Tui­ja Saa­ri­nen

Kun rau­ma­lai­nen Pep­pi Kär­ki rei­lu vuo­si sit­ten pe­rus­ti Ins­tag­ram-ti­lin­sä, oli aja­tuk­se­na lä­hin­nä löy­tää mu­ka­vaa puu­has­te­lua hoi­to­va­paan ajak­si. Hom­ma läh­ti kui­ten­kin ry­ti­näl­lä käyn­tiin, sil­lä en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na Kär­ki on­nis­tui haa­li­maan hui­ke­at tu­hat seu­raa­jaa ja jo toi­sel­la vii­kol­la en­sim­mäi­sen kau­pal­li­sen yh­teis­työn. Nyt seu­raa­jia on yli 8 000, ja har­ras­tus on muut­tu­nut työk­si.

Pel­käs­tään sat­tu­mas­ta ei ole ky­sy­mys.

– Suun­nit­te­lin ju­tun hy­vin etu­kä­teen. Et­sin ne­tis­tä tie­toa ja seu­ra­sin toi­sia vai­kut­ta­jia, Kär­ki sa­noo.

Mikä on me­nes­ty­vän ti­lin sa­lai­suus?

– Tär­kein­tä on kiin­nos­ta­va si­säl­tö. Ajat­te­lin läh­teä luo­maan it­ses­tä­ni hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vää ku­vaa. Se saa ih­mi­set kiin­nos­tu­maan ns. ta­vik­sis­ta.

Kär­jen pos­tauk­set ovat hy­vin sa­mais­tut­ta­via. Ai­heet läh­ti­vät liik­keel­le per­he­kes­kei­syy­des­tä. Kär­ki on kir­joit­ta­nut avoi­mes­ti omas­ta elä­mäs­tä, muun mu­as­sa syn­ny­tys­ko­ke­muk­sis­taan ja äi­tiy­den ki­pui­lus­ta.

So­me­vai­kut­ta­jak­si ha­lu­a­vil­le Kär­ki an­taa vin­kik­si, et­tä kan­nat­taa kai­vaa mah­dol­li­sim­man pal­jon tie­toa eri läh­teis­tä – sil­ti omaa pol­kua kul­kien.

Kär­ki muis­tut­taa, et­tä kil­pai­lua on tänä päi­vä­nä niin pal­jon, et­tei alal­la pär­jää ko­pi­oi­mal­la. Ins­tag­ram-me­nes­tys ei myös­kään ole niin help­poa kuin mil­tä se näyt­tää.

– Kä­si­tys saat­taa ol­la, et­tä täs­sä sitä vain avail­laan pos­ti­pa­ket­te­ja ja tes­tail­laan il­mais­ta kos­me­tiik­kaa. Tämä on täy­si­päi­väis­tä hom­maa. Ja mi­kään ei ole to­si­a­si­as­sa il­mais­ta, kai­kes­ta mak­se­taan ve­rot.

Kär­ki yl­lä­pi­tää laa­jas­ti myös mui­ta so­me­ka­na­via ja aloit­ti hil­jat­tain myös oman blo­gin kir­joit­ta­mi­sen.

Kär­ki on kou­lu­tuk­sel­taan las­ten­tar­han-, luo­kan- ja his­to­ri­a­no­pet­ta­ja. Tar­ve vai­kut­taa asi­oi­hin on löy­det­tä­vis­sä niin am­ma­tin­va­lin­nan kuin so­met­ta­mi­sen­kin taus­tal­ta.

– It­sel­lä ei mis­sään vai­hees­sa ole ol­lut läh­tö­koh­ta­na, et­tä ha­lu­ai­sin jul­ki­suut­ta tai so­me­täh­dek­si, vaan ta­voit­tee­na on ol­lut tiet­ty­jen ar­vo­jen eteen­päin vie­mi­nen ja ih­mis­ten aut­ta­mi­nen.

Pep­pi Kär­jen Ins­tag­ram-tili on @pit­ka­tos­su­la. Hän aloit­taa Sa­ta­kun­nan Vii­kon ko­lum­nis­ti­na täs­sä nu­me­ros­sa.