STT

Si­säil­man ter­veys­vai­ku­tuk­siin liit­ty­vät huo­let ovat vä­hen­ty­neet vii­me vuo­si­na, sel­vi­ää Kan­sal­li­ses­ta si­säil­ma­kar­toi­tuk­ses­ta.

Vuon­na 2018 teh­dys­sä kar­toi­tuk­ses­sa si­säil­man ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta oli erit­täin huo­les­tu­nei­ta noin 46 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta. Nyt erit­täin huo­les­tu­nei­den osuus oli pu­don­nut noin 27 pro­sent­tiin.

Li­säk­si ha­vait­tiin muu­tok­sia mo­nis­sa muis­sa kä­si­tyk­sis­sä si­säil­man ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta ja si­säil­maan liit­ty­väs­sä oi­rei­lus­sa.

– Ha­vait­tu po­si­tii­vi­nen ke­hi­tys on oh­jel­man ta­voit­tei­den mu­kais­ta. Vaik­ka Suo­mes­sa useim­pien si­säil­man epä­puh­tauk­sien pi­toi­suu­det ovat kes­ki­mää­rin al­hai­sem­mat kuin muu­al­la Eu­roo­pas­sa, on si­säil­maan liit­ty­vä huo­li ol­lut meil­lä poik­keuk­sel­li­sen yleis­tä. Nyt huo­li on vä­hen­ty­nyt ja myös vä­es­tön muut kä­si­tyk­set si­säil­man ter­veys­vai­ku­tuk­sis­ta lä­he­ne­vät tut­kit­tua tie­toa, THL:n ja Hel­sin­gin yli­o­pis­ton pro­fes­so­ri Juha Pek­ka­nen sa­noo tie­dot­tees­sa.

Työ­pai­kan si­säil­mas­ta joh­tu­vas­ta oi­rei­lua ker­to­nei­den osuus oli las­ke­nut vii­si pro­sent­tiyk­sik­köä edel­li­ses­tä kar­toi­tuk­ses­ta. Tuo­reim­mas­sa ky­se­lys­sä 16 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta ker­toi saa­van­sa oi­rei­ta työ­pai­kan si­säil­mas­ta. Yhä use­am­pi vas­taa­ja piti työ­paik­kan­sa si­säil­maa hy­vä­nä.

Kar­toi­tuk­ses­ta tut­kit­tiin suo­ma­lais­ten si­säym­pä­ris­töön liit­ty­viä ris­ki­kä­si­tyk­siä ja si­säil­maan lii­tet­ty­jen hait­to­jen ylei­syyt­tä.

Kar­toi­tus teh­tiin vuon­na 2022 sa­tun­nai­ses­ti va­li­tuil­le 25–64-vuo­ti­ail­le, ja sii­hen vas­ta­si rei­lut 1 600 ih­mis­tä. Tuo­reim­man kar­toi­tuk­sen tu­lok­sia ver­rat­tiin vuon­na 2018 teh­tyyn vas­taa­vaan ky­se­lyyn.

Kan­sal­li­sen si­säil­ma ja ter­veys -oh­jel­man ta­voit­tee­na on edis­tää ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia vä­hen­tä­mäl­lä si­säym­pä­ris­töön liit­ty­viä hait­to­ja Suo­mes­sa. Oh­jel­maa koor­di­noi THL, ja työ­hön osal­lis­tu­vat ak­tii­vi­ses­ti Työ­ter­veys­lai­tos, Fil­ha ry, Hen­gi­tys­liit­to, Al­ler­gia-, Iho- ja Ast­ma­liit­to sekä Si­säil­ma­yh­dis­tys ry.