Eli­as Pel­to­nen / STT

Ruot­sin kes­ki­läm­pö­ti­la on nous­sut 1,9 as­tet­ta 1800-lu­vun lop­pu­puo­lis­kol­ta, ker­too Ruot­sin il­ma­tie­teen ja hyd­ro­lo­gi­an lai­tos (SMHI) tuo­rees­sa ra­por­tis­saan. Ra­por­tis­sa ver­tail­tiin vuo­sien 1991–2020 kes­ki­läm­pö­ti­lo­ja vuo­sien 1861–1890 kes­ki­läm­pö­ti­loi­hin.

Ruot­sin kes­ki­läm­pö­ti­la on nous­sut SMHI:n mu­kaan noin kak­sin­ker­tai­ses­ti ver­rat­tu­na maa­il­man kes­ki­läm­pö­ti­lan nou­suun.

Ra­por­tis­sa ker­rot­tiin myös Ruot­sin kes­ki­mää­räi­sen sa­de­mää­rän nous­seen sa­dan vii­me vuo­den ai­ka­na. Lu­mi­peit­teen vuo­sit­tai­nen kes­to on taas vä­hen­ty­nyt kes­ki­mää­rin 16 päi­väl­lä 60 vii­me vuo­den ai­ka­na.

–  Ana­lyy­sin tu­lok­set osoit­ta­vat sel­ke­äs­ti Ruot­sin il­mas­ton muut­tu­neen, sa­noi tut­ki­musp­ro­jek­tia joh­ta­nut Sem­jon Schi­man­ke.

Ra­por­tin pää­tu­lok­sis­sa tar­kas­tel­tiin vuo­sit­tai­sia kes­ki­ar­vo­lu­ku­ja. SMHI:n mu­kaan alu­eel­lis­ten ja vuo­de­nai­kaan si­dot­tu­jen lu­ku­jen tar­kas­te­lu luo mo­ni­ta­hoi­sem­man ku­van.

–  Esi­mer­kik­si sa­de­mää­rien kas­vu liit­tyy pää­o­sin syk­syn ja tal­ven sa­de­mää­rien kas­vuun, mut­ta ke­vääl­lä ja ke­säl­lä vas­taa­vaa kas­vua ei ole ha­vait­ta­vis­sa, ker­too Schi­man­ke.

SMHI:n mu­kaan Ruot­sis­sa ei ole ai­em­min teh­ty yh­tä kat­ta­vaa ana­lyy­siä, jos­sa il­mas­ton­muu­tok­sen eri in­di­kaat­to­rei­ta oli­si tar­kas­tel­tu.

Suo­men kes­ki­läm­pö­ti­lan nou­su on ol­lut vas­taa­van­lais­ta.

Vuon­na 2014 jul­kais­tun Itä-Suo­men yli­o­pis­ton tut­ki­muk­sen mu­kaan Suo­men kes­ki­läm­pö­ti­la oli tuol­loin nous­sut jo yli kak­si as­tet­ta 166 vuo­den ai­ka­na. Jul­kai­su­vuot­ta edel­tä­nei­nä 40 vuo­te­na Suo­men kes­ki­läm­pö­ti­lan nou­su oli kiih­ty­nyt yli 0,2 as­tee­seen vuo­si­kym­me­nes­sä.

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.