ke­a­kou­lu­tuk­sen opis­ke­lu­paik­ko­ja ja työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tu­li­si Lindt­ma­nin mu­kaan li­sä­tä. Hän esit­ti myös tu­ki­pa­ket­tia ra­ken­nu­sa­lal­le.

SDP:n puo­lu­e­val­tuus­to ko­koon­tuu vii­kon­lop­pu­na Tam­pe­reel­la.

Lindt­man an­toi pu­hees­saan tu­ken­sa hal­li­tuk­sen lin­jal­le tiu­ken­taa ra­ja­lii­ken­net­tä itä­ra­jan tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­ti­lan­teen vuok­si.

Suo­mi sul­ki lau­an­tain vas­tai­se­na yö­nä osan itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­pai­kois­taan, kos­ka Ve­nä­jän vi­ra­no­mai­set ovat ai­em­mas­ta poi­ke­ten sal­li­neet puut­teel­li­sin mat­kus­tu­sa­si­a­kir­join tu­le­vien tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den pää­syn Suo­men ra­ja­ny­li­tys­pai­koil­le.

Lindt­man sa­noi, et­tä heik­ko tai ha­pa­roi­va re­a­goin­ti oli­si lä­het­tä­nyt sig­naa­lin, joka oli­si ol­lut omi­aan li­sää­mään vas­taa­vaa toi­min­taa.